Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kogukonnaaedade toetamine

Kogukonnaaedade toetamine

KA kogemuspäev_näituse pilt.jpg

Alates 2020. aastast toetab Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalamet linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevust.

Taotlusvooru peamine eesmärk on soodustada linnaaianduse ja kogukonnaaedade kaudu jätkusuutlikumat eluviisi ja keskkonnateadlikkuse kasvu linlaste seas

Mis on linnaaiandus ja kogukonnaaed?

Linnaaianduse all peame silmas tarbetaimede kasvatamist linnakeskkonnas. 

K
ogukonnaaiad on aktiivsete linnakodanike algatusel loodud avatud linnaaiad, kus kõik piirkonna huvilised saavad koos kasvatada söödavaid taimi, õppida hoidma loodust ja arendada heanaaberlikke suhteid.

Täpsemalt saab kogukonnaaedade kohta lugeda siit
 

Kes saab toetust esitada?

Taotlusvoorus saavad osaleda juriidilised isikud, sh mittetulundus- ja äriühingud. Nende hulgas on muuhulgas asumiseltsid, korteriühistud ning erakoolid ja -lasteaiad, kes soovivad rajada oma õppeaeda. 

Uute kogukonnaaedade loomise puhul on toetuse saamise eelduseks välja valitud sobilik maa-ala, mille kasutamise osas on maaomanikuga tehtud eelnevad kokkulepped. 
 

Milleks saab toetust kasutada?

 1. Uute kogukonnaaedade rajamiseks ja toimivate arendamiseks. See hõlmab linnaaia rajamiseks vajalikke:
  - materjale (nt muld, vesi, peenrakastid);
  - vahendeid (nt tööriistad (nt labidas, aiakäru, reha);
  - inventari (nt kompostikast, veenõu, kuur, kasvuhoone) ja selle jaoks vajalik transporti.

 2. Linnaaiandust toetavate tegevuste korraldamiseks, mis:
  - suurendavad kogukonnaaias keskkonnateadlikkust ja teadmisi jätkusuutlikust linnaaiandusest (loengud, töötoad jm)
  - soodustavad kogukonnaaia toimimist (ühistegevused, talgud jm)
  - toetavad linnaaianduse ja kogukonnaaedade arengut terviklikult 

  Kulude alla võivad kuuluda näiteks kujundustööd, trükk, juhendaja tasu, osalejate toitlustus, tõlge, video- ja fotojäädvustus jm ürituste korraldamiseks vajalikud kulud.

 3. Projektijuhtimise kuludeks taotluses kirjeldatud tegevuste elluviimiseks. See võib hõlmata ka raamatupidamist. 

 

Kui suur on toetuse summa?

Toetuse piirsummad ühe taotluse (mitte taotleja) kohta on:

 • uue linnaaia rajamise puhul kuni 5000 eurot;
 • toimiva linnaaia puhul kuni 3000 eurot;
 • linnaaianduse projekti puhul kuni 3000 eurot.


Kuidas taotlust esitada?

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar (kaasaarvatud).

Taotlus esitatakse projektitoetusena valdkonnas "linnaaiandus (kogukonnaaed)" läbi Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi ISETEENINDUSKESKKONNA.

Taotluse koostamisel tuleb pöörata tähelepanu, et nii taotluse sisu kui eelarve oleks võimalikult selge, konkreetne ja põhjalik. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal


Millega arvestada taotluse koostamisel?

Taotlusvooru eesmärgid

Projekti taotlus peab vastama järgmistele eesmärkidele ning soodustama nende elluviimist:

 • Tallinna elanikud ja organisatsioonid on teadlikud linnaaedades toidu kasvatamise võimalustest ning selle positiivsest mõjust linnakeskkonnale ja -elanikele.

 • Linnaaiandusega tegelemiseks on loodud mitmekesised võimalused.

 • Linnaelanikud ja organisatsioonid osalevad aktiivselt elurikka ja mitmekesise linnaruumi loomises.

 • Linnaaedade ja muude linnaaianduse projektide praktiline ja mitteformaalne tegevus toetab tervislikku, keskkonnahoidlikku ja kogukondlikku eluviisi.

 • Linnaaeaedade tegevus ja areng on jätkusuutlik.

 • Projektid on kooskõlas arengustrateegia „Tallinn 2035“ tegevusvaldkonna „Keskkonnahoid“ eesmärkidega.

