Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mina ja keskkond

Mina ja keskkond

LOGO.jpgÕppekava

Valdkond Mina ja keskkond

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Valdkonna Mina ja keskkond sisu:
1) sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha; ohuallikad ning ohutu käitumine;
2) looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele;
3) tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija ohutu liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond.


SOTSIAALNE KESKKOND

Teema

3 aastat

5 aastat

7 aastat

Mina

ütleb küsimuse korral oma ees- ja perekonnanime

räägib endast, kasutades mina mõistet

ütleb oma nime erinevates variantides

vastab õigesti küsimusele, kas ta on tüdruk või poiss

ütleb vastuseks vanuse küsimusele oma ea aastates või näitab seda sõrmedel

oskab öelda oma nime, vanuse ja soo (tüdruk, poiss)

oskab ennast tutvustada

teab oma kohustusi ja õigusi

kirjeldab oma omadusi ja huve

saab aru, mis on isanimi ja kuidas see moodustatakse

teab oma sünniaega

 

Perekond ja sugulased

nimetab pereliikmeid: ema, isa, õde, vend

teab õdede ja vendada nimesid

tunneb ära oma asju, raamatuid ja mänguasju teiste laste asjade seast

teab ja kirjeldab oma perekonda ja lähimaid sugulasi

nimetab perekonnasuhteid perekonnas

teab mõned sündmused oma pereliikmete elust (ema sünnipäev jne)

teab oma pereliikmeid ja lähissuhulasi

mõistab, et pered võivad olla erinevad

jutustab oma vanavanematest, nende tegevustest

kirjeldab pere traditsioone

teab pereliikmete lemmiktegevused, töökohad

Kodu

vastab küsimustele oma kodu ja pereliikmete kohta

kirjeldab oma kodu (eramaja, korter)

nimetab kodu asukoha: linnas (tänav, linn), maal (talukoha nimi)

kirjeldab pereliikmete koduseid tegevusi ja nimetab oma kohustusi nende hulgas

oskab kirjeldada oma kodu ja kodukohta

teab kogust aadressi ja telefoni

Lasteaed

oskab nimetada oma rühma nime

suudab leida oma koha rühmas (kapp, voodi, käterätik)

nimetab rühmas olevaid esemeid

ütleb küsimuse korral rühmakaaslaste, õpetajate, õpetaja abi ja teiste lasteaia töötajate nimed

 

teab oma lasteaia nime, tänavat, kus asub lasteaed

oskab kirjeldada oma tegevusi ja mänge

teab nimetada lasteaiatöötajaid ja nende tegevusi

teab osa, võõra ja ühise tähendust

 

 

lapsel on arenenud head suhted rühmakaaslaste vastu, soovib suhelda, oskab luua häid suhteid

teab lasteaia aadressi

nimetab erinevaid ameteid lasteaias ja nende vajalikkust

kirjeldab lasteaia kodukorda ning teab rühmareegleid ja traditsioone

vabalt orienteerub lasteaiahoones ja lasteaia lähimas ümbruses

omab ettekujutust teistest lasteaia rühmadest

Kool

 

omab ettejukutust asutusest - koolist

teab, kes pere lastest käib koolis

 

teab, et koolis õpitakse

oskab kirjeldada, mille poolest lasteaed koolist erineb

lapsel on soov õppida, lugeda, kirjutada, tahab saada uusi teadmisi

oskab röökida sellest, kuidas ta valmistub ennast kooliks minekuks

 

Ametid

nimetab pereliikmete koduseid toimetusi

matkib lihtsamaid töövõtteid

asetab töövahendid kokkulepitud kohta

teab vanemate tööst (õpetaja abi, majahoidja, kokk, autojuht), nimetab nende peamisi tööprotsesse

