Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

TALLINNA LINNAMÄE LASTEAIA KODUKORD LOGO.jpg

1.Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5 Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2.Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne valverühma/lasteasutuse sulgemist. Tallinna Linnamäe Lasteaed on avatud ajavahemikul 6.30-18.30.

2.2. Vanem toob last lasteaeda, vahetab laste riided ja annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Õhtul, kojuminekuks, riietab last lapsevanem.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat. Kui isik on noorem kui 18.a., luba peab olema vormistatud lapsevanema poolt kirjalikult direktori nimele.

2.4. Pidulikel sündmustel laps soovitavalt peab olema kohal pool tundi enne peo algust (et jõuda õigeaegselt ümber riietuda ja kammida juukseid).

2.5 Lapse saatmine lasteaeda üksinda on keelatud. Õpetajal on keelatud õhtul laste saatmine üksinda koju.

2.6 Last koju viies tuleb enne rühmast või territooriumilt lahkudes kindlaks teha, et õpetaja nägi, et vanem viib lapse koju.

2.7 Aadressi või telefoninumbri muudatustest palume õigeaegselt teavitada rühma õpetajat.

2.8 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

2.9 Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.10 Vanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda.

3.Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest(häiretest) lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

3.4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema kirjaliku avalduse olemasolul direktori nimele, vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm, taskurätt/ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu.

3.7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Sõltumata aastaajast lapsel peab alati olema müts (suvel panamakübar või nokkmüts).

3.9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Vahetusriideid hoitakse pakendis, mida on võimalik riputada konksu.

3.11. Spordiriideid hoitakse pakendis, millele on kirjutatud lapse nimi. Nädala lõpus võetakse neid koju pesemiseks.

3.12. Et vältida isiklike asjade kaotsiminekut, asjad soovitavalt peavad olema märgistatud.

3.13. Last peab tooma lasteaeda korralikus, puhtas riietuses (õmmeldud nööpidega ja tervete lukkudega) ja vahetusjalanõudega rühma jaoks.

3.14. Mähkmete kasutamisel peavad lapsel hommikul olema puhtad mähkmed.

3.15. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.

4.Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.3.Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.5. Lasteasutuse õue ala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.6. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke, liiga väikeseid, rabedaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.7. Lasteaed ja rühma õpetajad ei vastuta ehteasjade eest, mida kannavad lapsed (kõrvarõngad, ketid, ristid, kaasa arvatud väärismetallidest). Ei ole lubatud panna lapsele kaela kaunistusi või riste väga tugeva niidi või nööriga, soovitatakse kasutada peenikesi kette.

4.8. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad tõuke- ja jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.9. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

4.10. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.11. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.12. Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal. Laste puhke- või magamise ajal võib olla laste juures üks rühma töötaja.

4.13. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones fonolukk. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.14 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

5. Koostöö

5.1. Lasteaed – see on maailm määratletud reeglitega, kus kasvatus põhineb dialoogil, vastastikusel austusel, usaldusel ja aususel.

5.2. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest küsimustest teavitatakse rühma ja lasteaia infotahvlitel, lasteaia monitoridel, meie koduleheküljel internetis, lasteaia facebooki ja e-posti kaudu (märgitud lapsevanema poolt). Laste tegevuse nädalakava ja laste tööd pannakse rühma riietusruumi, nädalakava saadetakse ka vanemate e-posti aadressidele. Lapsevanem jälgib oma lapse saavutusi ja julgustab teda.

5.3. Vanem osaleb võimalusel pidudel ja näitustel lasteaias, võtab osa nende ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

5.4. Viljakas õpetajate ja lastevanemate koostöö aitab kaasa lapse turvatunde loomisele ning muudab lasteaias viibimise mugavaks ja huvitavaks.

5.5. Kui vanem ei ole millegagi rahul, öeldakse sellest avalikult. Probleem saab lahendatud eal, kus ta sai alguse, sest kõige tähtsam on mitte leida süüdlast, vaid kõrvaldada põhjus. Lasteaia direktori on alati valmis vastama küsimustele.

LASTE KASVATAMINE ON PEREKONNA KOHUSTUS JA ÕIGUS NING LASTEAED OSUTAB IGAKÜLGSET ABI JA TOETUST.

 

Lehekülge haldab:

Valeria Erm, Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor
6372 984; [email protected]

Viimati muudetud 03.06.2023