Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetamine

KA kogemuspäev_näituse pilt.jpg

Alates 2020. aastast toetab Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalamet linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevust.

Taotlusvooru peamine eesmärk on soodustada linnaaianduse ja kogukonnaaedade kaudu jätkusuutlikumat eluviisi ja keskkonnateadlikkuse kasvu linlaste seas

Mis on linnaaiandus ja kogukonnaaed?

Linnaaianduse all peame silmas tarbetaimede kasvatamist linnakeskkonnas. 

K
ogukonnaaiad on aktiivsete linnakodanike algatusel loodud avatud linnaaiad, kus kõik piirkonna huvilised saavad koos kasvatada söödavaid taimi, õppida hoidma loodust ja arendada heanaaberlikke suhteid.

Täpsemalt saab linnaaianduse ja kogukonnaaeda kohta lugeda siit
 

Kes saab toetust esitada?

Taotlusvoorus saavad osaleda juriidilised isikud, sh mittetulundus- ja äriühingud. Nende hulgas on muuhulgas asumiseltsid, korteriühistud ning erakoolid ja -lasteaiad, kes soovivad rajada oma õppeaeda. 

Uute kogukonnaaedade loomise puhul on toetuse saamise eelduseks välja valitud sobilik maa-ala, mille kasutamise osas on maaomanikuga tehtud eelnevad kokkulepped. 
 

Milleks saab toetust kasutada?

 1. Toetust saab kasutada uute kogukonnaaedade rajamiseks ja olemasolevate arendamiseks. See hõlmab aia rajamiseks vajalikke:

  - materjale (näiteks muld, vesi, peenrakastid);
  - vahendeid (näiteks tööriistad (nt labidas, aiakäru, reha);
  - inventari (näiteks kompostikast, veenõu, kuur, kasvuhoone) ja selle jaoks vajalik transporti.
 2. Samuti saab toetust kasutada linnaaiandust toetavate tegevuste korraldamiseks, mis on suunatud keskkonnahariduse suurendamisele või soodustavad kogukonnaaia toimimist (ühistegevused, talgud jm). Ühe taotluse raames võivad tegevused toimuda ühes konkreetses või mitmes kogukonnaaias.

  Kulude alla võivad kuuluda näiteks kujundustööd, trükk, juhendaja tasu, osalejate toitlustus, tõlge, video- ja fotojäädvustus.
   
 3. Projektijuhtimise kulud taotluses kirjeldatud tegevuste elluviimiseks. See võib hõlmata ka raamatupidamist. 
 

Kui suur on toetuse summa?

Toetuse piirsummad ühe taotluse (mitte taotleja) kohta on: uue linnaaia rajamise puhul 5000 eurot; olemasoleva linnaaia puhul 3000 eurot.


Kuidas taotlust esitada?

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar (kaasaarvatud).

Taotlus esitatakse läbi Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi ISETEENINDUSKESKKONNA.

Taotluse koostamisel tuleb pöörata tähelepanu, et nii taotluse sisu kui eelarve oleks võimalikult selge, konkreetne ja põhjalik. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal


Millega arvestada taotluse koostamisel?

Taotlusvooru eesmärgid, millele taotlus peab vastama
 • Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv;
 • keskkondlikult jätkusuutlikum eluviis; linnaelanike parem koostöö ja ladusam ühistegevus keskkonnahoiu eesmärgil;
 • kvaliteetsem praktiline ja mitteformaalne keskkonnaõpe;
 • linnaaianduse jätkusuutlik areng;
 • mitmekesine ja heakorrastatud avalik linnaruum, sihtfinantseeritud linnaaiandustegevuste (talgud, töötoad, koolitused, seminarid jms) ja linnaaianduse arengu kaudu;
 • linnaaedade eestvedajate paremad teadmised ja oskused; projektid on kooskõlas arengustrateegia „Tallinn 2035“ tegevusvaldkonna „Keskkonnahoid“ eesmärkidega.
Indikaatorid, mida tegevuste elluviimisel arvestada
 • projekti tegevuste arv;
 • avalike tegevuste puhul meediakajastuste arv;
 • sihtrühma suurus: (a) kogukonnaaia eestvedajate arv ja (b) kogukonnaaia või õppeaia tegevustes osalejate arv.
Taotluse kohustuslikud lisad
 • linnaaia proportsionaalne kavand ehk joonis, mis näitab kuidas on kogukonnaaed maastikul planeeritud;
 • kinnistu omaniku ja/või haldaja kirjalik nõusolek uue linnaaia rajamise puhul või olemasoleva linnaaia puhul, kui muutub taotleja isik.
Taotluste hindamine
 • tegevuse mõju Tallinna elanike keskkonnateadlikkusele;
 • tegevuse mõju Tallinna linnaaianduse arengule;
 • taotluse informatiivsus: taotlusest peab selguma sihtrühm, tegevusplaan, tegevuse jätkusuutlikkus, tegevuse ja eelarve vastavus seatud eesmärkidele;
 • eelistatakse uute linnaaedade rajamise projekt.
Taotluse esitamise tingimused

Täpsemalt saab taotluse tingimustega tutvuda Tallinna linna õigusaktidest:

 

Kellelt küsida nõu?

Linnaaianduse tegevuste planeerimisel, taotlusvooruga seotud küsimustes ja kogukonnaaia jaoks sobiva maa-ala leidmisel (mh maaomaniku poole pöördumisel) saab pöörduda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti projektijuhi poole:

Maria Derlõš
linnaaianduse projektijuht
maria.derlos@tallinnlv.ee 
+372 5110 290


ABIMATERJAL

Kogukonnaaedade rajamine – millega arvestada ja kust alustada

Antakse ülevaate, millega tasub arvestada kogukonnaaia loomisel ja millised on esimesed sammud sellel suunal.
Ettekande slaide vaata SIIT.


Taotlemise kord ja protsess

Antakse ülevaate, kuidas esitada taotlus Tallinna mittetulundustegevuse iseteeninduse lehel ja milliste tingimuste arvestada taotlemise koostamisel. 
Ettekande slaide vaata SIIT.


 

Eraldatud toetused


2023. aasta toetused

2023. aastal esitati kokku 31 taotlust. Vastalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhata 20. märtsi 2023 käskkirjale antakse toetust 31 linnaaianduse projektile kogusummas 91 552 eurot. Toetatakse 21 juba olemasoleva kogukonnaaia arengut, 3 uue kogukonnaaia rajamist, 6 eraharidusasutuse õppeaia rajamist ja arendust ning üht linnaaianduse ürituste programmi.

2022. aasta toetused

2022. aastal esitati kokku 28 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 8. aprilli 2022 käskkirjale antakse toetust 28 linnaaianduse projektile kogusummas 99 575 eurot. Toetakse 11 uue aia rajamist sh 8 uue kogukonnaaia ja 2 uue eraharidusasutuse õppeaia rajamist. Olemasolevate aedade arendamiseks saab toetust 14 kogukonnaaeda ja 3 eraharidusasutust. 

2021. aasta toetused

2021. aastal esitati kokku 23 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 1. aprilli 2021 käskkirjale antakse toetust 22 kogukonnaaia projektile kogusummas 78 930 eurot. Toetakse viie uue kogukonnaaia rajamist ning 11 olemasoleva aia arendamist, samuti kuue erakooli ja -lasteaia õppeaia rajamist.

2020. aasta toetused

2020. aastal esitati kokku 15 taotlust. Vastavalt Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 2. juuni 2020 käskkirjale antakse toetust 12 kogukonnaaia projektile kogusummas 40 000 eurot. 

Viimati muudetud 26.04.2023