Taotlusvooru prioriteedid
Projekti taotluste hindamisel arvestatakse järgmisi taotlusvooru prioriteete:
 • Linnaaedades või muudes linnaaiandusprojektides kasutatakse keskkonnasäästlikke looduslikke ja taaskasutusmaterjale ning viiakse ellu elurikkust suurendavaid tegevusi, lähtudes muu hulgas Tallinna elurikka haljastuse kataloogist ja järgides permakultuuri põhimõtteid.
 • Linnaaedade või muude linnaaiandusprojektide tegevusse kaasatakse eri vanuse, rahvuse, sissetuleku ja taustaga linnaelanikke ning need soodustavad sihtrühma liikmete omavahelist koostööd.
 • Tegevused on uuenduslikud.
 • Eelistatakse uute linnaaedade rajamist.
Taotluste hindamise kriteeriumid
Taotlusvooru komisjon lähtub taotluste hindamisel järgmistest kriteeriumitest: 
 • tegevuste vastavus valdkonna eesmärkidele ja prioriteetidele (kirjeldatud eelmistes punktides);
 • tegevuse mõju Tallinna linnaaianduse arengule;
 • taotluse informatiivsus (taotluses tuleb selgelt põhjendada sihtrühma valikut, kirjeldada tegevusplaani ja eelarve jätkusuutlikkust ning vastavust seatud eesmärkidele).
Projekti indikaatorid
Projekti taotluse koostamisel arvestada järgmisi indikaatoreid, millega hinnatakse projekti tulemuslikkust:
 • tegevuste ja/või sündmuste arv;
 • avalike tegevuste puhul meediakajastuste arv;
 • tegevustes osalejate ja neisse kaudselt (näiteks sotsiaalmeedia kaudu) kaasatud inimeste arv;
 • tagasiside ja/või tulemuste analüüs.
Taotluse kohustuslikud lisad linnaaia projekti puhul
 • linnaaia proportsionaalne kavand ehk joonis, mis näitab kuidas on kogukonnaaed maastikul planeeritud;
 • kinnistu omaniku ja/või haldaja kirjalik nõusolek uue linnaaia rajamise puhul või olemasoleva linnaaia puhul, kui muutub taotleja isik.
Taotluse esitamise tingimused

Täpsemalt saab taotluse tingimustega tutvuda Tallinna linna õigusaktidest:


KÜSI NÕU!

Linnaaianduse tegevuste planeerimisel, taotlusvooruga seotud küsimustes ja kogukonnaaia jaoks sobiva maa-ala leidmisel (mh maaomaniku poole pöördumisel) saab pöörduda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti projektijuhi poole:

Maria Derlõš
linnaaianduse projektijuht
[email protected] 
+372 5110 290


JUHENDMATERJAL

Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal

Infotund taotlusvooru tingimuste ja taotlemise protsessi kohta
Infotunnid slaidid kättesaadavat SIIT.


Eraldatud toetused


2024. aasta toetused

2024. aastal esitati kokku 61 taotlust kogusummas 197 851 eurot. Vastalt Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 27. märtsi 2024 käskkirjale toetatakse kokku 57 projekti kogusummas 179 717 eurot. Toetust saavad 10 projekti uue kogukonnaaia rajamiseks ja 5 uue eraasutuse õppeaedade asutamiseks, 28 projekti toetatakse toimiva kogukonnaaia ja 7 eraasutuste õppeaia edasi arendamiseks ning 7 linnaaianduse projekti, mis toetavad valdkonda linnaaedade üleselt.

2023. aasta toetused

2023. aastal esitati kokku 31 taotlust. Vastalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhata 20. märtsi 2023 käskkirjale antakse toetust 31 linnaaianduse projektile kogusummas 91 552 eurot. Toetatakse 21 juba olemasoleva kogukonnaaia arengut, 3 uue kogukonnaaia rajamist, 6 eraharidusasutuse õppeaia rajamist ja arendust ning üht linnaaianduse ürituste programmi.

2022. aasta toetused

2022. aastal esitati kokku 28 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 8. aprilli 2022 käskkirjale antakse toetust 28 linnaaianduse projektile kogusummas 99 575 eurot. Toetakse 11 uue aia rajamist sh 8 uue kogukonnaaia ja 2 uue eraharidusasutuse õppeaia rajamist. Olemasolevate aedade arendamiseks saab toetust 14 kogukonnaaeda ja 3 eraharidusasutust. 

2021. aasta toetused

2021. aastal esitati kokku 23 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 1. aprilli 2021 käskkirjale antakse toetust 22 kogukonnaaia projektile kogusummas 78 930 eurot. Toetakse viie uue kogukonnaaia rajamist ning 11 olemasoleva aia arendamist, samuti kuue erakooli ja -lasteaia õppeaia rajamist.

2020. aasta toetused

2020. aastal esitati kokku 15 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 2. juuni 2020 käskkirjale antakse toetust 12 kogukonnaaia projektile kogusummas 40 000 eurot. 

Viimati muudetud 18.05.2024