Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lille Lasteaia kodukord

Tallinna Lille Lasteaia kodukord

KINNITATUD
Tallinna Lille Lasteaia direktori
12.06.2024 a. käskkirjaga nr 1-1/12  

Tallinna Lille Lasteaia kodukord

1. Üldsätted
1.1. Tallinna Lille Lasteaia (edaspidi lasteaia) kodukorra on kinnitatud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 92 lõike 1 alusel lasteaia hoolekogu (11.06.2024 protokoll nr. 5 otsus 5).
1.2. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, sellest lähtuvast Tallinna Lille Lasteaia õppekavast ning kehtivatest riigi ja Tallinna linna õigusaktidest.
1.3. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.4. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.
1.5. Vanem, kelle laps käib lasteaias on kohustatud liituma ELIIS.eu keskkonnaga.
1.6. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
2.1. Vanem annab lapse isiklikult üle rühma töötajale ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu rühma töötajalt. Rühmas käitumise reegleid tutvustatakse lapsevanematele esimesel lastevanemate koosolekul.
2.2. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt kokkulepitud isikule. Kokkulepe fikseeritakse kirjalikult (nt. õppeaasta alguses või igapäevaselt e-posti teel vm.). Laps peab kokkulepitud isikut tundma.
2.3. Laps peab olema saabunud lasteaeda enne rühma õppetegevuste algust (hiljemalt 9.10). Lapse toomine peale õppetegevuste algust (mis üldjuhul on alates 9.30) häirib laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetegevuselt kõrvale. Kui rühma õppetegevus on lapse tulekuks alanud (ja vanem pole hilinemisest eelnevalt rühma teavitanud), tuleb lapsevanemal koos lapsega oodata selle lõppemiseni. Hilinemine rühmaüritustele (laste peod, muusika-ja liikumistegevused, teater) häirib nii esinejaid kui publikut.
2.4. Vanem teavitab rühma e-posti aadressile ja/või -telefonile ja/või ELIIS.eu rühmapäevikus hiljemalt kell 9.30, kui laps on haigestunud või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Vanem teavitab ka lapse hiljem tulemisest, et laps saaks lõunasöögi ja oote.
2.5. Lapsele tuleb järele tulla hiljemalt 17.50. Lasteasutus suletakse kell 18.00. Puhkepäevadel ja riigipühadel on lasteaed suletud.
2.6. Juhul, kui laps läheb lasteaiakaaslasele õhtul külla ja lahkub lasteaiast mitte oma vanemaga, peab rühmaõpetajaid olema eelnevalt teavitatud vanemate vahelisest kokkuleppest kirjalikult (nt. e-posti teel).
2.7. Kui lapsevanem tuleb lapsele järele, lahkutakse koos lapsega lasteaiast esimesel võimalusel (v.a. juhul, kui vesteldakse õpetajaga). Lapsevanem arvestab, et lapsele järele tulles läheb vastutus lasteaia töötajalt üle temale.
2.8. Lapsevanem täidab lasteaia ruumides ja territooriumil viibides lasteaias kehtivaid ohutusreegleid. Õues- lapsel ei lubata lahkuda iseseisvalt parki või lasteaia sissesõidu teele; ei lubata tuletõrjeredelitele, majaesistele piiretele ja mängvahendile (laeva katus) ronima; ei lubata liiva või kive ja mänguasju loopida; toas- ei lubata ronida aknalauale, kappide peale, lapsele järgi tulles häirida rühma jäänud laste tegevust (lapse edasi-tagasi käimine rühma- ja riietusruumi vahel).
2.9. Lapsevanem aitab hoida lasteaia õuealal kasvavat taimeriiki ning jälgib, et laps ei murraks puude-põõsaste oksi ega peenras või kasvatuskastides kasvavaid taimi ja lilli. Õuealal kasvavate puude otsa ronimine pole lubatud.
2.10. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.11. Lasteaial on õigus keelduda last üle andmast vanema poolt eelnevalt kirjalikult teavitamata isikutele ja/või narko- või alkoholijoobe tunnustega isikutele.
2.12. Lasteaial on õigus kutsuda lapsevanem lapsele järele, kui laps ei suuda õpetajate korduvatele korraldustele alluda, rikub korda ja/või ohustab otseselt teiste laste ja töötajate turvalisust, käitub vägivaldselt ja/või ennast kahjustavalt.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
3.1. Lasteaed kohustub tegutsema ja käituma parimate kavatsustega lapse ja tema tervise huvides ning toetama last tema arengus. Kõik tegevused ja otsused lähtuvad lapsest.
3.2. Vanem kasvatab ja arendab last lasteaia igakülgsel kaasabil, sealhulgas osaleb lapsevanemate koosolekutel, nõupidamistel, loengutes ning arenguvestlustes. Hea koostöö lapsevanemate ja lasteasutuse töötajate vahel soodustab lapse arengut.
3.3. Vanemal on õigus kasutada lasteaia koostööpartnerite osutatavaid lisateenuseid teenuse osutajate poolt kehtestatud tingimustel (teatrietendused, huviringid, loengud jm. tasulised ja tasuta teenused).
3.4. Vanemal on õigus saada teavet lapse arengu ja käitumise ning selle kohta, kuidas lapse päev on lasteaias on möödunud. Teave edastatakse vahetu vestluse käigus suuliselt.
3.5. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (sh. allergia, toidutalumatus, juhised haigus- või allergianähtude korral tegutsemiseks), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, lapse kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevusi. Allergia korral tuleb esitada allergoloogi vastavasisuline tõend.
Lasteaias koheldakse kõiki lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi ei tõrjuta. Juhul kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, hoolitseb lapse toidukorra eest vanem.
3.6. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest vanemat ja vajadusel direktorit.
3.7. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust vanemaga. Vanem jõuab haigestunud lapsele lasteaeda järgi hiljemalt 2 tunni jooksul ning vanem tagab kahe pereliikme kontakttelefoni olemasolu Eliis.eu keskkonnas. Vanema või kiirabi tulekuni on laps lasteaia töötaja järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohalejõudmiseni esmaabi.
3.8. Lasteasutusse ei lubata haigestunud last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Haiguseks loetakse ka nohu ja köha. Vanem kohustub koheselt korraldama lapse kojuviimise, kui laps on jäänud haigeks lasteaias ning lasteaed on vanemale sellest teada andnud. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel: viirusnakkustest, tuulerõugetest, sarlakitest jne. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.
3.9. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Laps ravitakse terveks kodus. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigus) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga.

