Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

TALLILNNA LINDAKIVI LASTEAIA RUUMIDES JA TERRITOORIUMIL PILDISTAMISE, FILMIMISE JA SALVESTAMISE KORD.

TALLILNNA LINDAKIVI LASTEAIA RUUMIDES JA TERRITOORIUMIL PILDISTAMISE, FILMIMISE JA SALVESTAMISE KORD.

Kord on kehtestatud Andmekaitse Inspektsiooni juhendi alusel (Juhend kaamerate kasutamise kohta).

1.         SALVESTISE TEGEMISE JA AVALIKUSTAMISE ÜLDTINGIMUSED

1.1       Tallinna Lindakivi Lasteaias (edaspidi lasteaed)  on lubatud pildistamine, filmimine või audiosalvestuse (edaspidi salvestis) tegemine käesolevas korras sätestatud tingimusi järgides.

1.2       Igal isikul, s.h. lapsel ja lasteaia personalil on põhiseaduslik õigus eraelu puutumatusele, s.h. õigus oma kujutisele ja välimusele. See tähendab isiku õigust ise otsustada, kas ja millises ulatuses tema kohta andmeid kogutakse ja salvestatakse, kas ja millisel viisil tahab ta end avalikkuse ees kujutada. Eraelu puutumatust piiravad teiste isikute põhiõigused ja õigusaktid.

1.3       Kui lasteaias salvestise tegemiseks ja selle avalikustamiseks taotleb lasteaiaväline kolmas isik lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) eelnevat nõusolekut, korraldab nõusoleku saamise lapsevanemalt lasteaed. Lasteaed ei edasta salvestist teha soovivale kolmandale isikule lapsevanema kontaktandmeid.

1.4       Salvestise avalikustamiseks nõusoleku küsija peab vajadusel tõestama nõusoleku olemasolu.

1.5       Salvestise avalikustamist lubanud isikul on õigus avalikustamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel tuleb salvestis (helifail, pilt või video) viivitamatult kustutada.

1.6       Eravestlusest salvestise tegemine lasteaia ruumides ja territooriumil on keelatud.

1.7       Lubamatu salvestamise korral on tegu eraelu puutumatuse rikkumisega.

1.8       Isikuandmetega seotud eraelu puutumatuse rikkumise korral võib nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, samuti kahju tekitava käitumise lõpetamist.

 

2.         PILDISTAMINE, FILMIMINE JA SALVESTAMINE LASTEAIA AVALIKES RUUMIDES JA AVALIKEL ÜRITUSTEL

2.1       Lasteaed on avalik koht (va ruumid, kuhu igaüks ei või siseneda). Lasteaia avalikuks kohaks on avaliku lasteaiaürituse toimumiskoht (muusikasaal, spordisaal, staadion).

2.2       Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud üritus (nt jõulupidu, võistlus, etendus, kontsert, lõpupidu või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

2.3       Esmakordsel lasteaeda saabumisel küsitakse lastevanematelt kirjalik nõusolek laste pildistamiseks ja filmimiseks lasteaiaga seotud üritustel. Keeldumise korral teavitatakse sellest lasteaia personali ja/või pildistamisega seotud isikuid ja asjasse puutuvaid pilte ei avaldata.

2.4       Lasteaia personali võib avalikustamise eesmärgil pildistada ja filmida juhul, kui personali sellest teavitatakse viisil, mis võimaldab personalil langetada otsuse kaamera ette jäämiseks või mitte.

2.5       Lasteaia avalikes ruumides võivad kõik füüsilised isikud pildistada, filmida ja audiosalvestusi tegema ilma eelnevat nõusolekut küsimata juhul, kui pildistatakse, filmitakse või audiosalvestusi tehakse enda tarbeks, st pilte, videot ja  audiosalvestusi ei avalikustata kuskil.

2.6       Avalikel üritustel, mille avalikustamiste eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada, ei pea isikuid sellest eraldi teavitama. Jäädvustaja peab pildistatavaid- filmitavaid teavitama nii, et nad saavad vabalt langetada otsuse, kas soovivad kaamera ette jääda või mitte.

2.7       Lasteaia poolt pildistatud ja filmitud avalike ürituste fotod ja salvestised avalikustatakse lasteaia kodulehel, lasteaia Facebooki lehel, ELIIS keskkonnas või lasteaia Youtube kanalil.

2.8       Lasteaiaruumides filmida, salvestada ja pildistada muul eesmärgil kui avalikud üritused või enda tarbeks tohib ainult lasteaia juhtkonna ning kaamera vaatevälja jäävate inimeste loal ning mõjuval põhjusel.

