Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

Head lapsevanemad!

Lasteaia tegevus on tulemuslik, kui meil on hea koostöö laste peredega.

Olete alati lasteaias teretulnud ja kõik suhtlemise käigus tekkinud probleemid saavad parema lahenduse, kui need koos läbi arutada.

Et meie koostöö laabuks paremini, palume vanematel järgida meie kodukorda. 

1.             ÜLDSÄTTED

1.1         Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2         Kodukord on avalikustatud lasteasutuse kodulehel  ning on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3         Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4         Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5         Avalduste ja ettepanekutega on võimalik kirjalikult pöörduda direktori ja hoolekogu poole.


 

 2.             LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE

2.1         Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 07:00 – 19:00. Riiklike pühade ajal on lasteaed suletud. Lühendatud tööpäevadel (23.02, 22.06, 23.12 ja 31.12) on rühmad avatud kell 7.00-15.00.

2.2         Õhtul palume kinni pidada lasteaia sulgemise ajast ja tulla lapsele järele vähemalt 15 minutit valverühma/lasteasutuse sulgemist.

2.3         Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.

2.4         Rühmad töötavad kell 07:00 – 18:00 päevakava alusel, mis on koostatud arvestades rühma laste vajadusi. Vajadusel võetakse laps vastu valverühma (õhtul kell 18:00-19:00).

2.5         Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. On keelatud lapse tulek koolieelsesse lasteasutusse ja tema lahkumine sealt ilma saatva lapsevanemata. Lasteaia töötajad vastutavad lapse eest alates hetkest, kui lapsevanem on lapse õpetajale üle andnud ja lahkunud rühma ruumidest. Õpetajalt lapsevanemale läheb vastutus üle hetkel, mil lapsevanem tuleb lapsele järele.

2.6         Vanemal on õigus tuua ja viia laps lasteaiast talle sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Lapsel on hea algavasse päeva sisse elada, kui laps saabub rühma enne õppe-kasvatustegevuste algust, mis algab kell 09:00. Õppetegevuste ajal pole soovitatav õpetajat häirida.

2.7         Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajaid kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest  ning emotsionaalsest seisundist, mis aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.

2.8         Rühma töötaja annab lapse üle ainult adekvaatsele ja kainele lapsevanemale.

2.9         Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele, teavitades sellest eelnevalt kirjalikult rühma töötajat ja direktorit. Õpetaja ei anna last üle võõrale inimesele, kui lapsevanem ei ole sellest eelnevalt kirjalikult informeerinud direktorit. 

2.10     Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või volitamata isikule. Juhul, kui lapsevanem erandjuhtumina ikkagi teeb oma vanemale alaealisele lapsele ülesandeks viia noorem laps lasteaeda või tuua sealt ära, siis kannab lapsevanem täielikku vastutust oma alaealiste laste elu ja tervise eest ohtlikes olukordades ning võtab täielikult ära vastutuse lasteaia juhtkonnalt ja personalilt oma laste turvalisuse eest.

2.11     Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.


 

 3.           LAPSE TERVISE JA HEAOLU TOETAMINE

3.1         Lapse tervis

3.1.1        Vanem on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses ning kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest (Koolieelse lasteasutuse seadus, §18 lg 2 p1 ja p2). 

3.1.2        Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.1.3        Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, § 13 lg 1; Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutuses).

3.1.4        Lapse nakkushaigusesse haigestumisest (nt kõhulahtisus, tuulerõuged, sarlakid, punetised, leetrid jne) teavitab vanem lasteaeda viivitamatult. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid (teade) ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.1.5        Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.1.6        Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid (sh ka vitamiine). Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.1.7        Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.1.8        Juhul kui lasteaia töötaja märkab, et lapsevanem suhtub lapse kasvatamisesse hooletult, ohustades lapse tervist või rikkudes tema õigusi, on ta kohustatud sellest teatama lasteaia juhtkonnale või lastekaitse spetsialistile. 

3.2         Lapse riietus lasteaias  

3.2.1        Laps tuuakse lasteaeda puhtas ja terves riietuses. 

3.2.2        Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu.

3.2.3        Rühmas peavad lapsel olema vahetusriided ja vahetusjalanõud. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Vahetusjalanõud peavad olema madala kontsaga, väikelastel lukuga või takjapaelaga. 

3.2.4        Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Õues viibimiseks soovitame ilmale vastavat riietust, mille laps võib ära määrida.

3.2.5        Riietus ei tohiks segada lapse aktiivset liikumist. 

3.2.6        Lasteriideid on soovitatav markeerida, et vältida kadumist ja juhuslikku segamini ajamist teise lapse riietega.

3.2.7        Lasteaias on lapsel kindel koht riiete hoidmiseks, mille korrashoiu eest vastutab lapsevanem. Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid.

3.2.8        Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.2.9        Võimlemiseks peavad lapsel olema võimlemisriided (T-särk ja püksid) ja võimlemissussid.