4. Riietumine, hügieen ja puhkeaeg, mänguasjad
4.1. Lasteasutusse sisenedes pühitakse jalanõud liivast, porist ja lumest. Lapsed, lapsevanemad ning lasteaia personal ei sisene välisjalanõudes ja –välisriietes rühma, need jäetakse rühma esikusse.
4.2. Vanem toob lapse lasteaeda korrastatud välimusega (riided, kammitud juuksed, lühikeseks lõigatud küüned jt.). Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid (sh kamm, tüdrukutel patsikumm, taskurätt või pabertaskurätid). Sõimerühmaealistel on vajadusel kapis mähkmed.
4.3. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid (paelte- ja nöörideta) jalanõusid, et vähendada komistamise- ning kukkumisohtu.
4.4. Aiarühmaealistel lastel (alates 3 a) on kapis nõutav kotiga/lapsega nimega/ võimlemisriided (T särk ja püksid). Kui vanem ei soovi, et laps võimleks paljajalu, siis pannakse lapsele kaasa libisematu tallaga sokid või võimlemissussid. Aastaringselt toimub 1 liikumistegevus - õues. Jälgida, et õueriided- ja jalanõud võimaldaksid õuetegevusest osa võtta. Lapse võimlemisriideid korrastatakse vähemalt kord kuus.
4.5. Lapsel on sobivad ja terved õueriided (sh. jope- ja saabaste lukud), peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre jt ohtlikke detaile. Lapsel on vanema poolt kaasa pandud vahetusriided kapis (sh. vahetuspesu) juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Vanem arvestab, et õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise ja/või märgumise korral ei kaasne probleeme. Kinnastest soovitame labakindaid, sõrmikud võivad olla kaasas lapsel, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna. Kontrollige, et riietel oleksid küljes tripid/aasad, et neid oleks võimalik kapis nagisse riputada. Lastel on kaasas magamisriided, mida vahetatakse 1 nädala tagant.
4.6. Vanem arvestab, et kõik lapsed viibivad õues iga päev (1-2 korda). Õues viibimise kestus sõltub ilmastikutingimustest.
4.7. Toariietus peab olema lapse jaoks mugav, selga panemisel ning äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav. Vanem varustab lapse riided ja jalanõud lapse nimega.
4.8. Laste üldine puhkeaeg lasteasutuses on ajavahemikus 13.00-15.00. Olenevalt kokkulepetest lapsevanematega, laste vanusest, rühma päevakavast ja lapse individuaalsest puhkeaja vajadusest võimaldatakse lastele sel ajavahemikul pikutamine, päevauni, vaikne mäng, õuetegevused ja/või huviringid. Rühma töötajad ei ärata üldjuhul lapsi uneajal. Vajadusest puhkeajal laps lasteaiast ära viia teavitab lapsevanem rühma töötajat hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel. Rühmaruumis viibib puhkeajal laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu.
4.9 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei anta kaasa lastele ohtlikke (patareidega) ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, mobiiltelefone ja/või elektroonilisi mänge, välja arvatud haridusrobootika vahendid lasteaias ja/või rühmas kokkulepitud ajal (nt. mänguasjapäev).
4.10 Lasteaias rattaga sõitmisel on kiiver kohustuslik. Ratta koos kiivriga (tõuke-, jooksu- või jalgratta) viib lapsevanem ise koos lapsega õue rattaparklasse. Ratas sätitakse turvaliselt rattaparklasse. Lasteaed ei vastuta rattaparklasse jäetud (pargitud) rataste ja lapsevankrite eest.
4.11 Lasteaeda toodud kelgud, suusad peavad olema märgistatud. Lasteaed ei vastuta õuealale unustatud vahendite eest. Lume sulamisel tuleb kelgud koju viia.