 

oskab nimetada vanemate ameteid

kirjeldab üldtuntud elukutseid oma kodukohas

loetleb tuntumate ametite juurde kuuluvaid töövahendeid

põhjendab mängu- või töökoha korrastamise vajadust

teab, mis on töötulemus ja eristab selle saavutamise tähtsust

oskab nimetada pereliikmete elukutseid ja ameteid

teab ja oskab kirjeldada erinevaid elukutseid ning nende vajalikkust

mõistab töö ja vastutuse tähtsust

soovib osaleda jõukohastes kodutöödes

selgitab raha otstarvet

austab ja säilitab teiste tehtud töö tulemusi

Kodumaa, teised rahvused Eestis

osaleb jõukohasel viisil vanemate laste ja täiskasvanute tegevuses kodumaale tähtsatel päevadel (ruumide kaunistamine, laulude laulmine, peoriiete kandmine jm)

leiab Eesti lippu nähes erinevate värvide seast Eesti lipu värvid

teab oma rahvust ja keelt ning riigi tähtsamaid sümboleid

oskab nimetada sündmusi, mille puhul heisatakse riigilipp

oskab nimetada erinevaid rahvusi oma rühmas ja kodukohas

teab oma riigi pealinna, oma linna, tänavat

 

nimetab Eesti riigi sümboleid (lipp, hümn, vapp, lind, lill, kivi, puu – tamm)

teab oma linna sümboleid

oskab Eesti kaardil näidata oma kodukohta

teab Eesti Vabariigi presidendi nime

oskab nimetada teisi rahvusi ja keeli ning teab nende kombeid ja traditsioone

suhtleb teisest rahvusest lastega

teab ja nimetab Eesti lähinaabreid (Läti, Soome, Rootsi, Venemaa)

teab oma linna vaatamisväärsusi, peamised tänavad, on mõned teadmised linna ajaloost

Tähtpäevad.

Eesti rahva tähtpäevad ja kombed

räägib oma sünnipäevast (kuidas tähistatakse)

nimetab küsimuse korral pühadega seotud tegevusi

kirjeldav tähtpäevi peres

oskab kirjeldada tuntumaid rahvakombeid (vastlad, mardipäev, kadripäev) ja nendega seotud tegevusi

teab eesti rahva traditsioone ja kombeid

teab tähtpäevi ja nende tähistamise vajalikkust (tarkusepäev, emakeelepäev, lastekaitsepäev, sõbrapäev, isadepäev, emadepäev jm)

oskab kirjeldada tähtpäevade tähistamist oma lasteaias või kodus (jaanipäev jm)

oskab nimetada riiklikke pühi ja nendega seotud traditsioone (riigi aastapäev, võidupüha)

Lapsed mujal maailmas

   

teab, et igal pool lapsed austavad vanemaid, armastavad ema ja isa, hoolitsevad laste eest, säästavad kõike elusloodust

saavad aru, et kõik lapsed ei ela nii hästi, nagu meie

Üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid

teab mõistete hea ja halb tähendust

meeldetuletamise korral tervitab, jätab hüvasti, palub ja tänab

teab mõistete õige ja vale tähendust

teab üldtuntud viisakusreegleid

tunneb ja räägib lauakombeid

teab mõistete ausus ja autus tähendust ning oskab vastavalt käituda

oskab järgida käitumisreegleid erinevates olukordades (kaupluses, teatris, kirikus)

mõistab vastutust oma tegude ja käitumise eest

Sõprus ja abivalmidus

 

küsimuse korral nimetab oma sõprade nimesid

oskab haiget saanud sõpra lohutada

jagab mänguasju sõpradega

nimetab küsimuse korral sõbra positiivseid omadusi

oskab sõpra lohutada ja abistada

oskab andeks anda ja leppida

suhtlemisel kaaslastega oskab seletada arusaadavalt oma soove, korrata, küsida

hoolitseb sõpruse eest, teab mõisteid sõbrad, tuttavad

oskab luus ja hoida sõprussuhet; teab sõpruse tähendust, oskab kirjeldada sõbraks olemist ning sõber olla

kirjeldab tundeid, mis tekkivad tülitsedes ja leppides

ilmutab sõprussuhteid

 

Hoolivus, tähelepanelikkus

 

ilmutab tähelepanelikkust üksteise vastu, räägib sõbralikult

 

eristab miimika, žestide järgi teise lapse emotsionaalset seisundit, saab aru teiste meeleolust ja tunnetest

märkab kaaslast ja oskab teisi arvestada

oskab väljendada oma emotsioone teisi arvestavalt (rõõm, mure jm)

oskab kirjeldada oma emotsioone ja tundeid

oskab kaasinimestega tähelepanelikkult käituda (vanemad, vanavanemad jt)

Suhtumine erinevustesse, suhtlemine ja käitumise kultuur

 