3.2.10    Pidulike ürituste korral panna lapsele selga pidulik riietus.

3.3         Toitlustamine

3.3.1        Lasteaias on 3 söögikorda ning 1 vitamiinipaus.

3.3.2        Menüü koostatakse kümneks päevaks, arvestades toidu kalorsuse norme.

3.3.3        Lapsevanemal on võimalus igapäevaselt tutvuda menüüga rühma infostendil, lasteaia kodulehel või ELIIS’is. 

3.3.4        Lasteaeda ei tohi tuua maiustusi ja toiduaineid.

3.3.5        Sünnipäevalaps võib kostitada teisi lapsi maiustustega. Kui soovitakse lapsele kaasa anda maiustusi sünnipäeva puhul, tuleb konsulteerida eelnevalt õpetajaga.

3.3.6        Vanem teatab lapse puudumisest, et last saaks toitlustatavate laste nimekirjast välja arvata. Kui laps puudub lasteaiast ja lapsevanem ei teatanud lapse puudumisest siis võetakse laps toidult maha automaatselt järgmisest päevast.

3.3.7        Pärast lapse puudumist on ka vajalik kindlasti teatada, et laps tuleb uuesti lasteaeda ning teda on vaja arvestada toitlustamisel.

3.3.8        Vanem määrab lapse toitlustamisele või teatab planeeritud puudumisest eelneval tööpäeval kuni kella 10.00-ni  helistades telefonile/saates sõnum telefonile 56476790. 

3.4         Jalutuskäigud õues ja õuesõpe

3.4.1        Lasteaias viibivad lapsed õues mitte vähem kui 2 korda päevas olenemata ilmast. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

3.4.2        Lapsed ei viibi õues või õues viibimise aega lühendatakse 20 minutile kui õhutemperatuur langeb alla -20C või alla -15C kui puhub tugev tuul (Tervisenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, § 14 lg 9).

3.4.3        Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

3.5         Mäng ja õppimine

3.5.1        Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju juhul, kui need on puhtad ja ei sisalda väikesi ohtlikke detaile ning vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. 

3.5.2        Lapsele ei anta lasteaeda kaasa mobiiltelefone, nutikellasid ja muid elektroonilisi vahendeid (õpetajal on õigus need lapselt hoiule võtta ja õhtul lapsevanemale üle anda).

3.5.3        Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja (sh juveeltoodete) kadumise või purunemise eest.

3.5.4        Kui selgub, et laps on lasteaiast koju kaasa võtnud mänguasja (sealhulgas teise lapse mänguasja), palume selle viivitamatult tagastada ning selgitada lapsele, miks selline tegevus on keelatud. 

3.5.5        Lasteaed korraldab lastele tasulisi teatrietendusi, väljasõite muuseumidesse vms. Planeeritavast üritusest või väljasõidust teavitavad rühmaõpetajad vanemaid eelnevalt rühmas ja ELIIS süsteemi kaudu. Üritusi ja väljasõite finantseerivad lapsevanemad. Osalemine üritusel ja väljasõidul toimuvad  ainult vabatahtlikkuse alusel. Kui üritus või väljasõit on seotud lapsevanema jaoks lisakulutustega, siis võib vanem sellest keelduda, teavitades eelnevalt rühmaõpetajat. Sellisel juhul kindlustatakse lapsele ürituse või väljasõidu ajaks koht teises rühmas. 

3.6         Ujula

3.6.1        Lindakivi lasteaias lapsed külastavad ujulat ja sauna.

3.6.2        Ujulas treenigutest võtavad osa kõik lasteaia lapsed.

3.6.3        Kõik vanemad tasuvad basseini kasutamise eest, isegi kui laps seda ei kasuta ajutiselt haigestamise tõttu.

3.6.4        Lapsevanem ei tasu basseini eest juhul kui bassein on suletud rohkem kui 2 nädalat.

3.6.5        Laps lubatakse ujulasse kui temal on ujumisriided: ujumispüksid, ujumismüts ja rätik.

3.6.6        Peale lapse igakordset basseini külastamist on kohustatud lapsevanemad võtma ujumisriided ning järgmiseks ujula kasutamiseks tooma eelnimetatu lapse riidekappi.


 

4.             ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDAMINE

4.1         Lapsevanem vastutab lapse koolieelse kasvatamise ja õpetamise eest: annab edasi perekonna väärtushinnangud ja traditsioonid, paneb aluse lapse tervislikule eluviisile ja üldistele toimetulekuoskustele (eneseteenindamine; sotsiaalsed, mängulised, töö- ja õppimisharjumused). 

4.2         Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.3         Lasteaia personal ja vanemad loovad läbi erinevate koostöövormide tingimused, mis soodustavad lapse kohanemist lasteasutuses ning hoolitsevad lapse jaoks turvalise arengukeskkonna eest. 

4.4         Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Vastavalt lasteaia õppekavale toetab personal perekonda kasvatusküsimustes, et tagada lapse areng. Lapsevanematel on õigus ja võimalus tutvuda lasteaia õppekavaga lasteaia kodulehel.


