Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Dokumendid

Dokumendid

LOGO.jpg
03.12.2012
Lasteaia tööd reguleerib Tallinna Linnamäe Lasteaia põhimäärus

25.01.2019
Lasteaed töötab vastavalt Tallinna Linnamäe Lasteaia arengukavale (kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 24.01.2019 käskkirjaga nr 1.-2/37, lisa 13), ning arengukava tegevuskavale 2022/2024.

Lasteaia dokumendiregister

Puhkuste register Tallinna linna töötaja portaalis

KORRUPTSIOONI ENNETAMISE MEETMED

Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutab Tallinna Linnamäe Lasteaia eesti keele õpetaja Jelena Maslennikova ([email protected], tel. 55 652 762), käskkiri on leitav siit.
Ametiseisund kaasneb õppealajuhataja ja majandusjuhataja töökohtadega. 

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel on
Korruptsiooni ennetamise juhend on leitav siit.
Veebikoolitused: 
Mis on korruptsioon? | Korruptsioon.ee 

EELARVE

Kõigi Tallinna Linna aruandeaasta eelarvega seonduvaid dokumente võib vaadata siit.

ETTEKIRJUTUSED

01.09.2022
Täitmata ettekirjutusi ei ole.

UURINGUD

01.09.2022
Uuringuid ei ole läbiviidud

RIIKLIK JÄRELEVALVE

Tallinna Linnamäe Lasteaias toimus 15-17.01.2024.a. Haridus- ja Teadusministeeriumi temaatiline haldusjärelevalve fookusega üleminekul eestikeelsele õppe- ja kasvatustegevusele alates 1.09.2024, õiend on leitav siit.

Tallinna Linnamäe Lasteaia aprill 2013 temaatilise järelevalve õiend.

Tallinna Linnamäe Lasteaia november 2015 temaatilise riikliku järelevalve õiend.

JÕUSTUNUD KOHTULAHENDID

01.09.2022
Kohtulahendid puuduvad

RIIGIHANKED

Tallinna Linnamäe Lasteaed ei planeeri 2024.a riigihankeid.

Riigihanged avaldatakse riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/

01.09.2022
Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

Tallinna Linnavalitsuse 4.10.2017 määrus nr 30 "Tallinna hankekord" on ülelinnaliseks hankekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele.

ISIKUANDMETE KAITSE

01.02.2021

Tallinna Linnamäe Lasteaia andmekaitsetingimused Tallinna Linnamäe Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.

Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

- vajutate lahtrile „otsing“

- seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime

- seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)

-  lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

- avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;

- lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;

- juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

- nõusolek. Nõusoleku vorm

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil www.eliis.ee

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asitus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].

Tallinna Linnamäe Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Valeria Erm, [email protected]

03.10.2018

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral

Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida lasteaed lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

Lapsevanema õigused

Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt kõiki andmeid, mida lasteaed tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

Lasteaed parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil [email protected].

Lasteaed vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on lasteaial õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

Andmete avalikustamine ja edastamine

Lasteaed on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

Andmed avalikustatakse lasteaia veebilehel piiramatule hulgale kolmandatele isikutele. / Andmed avalikustatakse Facebookis kinnisele grupile / avalikkusele. / Andmed avalikustatakse kinnises keskkonnas üksnes lapsevanematele, lastele ja lasteaia töötajatele.

Andmete säilitamine

Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).

Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest

Turvalisus

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaed andmeid avalikustab.

Lasteaia veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.

Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab direktor.

Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi andmeid hoitakse lukustatud ruumis/kapis.

Uudiskirja saamise tingimused

Uudiskiri on tellijale saadetav e-kiri, mis sisaldab lasteaia uudiseid.

Lasteaed kui uudiskirja tellija isikuandmete vastutav töötleja ei edasta tellija e-posti aadressi kolmandatele isikutele ja kasutab e-posti aadressi üksnes uudiskirjade edastamiseks.

Uudiskirja tellimisega annab tellija lasteaiale nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi uudiskirjade edastamise eesmärgil.

Uudiskirja tellimusest saab loobuda igal pöördudes aadressil [email protected]. Uudiskirja tellimusest loobumise korral eemaldab lasteaed lapsevanema e-posti aadressi nimistust ja uudiskirja enam ei saadeta.

Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda lasteaia direktori poole e-posti aadressil [email protected] 

Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

TÖÖTASUJUHEND

102023

Tallinna Linnamäe Lasteaia töötasujuhendit võib vaadata siit  (kinnitatud Tallinna Linnamäe Lasteaia direktori 13.03.2023. a käskkirjaga nr 1-2/2).


KASULIKUD LINGID

Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinna Haridusamet

Koolieelse lasteasutuse seadus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Lastekaitseseadus

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule

Tallinna linna töötaja potraal

 

Lehekülge haldab:

Valeria Erm, Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor
6372 984; [email protected]

Viimati muudetud 08.05.2024