 

3.         PILDISTAMINE, FILMIMINE JA SALVESTAMINE LASTEAIARÜHMA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTES

3.1       Lasteaia personal võib lasteaias filmida või pildistada määras, mis on vajalik lasteaia sündmuste jäädvustamiseks ning nende kajastamiseks, rakendades mõistlikkuse printsiipe ning arvestades laste huve.

3.2       Lasteaiarühmas (edaspidi rühmas) õppe- ja kasvatustegevuste (edaspidi tegevuste) filmimiseks, salvestamiseks või pildistamiseks peab olema mõjuv põhjus. Rühma tegevustes saab filmida, salvestada või pildistada üksnes juhul, kui selleks annavad nõusoleku lasteaia juhtkond ning kõik salvestamisel osalevad inimesed. Rühma tegevustes filmimise, salvestamise või pildistamise eesmärgist tuleb esmalt teavitada lasteaia juhtkonda, kes otsustab, kas antud tegevus on õigustatud, vajalik ja laste huvidega kooskõlas. Alaealise puhul tuleb nõusolek võtta lapse seaduslikult esindajalt, kelleks reeglina on lapsevanem. Seejuures tuleb arvestada, et inimene võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Samuti tuleb meeles pidada, et rühmaruumis lapsed ja õpetajad vahetuvad.

3.3       Erandkorral võib juhtkonna ja kõikide kaamera vaatevälja jäävate inimeste loal pildistada ja filmida rühma tegevuses toimuvat õppe-eesmärgil. Antud eesmärgil tehtud fotosid ja salvestisi on lubatud kasutada ainult õppeotstarbel sama grupi siseselt rühma tegevustes ning nende levitamine kolmandatele isikutele ja jagamine suhtluskeskkondades või mujal internetis on keelatud.

3.4       Õppe- ja kasvatusprotsessis salvestatut võib taasesitada rühmaruumis või avalikustada laste ja vanemate nõusolekul internetipõhistes õpikeskkondades.

3.5       Rühma tegevuse filmimine, salvestamine või pildistamine rühmatöötajate töö kontrollimiseks on keelatud.

 

4.         AJAKIRJANDUSLIKUL EESMÄRGIL SALVESTISE TEGEMINE

4.1       Ajakirjandusväljaande või muu meediakanali esindaja (edaspidi ajakirjandus) peab informeerima lapsest salvestise tegemise soovist eelnevalt lasteaia juhtkonda ning saama salvestise tegemiseks nõusoleku.   Lasteaia juhtkond  otsustab igakordselt, kas salvestise tegemine on lasteaia alusväärtuste ja lapse parimate huvidega kooskõlas.

4.2       Ajakirjandus võib ajakirjanduseetika koodeksi nõudeid järgides lasteaialast lasteaias intervjueerida helisalvestist tehes  või temast pilti/videot teha lapsevanema juuresolekul ja nõusolekul. Lubatud ei ole lapse identiteedi avalikustamine meedias lapsevanema nõusolekuta.

4.3       Sõltumata lapsevanema nõusolekust peab ajakirjanik ka ise hindama, kas last käsitleva salvestamise avalikustamine võib lapse huve kahjustada ja seda ka pikemat ajaperioodi arvestades.

4.4       Ajakirjanik peab salvestise tegemisel ja selle avalikustamisel järgima kutseala eetikastandardeid ning väljakujunenud tavasid ega tohi mitte mingil viisil kahjustada lapse seaduslikke huvisid. Keelatud on salvestise avalikustamisel meediakanalis lapsest tegelikkusele mittevastava ettekujutuse loomine.

4.5       Isiku kujutist ei tohi kasutada juhuslikus seoses kajastatava päevasündmusega.

4.6       Isikuandmeid võib nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige avalikustada meedias, kui selleks on avalik huvi ja see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Isikuandmete avalikustamine ei tohi ülemäära kahjustada salvestisel jäädvustatud isiku õigus.

 

5.         PILTIDE, FILMIDE JA AUDIOSALVESTUSTE INTERNETTI ÜLESLAADIMISE REEGLID

5.1       Enda tarbeks tehtud pilte, videoid ja audiosalvestusi ei või hiljem ilma pildilt/ videolt/ salvestuselt nähtuva/ kuuldava inimese nõusolekuta internetti avalikult üles riputada või muul moel avalikustada kolmandatele isikutele.

5.2       Lasteaia personal võib lasteaia kodulehele, lasteaia Facebooki lehele, ELIIS keskkonda või lasteaia Youtube kanalile laadida lasteaia sündmustest tehtud pilte ja videoid, mille osas on saadud kirjalik nõusolek.

5.3       Kui keegi soovib temast pildi või video eemaldamist tuleb sellest kirjutada lasteaia andmekaitse kontaktisikule e-kirja teel, kus lisatakse link pildile/videole, mille eemaldamist soovitakse.

Viimati muudetud 09.06.2022