 

5.             LAPSE ARENGU TOETAMINE

5.1         Lapse areng

5.1.1        Arenguvestlused lapsevanematega toimuvad kord aastas kevadel. Õpetaja ja vanem otsivad ühise arutluse käigus parimaid meetodeid lapse arengu toetamiseks. Vestluse kokkuvõttena koostatakse lapse individuaalse arengu plaan järgmiseks aastaks. 

5.1.2        Õpetaja vastutab individuaalse arengu kaardi täitmise eest ja lapse portfoolio koostamise eest.

5.1.3        Koolivalmiduse kaart 7-aastase lapse kohta antakse lapsevanemale välja kirjaliku avalduse alusel lapse 1. klassi astumisel.

5.1.4        Lapsevanema soovil võib kooli minna ka kooliealisest noorem laps (mitte noorem kui 6-aastane laps). Sellisel juhul esitab vanem koos taotlusega kooli astumiseks lasteaiapoolse hinnangu koolivalmiduseks.

5.2         Huviringid

5.2.1        Lasteaed annab rendile erinevaid lasteaia ruume. Renditud ruumides pakutakse lasteaialastele erinevaid huvitegevuses osalemise võimalusi.

5.2.2        Lasteaias tegutsevate huviringide korralduse ja info jagamisega tegelevad ringide juhendajad.

5.2.3        Huvitegevuse info on kättesaadav rühma stendil ja lasteaia kodulehel.

5.2.4        Lapse huviringi jõudmise ja ära tulemise eest vastutab huviringi korraldaja või vanem. Rühma töötaja vahetumisel peab lapsevanem  teavitama lapse huviringis käimisest.

5.2.5        Huviringi ajal vastutab lapse elu ja tervise eest huviringi korraldaja.


 

6.             TURVALISUSE TAGAMINE

6.1         Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

6.2         Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel väravad.

6.3         Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

6.4         Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.

6.5         Lasteaia territoorium on ette nähtud ainult laste õues viibimiseks rühmaõpetaja järelevalve all. Turvalisuse huvides palume teil pärast lapse lasteaiast ära viimist mitte jääda lapsega lasteaia territooriumile mängima, vaid jätkata jalutuskäiku lapsega mõnel teisel mänguväljakul. 

6.6         Lasteaia ruumides ja territooriumil on suitsetamine keelatud. 

6.7         Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

6.8         Laste ohutuse tagamiseks on lasteasutuse territooriumil keelatud sõita jalgrataste, rulluiskude, rulade ja tõukeratastega (k.a elektriliste tõukeratastega).

6.9         Lasteaia ruumides kelkude, vankrite, rulluiskude, rulade, tõuke- ja jalgrataste hoidmine on keelatud. Hoidmine on lubatud lasteaia õue territooriumil ettenähtud kohas. Vastutust nende säilimise eest lasteaed ei võta.

6.10     Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

6.11     Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

6.12     Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

6.13     Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

6.14     Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

6.15     Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.  Lapsevanem annab või ei anna lasteaia personalile nõusoleku oma lapse fotode/tööde/nime avalikuks kasutamiseks vastava dokumendi alla kirjutades.  Isikundmete töötlemise õiguslik alus on lapsevanema nõusolek.


 

7.             LASTEAIATEENUSE EEST TASUMINE

7.1         Lapse lasteaias käimisel tuleb tasuda igakuiselt kohatasu. Vanem tasub vanema osa igakuiselt arvestuskuule järgneval kuul esitatud arve alusel.

7.2         Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema osa määra (kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.

7.3         Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta.


 

8.             LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE

8.1         Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 määrusele nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

8.2         Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse.

8.3         Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.


 

9.             INFO LIIKUMINE

9.1         Lasteaia kontaktandmed on avalikustatud lasteasutuse kodulehel ning rühmastendil tutvumiseks kättesaadav.

9.2         Vanematel on võimalus tutvuda lasteaia töökorralduse, arengukava, rühma päevakava, nädalaplaaniga ELIIS keskkonnas ja infostendil või lasteaia kodulehel.

9.3         Kindlustamaks lapse head meeleolu ja täisväärtuslikku arengut, kontakteerub lapsevanem igapäevaselt rühmaõpetajaga, et vahetada hädavajalikku informatsiooni. Soodsa mikrokliima loomiseks lapsele hommikusel vastuvõtmisel ja õhtusel hüvastijätul, leiavad vanem ja õpetaja aega vahetada hädavajalikku infot, mis puudutab lapse vajadusi (magas öösel halvasti, probleemid tervise- või enesetundega jne.).

9.4         Vanemad tutvuvad igapäevaselt last puudutava informatsiooniga ELIIS keskkonnas, rühma infostendil või lasteaia kodulehel. 

9.5         Vanem saab pedagoogilist toetust kõikidelt spetsialistidelt, õpetajatelt, administratsioonilt kõikides lapse kasvatusküsimustes. Spetsialistide vastuvõtuajad on kättesaadavad rühma infostendil ja lasteaia kodulehel.

9.6         Lasteaias peavad olema alati õiged ja ajakohased lapsevanema kontaktandmed. Vanem informeerib rühma töötajaid koheselt kirjalikult kõigist kontaktandmete muutustest.

Viimati muudetud 10.06.2024