Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnakantsler Kairi Vaher

Linnakantsler Kairi Vaher

Kairi Vaher

Kontakt

Kaarli pst 1
10119 Tallinn
Telefon 640 4222
E-post: [email protected]

Linnakantsler juhib Tallinna Strateegiakeskust.

 

Linnakantsleri tööülesanded

Linnakantsler:

1) juhib strateegiakeskust ja tagab selle eesmärkide saavutamise ning ülesannete täitmise;

2) korraldab linnavalitsuse seatud eesmärkide elluviimist ja nende täitmise järelevalvet;

3) korraldab linna arengu suunamist, innovatsiooni ja strateegilist planeerimist;

4) seirab linna arengudokumentide väljatöötamist ja täitmist;

5) korraldab linna juhtimisotsusteks vajalike analüüside ja prognooside koostamist;

6) arendab linna avalikke teenuseid ja tugiteenuseid;

7) koordineerib linna asutuste tegevusi kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel;

8) analüüsib ressursivajadusi;

9) korraldab linna eelarve ja vajaduse korral selle muutmise ettepanekute, eelarvestrateegia ja majandusaasta aruande koostamise ja esitamise;

10) teeb linnapeale ettepanekuid strateegiakeskuse ülesannete, struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;

11) koordineerib strateegiakeskuse struktuuriüksuste tegevust;

12) kinnitab strateegiakeskuse struktuuriüksuste põhimäärused ja teenistujate ametijuhendid;

13) teostab tööandja õigusi ja kohustusi, sh nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid;

14) annab oma pädevuse piires käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

15) kinnitab strateegiakeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;

16) sõlmib lepinguid strateegiakeskuse ülesannete täitmiseks strateegiakeskusele linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;

17) korraldab strateegiakeskuse valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;

18) korraldab strateegiakeskuse valdkondlike arengudokumentide ja tegevuskavade väljatöötamist;

19) korraldab strateegiakeskuse eelarve ja tegevusaruande koostamise, esitab eelarve ja vajaduse korral selle muutmise ettepanekud, jälgib strateegiakeskuse eelarve täitmist ning tagab eelarvest kinnipidamise;

20) esindab oma pädevuse piires linna ja strateegiakeskust ning annab volitusi strateegiakeskuse ja linna esindamiseks;

21) täidab muid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes seadustes ning strateegiakeskuse põhimääruses ja teistes linna õigusaktides linnakantslerile määratud ülesandeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 12–17 sätestatud ülesannete täitmise võib linnakantsler delegeerida linnadirektorile või muule strateegiakeskuse teenistujale.

(4) Teenistujal, kellele on delegeeritud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud või õigusaktiga strateegiakeskusele pandud muu ülesanne, on õigus anda käskkirju talle delegeeritud pädevuse piires.

(5) Linnakantsler vastutab strateegiakeskuse ülesannete täitmise eest ulatuses, milles vastutus nende täitmise eest ei ole strateegiakeskuse põhimääruse või muu linna õigusaktiga pandud linnadirektorile või muule struktuuriüksuse juhile. Linnakantsler tagab mitme struktuuriüksuse vastutusalas oleva ülesande täitmise koordineerimise ja põhivastutaja määramise.

(6) Linnakantsleri äraolekul asendab teda linnapea käskkirjaga määratud isik. Linnakantsleri asendajal on kõik linnakantsleri õigused ja kohustused.

 

Vaata ka:

Viimati muudetud 11.01.2023