5. Turvalisuse tagamine, ohutus
5.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
5.2. Lasteasutuses ollakse kõikide laste, töötajate, lapsevanemate ja külaliste vastu lugupidavad ja viisakad. Erimeelsuste ja probleemide tekkimise korral laste, vanemate, lasteaia töötajate jt. omavahelises suhtlemises teavitatakse kõigepealt rühma töötajaid, rühma hoolekogu esindajat ja/või direktorit. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis (nt. riidlemine, vaidlemine) lahendamine laste, lapsevanemate, külaliste ning lasteasutuse personali ees on keelatud.
5.3. Lastele on seatud hoonest ja territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda ainult koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori või majandusjuhataja loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
5.4. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud. Lapsevanem informeerib lasteasutuse töötajat võimaliku tekkinud kahtluse korral.
5.5. Laste turvalisuse tagamiseks pole lasteaia territooriumile lubatud siseneda koera või muu lemmikloomaga.
5.6. Laps, lapsevanem ja lasteaia töötaja kannavad pimedal ajal helkurit ning on oma ohutu käitumisega teistele eeskujuks. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
5.7. Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel jalgvärava ja lukustavad selle alati riiviga, et tagada õuealal viibivate laste turvalisus.
5.8. Lasteasutuse õueala ja sissesõidutee on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba. Lasteaial on õigus eelneva etteteatamiseta sulgeda lasteaia õueala ja sissesõidutee sõiduvahendite sissepääsuks. Suletud autovärava ees peatumine on rangelt keelatud. Parkimine lasteaia sissesõiduteel on keelatud. Erandjuhtumid (sh. lasteasutuse töötajate sõidukite parkimiskord) kooskõlastatakse lasteaia direktoriga. Lasteaia sissepääse (väravaid) ei tohi blokeerida, kinni parkida ega muul viisil teiste sõidukite liiklemist takistada. Lasteaial on õigus lasta loata parkivad sõidukid teisaldada.
5.9. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama (laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest) rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit. Võimalike probleemide lahendamine ja meetmete rakendamine toimub vastavalt lasteasutuse juhtkonna poolt koostatud hädaolukorra lahendamise plaanile.
5.10. Lasteaed teavitab kohaliku omavalitsuse laste heaolu spetsialisti (end. lastekaitse spetsialist) vägivalla- ja/või väärkohtlemise-, hooletusse jätmise (sh. äärmuslikud ja ühekülgsed toitumisviisid) tunnusmärkidest lapsel.
5.11. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna lapse või osade lastega tuppa, peavad teised õues olevad töötajad tagama laste turvalisuse õuealal.
5.12. Lasteaia töötaja kannab rühma mobiiltelefoni alati kaasas, tagades vajadusel kiire suhtlemise lapsevanemaga ning ohtlikust olukorrast teavitamise. Isiklikud kõned ja -sotsiaalvõrgustike kasutamine pole töö ajal lubatud.
5.13. Lasteaia ruumides ei ole võimalik hoiustada jalgrattaid, lapsevankreid ja turvatoole. Erandjuhtumid lepitakse kokku lasteaia juhtkonna esindajaga (direktor, majandusjuhataja).

