Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus LOGO.jpg
vastaks laste  arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

Hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

TALLINNA LINNAMÄE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSSEIS:

2021-2022

JEKATERINA KAUGE, 1. rühma lapsevanem

JELENA GAPEJEVA, jelgap@gmail.com , 2. rühma lapsevanem //

KSENIA NKITINSKAJA, ksenia.niki@inbox.ru , 3. rühma lapsevanem //

VALERIA STARTŠIKOVA, leravd@mail.ru , 4. rühma lapsevanem

LJUDMILA NITSHOLDT, nitsholdt@mail.ru , 5. rühma lapsevanem

OKSANA TJOTKINA, 6. rühma lapsevanem //  

IRINA POLIŠTŠUK, irina88876@mail.ru , 7. rühma lapsevanem

ANNA POLJANTŠIKOVA, anna.polo84@gmail.com , 8. rühma lapsevanem

VALERIA ANISSIMOVA, 9. rühma lapsevanem

SOFIA KRÕLOVA, sofia.krolova@gmail.com , 10. rühma lapsevanem

SIGITA JUCYTE, 11. rühma lapsevanem

SABINA ALIJEVA, sabina.alijeva@gmail.com , 12. rühma lapsevanem

TATJANA MAŠANINA, tanjamasanina@gmail.com ,õpetajate esindaja //

EVE ANNUS, Lasnamäe Linnaosa esindaja, e-mail: Eve.Annus@tallinnlv.ee //

 

Lehekülge haldab:

Valeria Erm,
Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor

6372 984; direktor@linnamae.edu.ee
//

 

Viimati muudetud 08.12.2021