Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lindakivi lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid 2023-2024 õ.a.
 • Õppekeskkond toetab sujuvat üleminekut eestikeelsele õppele.
 • Õppeprotsess arendab lapsel uudishimu õppimise vastu, tagab eesti keele ja eesti kultuuri õpet ning soodustab aktiivset suhtlusoskuse arendamist.
 • Lasteaias on loodud tingimused tervist, liikumisaktiivsust ja tervisliku eluviisi kujundamist toetavad.
 • Lasteaia ja perekonna vahelises koostöös on tagatud lapse areng ja järkjärguline üleminek eestikeelsele õppele.Lindakivi Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 a. määrusega nr 87 kinnitatud Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 • Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati.
 • Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.
 • Aktiivne õppeperiood lasteaias toimub 1. septembrist kuni 31. maini.
 • Suvekuudel toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.
 • Lindakivi  lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles,  eesti keele õpetamine lastele algab alates 3 eluaastast. Lapsed omandavad eesti keele lõimitud tegevuste kaudu, millele lisandub ka eesti keele tugiõpe.

Lasteaias algab õppe-ja kasvatustöö planeerimine nädalateemade kaupa alates septembri 2. nädalast. Esimesel nädalal planeeritakse laste kohanemist toetavate mängude ja tegevustega ning toimub laste arengu jälgimine.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldus võimaldab lasteaiaõpetajal töötada lapsega individuaalselt. Individuaalses töös arvestatakse lapse iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda, arengupotentsiaali.

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab lapse eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, kus vahelduvad igapäevatoimingud (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm) ning lasteaiaõpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus. Lapse kasvades ja arenedes väheneb päevakavas igapäevatoimingutele kulutatav aeg ning suureneb lasteaiaõpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevuste osakaal. Laste igapäevatoimingud ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi ka laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.

Lapse arengus on suur tähtsus mängul, selleks peab päevakavas kõige enam aega jääma. Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi-oskusi.

Lasteaias toimub laste süsteemne, järjepidev ja eesmärgistatud arendamine ja harjumuste kujundamine peamiselt lasteaiaõpetaja kavandatud mängulise õppe- ja kasvatustegevuse kaudu:

 • Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad.
 • Õppe- ja kasvatustegevused on planeeritud rühmades lõimitud, arvestades lapse vanust.
 • Kuni kolmeaastastel lastel on planeeritud tegevusi päevas kuni 3, kolme- kuni kuueaastastel lastel kuni 4 ning kuue- kuni seitsmeaastastel lastel kuni 5.
 • Tegevusi planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalus teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lindakivi lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

 • lapse loovuse toetamine;

 • mängu kaudu õppimine;

 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

 • kodu ja lasteasutuse koostöö;

 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.


 

Viimati muudetud 18.09.2023