6. Lasteaiakoha kasutamine, arve tasumine
6.1. Lasteaial on õigus määrata kindlaks lasteaia rühm, milles laps osaleb. Lapse õpetajad, abipersonali ja teised töötajad ning nende tööaja kasutamise (töögraafikud) määrab kindlaks direktor, kaasates selleks lasteaia meeskonda.
6.2. Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalustasu, toitlustustasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti aadressile edastatud arvele. Vanem annab koheselt teada lasteasutuse direktorile probleemide ja/või makseraskuste tekkimisel.
6.3. Lasteaiakohta võib laps kasutada kuni lapse koolikohustuse tekkimise aasta 31. augustini või lasteaiast väljaarvamiseni lasteaia algatusel või lapsevanema taotlusel. Kui vanem ei esita lasteaiast lahkumiseks avaldust varem, eeldab lasteaed, et laps kasutab lasteaiakohta kuni (lapse koolikohustuse tekkimise aasta) 31. augustini.
6.4. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema taotlusel esitab vanem lasteaia direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva. Soovitav on avaldus esitada hiljemalt nädal enne lapse planeeritavat lahkumist.
6.5. Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest ühe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Sellisel juhul teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.
6.6. Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

7. Muud sätted
7.1. Lapse nime ja fotode avaldamise lubamine lasteaia kodulehel, stendidel ja sotsiaalmeedias lepitakse rühma töötaja ja vanemaga kokku õppeaasta alguses Eliis.eu kaudu. Vanem võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku andmiseks piisab ühe lapsevanema otsusest.
7.2. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas kasutamisel ja edastamisel järgitakse Isikuandmete kaitse seadust.
7.3 Vanem võib lasteaia korraldatud avalikul sündmusel (peod, aktused, jm üritused) filmida või pildistada „isiklikul otstarbel jäädvustada“ ja saadud fotosid oma sõpradega või pereringis vaadata. Isiklik otstarve tähendab seda, et salvestusi ei tohi valimatult jagada ja avalikustada. Kui vanem soovib sündmusel tehtud pilti, millele on jäänud ka teised isikud, avalikustada internetis, tuleb küsida kõigilt pildile jäänutelt nõusolek. Kui teine isik nõusolekut ei anna, ei tohi pilte avalikustada. Isiklikul otstarbel tehtud jäädvustuste õiguspärase töötlemise eest vastutab lapsevanem.
7.5. Lasteaia personal võib filmida või pildistada määras, mis on vajalik lasteaia sündmuste jäädvustamiseks ning nende kajastamiseks, rakendades mõistlikkuse printsiipe ning arvestades laste huve.
7.6. Vanem teavitab rühma töötajaid ja asutuse juhtkonda koheselt oma kontaktandmete (telefon, e-posti aadress) muutumisest. Lasteaed ei võta vastutust, kui vanem (või vanema poolt volitatud isik) ei ole lasteasutusele esitatud kontaktandmetel kättesaadav.
Teadmiseks: Keemia tn parkimine kellaga 30 min. 

Lille lasteaia kodukord 

Viimati muudetud 12.06.2024