Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eesti keel kui teine keel

Eesti keel kui teine keel

Õppekava LOGO.jpg

Valdkond Eesti keel kui teine keel

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu; 2) soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega; 3) tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest; 4) kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtlemises.

Valdkonna Eesti keel kui teine keel sisu: 1) kuulamine; 2) kõnelemine; 3) Eesti kultuuri tutvustamine

Eesmärgid vanuseti:

4 aastat

5 aastat

6 aastat

7 aastat

Kuulamine

1.Tunneb

huvi eesti keele

vastu.

2. Kuulab ja

tajub eesti keele kõla.

1. Reageerib

adekvaatselt

lihtsamatele

korraldustele.

2. Kuulab

eestikeelset

ettelugemist või

jutustamist.

3. Mõistab

lihtsamaid õpitud

küsimusi.

4. Tunneb ära õpitud sõnad ja   väljendid ning mõistab neid.

1. Reageerib adekvaatselt

eesti keeles antud korraldustele.

2. Kuulab eestikeelset

ettelugemist või

jutustamist ning

tunneb kuuldu

pildil ära.

3. Mõistab õpitud

küsimusi.

4. Tunneb ära õpitud sõnad ja   väljendid

ning mõistab neid.

1. Reageerib adekvaatselt eesti

keeles antud korraldustele.

2. Kuulab ja mõistab kõnet, mis on   vahetult seotud õpitud suhtlussituatsiooniga.

3. Mõistab etteloetud või jutustatud   eakohase eestikeelse

teksti põhisisu.

4. Mõistab esitatud küsimusi.

5. Tunneb ära õpitud/

omandatud sõnad ja

väljendid ning mõistab neid.

Kõnelemine

1. Kordab

järele lihtsamaid

sõnu.

1. Teab õpitud lihtsamaid

viisakusväljen-deid

2. Tunneb aktiivset

huvi asjade nimetuste

vastu.

3. Kordab järele õpitud sõnu ning

käsutab neid tuttavate

esemete,

tegevuste ja omaduste

nimetamiseks.

4. Oskab vastata lihtsamatele

küsimustele.

1. Kasutab õpitud

viisakusväljendeid.

2. Kasutab õpitud

sõnu esemete, tegevuste ja   omaduste

nimetamiseks.

3. Oskab koostada

lihtsamaid fraase ja lauseid.

4. Kasutab endast

rääkides sõna mina.

5. Vastab küsimustele

õpitu piires.

6. Teab peast mõnda eestikeelset   laulu või luuletust.

1. Kasutab elementaarseid

viisakusväljendeid

erinevates suhtlussituatsioonides.

2. Kõneleb õpitud sõnavara piires,   suudab algatada ja lõpetada lihtsamat vestlust.

3. Vastab küsimustele ning oskab   ise esitada lihtsamaid küsimusi.

4. Moodustab ise lihtsamaid fraase   ja lihtlauseid.

5. Räägib õpitud sõnavara piires endast ja oma perest ning vestleb õpitud teemadel.

6. Teab peast mõnda

eestikeelset luuletust ja

laulu.

Lugemise   ja

kirjutamise

Hääldab järele

kuuldud sõnu.

1. Tunneb huvi eesti keeles   lugemise ja

kirjutamise vastu.

2. Tunneb kirjapildis

ära oma nime.

1. Tunneb eesti keele häälikuid ja   tähti.

2. Hääldab korrektselt

lihtsamaid häälikuid.

3. Tunneb kirjapildis ära mõned   eestikeelsed sõnad.

4. Oskab kirjutada oma nime trükitähtedega.

Eesti   kultuuri

tutvusta-mine

Tunneb

huvi Eesti

rahvussümbolite

vastu.

1. Tunneb ära Eesti lipu ja oskab seda

kirjeldada.

2. Oskab nimetada, mis riigista   elab.

3. Tunneb huvi Eestis tähistatavate

rahvakalendri

tähtpäevade

vastu.

4. Tunneb huvi eesti rahvaloomingu

vastu.

1. Tunneb Eesti

rahvussümbolitest

ära Eesti lipu,

rahvuslille ja

rahvuslinnu

ning oskab neid

nimetada.

2. Oskab nimetada

mõningaid Eestis

tähistatavaid

riiklikke ja

rahvuslikke tähtpäevi.

3. Oskab laulda

mõnda tuntud eesti

lastelaulu.

4. Teab mõnda

eestikeelset

liisusalmi.

1. Teab ja oskab Eesti

rahvussümbolitest

kirjeldada Eesti lippu,

rahvuslille ja rahvuslindu

ning nimetab vähemalt kaks eesti   rahvustoitu.

2. Oskab kirjeldada mõne Eestis   tähistatava

tähtpäevaga seotud

kombeid, sh oma kogemuste põhjal.

3. Oskab laulda mõnda

lihtsamat eesti rahvalaulu.

4. Tunneb ära eesti

rahvarõivad.

Tallinna Linnamäe Lasteaia eesti keele kui teise keele sõnavara

Lehekülge haldab:

Valeria Erm, Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor
6372 984; [email protected]

Viimati muudetud 03.06.2023