Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

Millal algab koolikohustus?

Esimesse kassi võetakse lapsi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks. Vanema soovil võib kooli astuda koolikohustuslikust east noorem laps. 

Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda lasteaia poole, kus laps käib või kui laps on kodune, siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole. 

Loe lähemalt koolikohustusest
 

Lapse koolivalmiduse hindamise ning lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted Lindakivi Lasteaias

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi, korraldusi. Koolivalmiduse hindamise aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas välja toodud 6-7 aastaste laste üldoskuste ja valdkondade eeldatavad tulemused.

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.

  • Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed ja eesti keele õpetaja hindavad lapse arengut üks kord aastas (kevadel), vaatlus-ja vestlusmeetodil, mis fikseeritakse lapse arengu hindamistabelis.
  • Sõimes hindavad lapse arengut õpetajad, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed üks kord aastas lapse kolmeaastaseks saamisel.
  • Lapsevanemale antakse tagasisidet ja kirjeldatakse lapse arengut jooksvalt- igapäevased vestlused, kui organiseeritult- üks kord aastas arenguvestluse käigus, võttes aluseks lapse arengu hindamistabeli ja arengumapi.
  • Lasteaiast lahkudes saab laps arengumapi kaasa.
  • Lapse koolivalmiduse kujunemist jälgitakse pedagoogide ja logopeedi poolt lapse arengu analüüsimise käigus kogu koolieelsel perioodil.
  • Hindamise ja analüüsimise tulemusena valmib lapse  koolivalmiduskaart mille lapsevanem edastab koolile.    

Loe lähemalt koolivalmidusest
 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund.
Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Tallinna elanikeregistrisse kantud laste koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise küsimustega tegeleb Kooliväline nõustamismeeskond, kes teeb otsuse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta. Nõustamiskomisjon arvestab arsti poolt tehtud kirjalikku otsust lapse tervisliku seisundi kohta ning teiste spetsialistide soovitusi.

Loe lähemalt kooliminekust

Viimati muudetud 15.08.2023