 

oskab kirjeldada inimeste erinevusi (keeleline, rassiline, vanuseline, tervisest tulenev) ja abivahendeid (prillid, ratastool, vaegnägemine – valge kepp, vaegkuulmine – kuuldeaparaat)

arenenud hea suhtumine ümbritseva maailma vastu

oskav hinnata oma ja teiste käitumist

laps on emotsionaalselt kaastundlik

oskab arvestada oma arvamustest ja huvidest erinevaid huve ja arvamusi

teab nimetada erivajadustega inimestele vajalikke abivahendeid

pakub abi erivajadustega inimestele oma võimete ja võimaluste piires

suhtub erivajadustega inimestesse tähelepanelikkult ja hoolitsevalt

Tervise väärtustamiine

laps teab, mis on vitamiinid

teab, et puu- ja köögiviljades on vitamiinid, mis on kasulikud tervisele

nimetab tervist hoidvaid tegevusi (tervislik toitumine, piisav kehaline aktiivsus, piisav uni ja puhkus, mäng, hea tuju, meeldivad suhted)

kirjeldab, mis tähendab tema jaoks terve olemine

kirjeldab, kuidas hoida enda ja teiste tervist (näited tervisliku käitumise ja riskikäitumise vältimise kohta)

teab, mis on haigus

teab, milline tegevus või käitumine kahjustab tervist (nt suitsetamine, sh passiivne, alkoholi tarvitamine, vägivald)

Hammaste tervis

teab hammaste hooldamise vahendeid

harjab hambaid täiskasvanu abiga

peseb hambaid täiskasvanu juhendamisel

nimetab hammaste tervise jaoks vajalikke tegevusi (hammaste pesemine, tervislik toitumine, hambaarsti juures käimine)

selgitab, miks tekib hambakaaries (hambaaugud)

järgib hammaste hooldamise ja hoidmise põhimõtteid igapäevaelus

Tervislik toitumine

nimetab toiduaineid

nimetab toiduaineid, mida tuleks süüa iga päev

oskab nimetada, milliseid toiduaineid on vaja iga päev süüa rohkem, et olla terve

teab, et tervis sõltub tervislikkust toitumisest, et toit võib olla mitte ainult maitsev, kuid ka kasulik

Inimkeha

osutab küsimuse korral peale, kätele, jalgadele, silmadele, suule, ninale ja kõrvadele

oskab nimetada kehaosi ja teab nende vajalikkust

teab kehaosi, oma organismi mõned iseärasused

 

selgitab, mis on südame, kopsude, naha ja teiste organite kõige olulisel ülesanne, ning teab, millised tegevused aitavad neid hoida tervena

teab tüdruku ja poisi erinevusi

Ohuallikad ning ohutu käitumine

nimetab esemeid, mis võivad olla ohtlikud

nimetab kohti, esemeid ja aineid, mis võivad olla ohtlikud (nt trepid, rõdu, aknad, kuum toit/vedelik, lahtine tuli, ravimid, terariistad, kemikaalid, elekter, veekogud, ehitised)

nimetab tegevusi, mis võivad olla ohtlikud (talvel jääle minek; mängimine ohtlikes kohtades, nt tänaval, liivakarjääris, ehitisel; ujumine täiskasvanu järelevalveta; rattasõit kiivrita)

selgitab, et õnnetuse korral tuleb pöörduda täiskasvanu poole

selgitab, miks ei tohi võõrastega kaasa minna

teab ja tunnetab ümbritsevaid ohte (olukordadest, inimestest, keskkonnast, loomadest ja käitumisest põhjustatud ohud)

teab, millised on turvalise käitumise reeglid erinevates situatsioonides ja keskkondades

nimetab hädaabinumbri 112 ja oskab seda kasutada

teab ja kirjeldab, kuidas tegutseda ohuolukordades (vette kukkumine, läbi jää vajumine, tulekahju, põletus. teadvuseta või raskelt vigastada saanud kaaslane)

selgitab kuidas käituda eksinuna linnas/maal või metsas

LOODUSKESKKOND

Teema

3 aastat

5 aastat

7 aastat

Kodukoha loodus: veekogud, kodupaiga mets- ja koduloomad; taimed, seened ja putukad

tunned rõõmu looduses (õues) viibimisest

oskab osutamise korral nimetada metsa, muru, lille, puud

oskab nimetada oma kodukoha olulisemat veekogu (meri, jõgi, järv)

oskab nimetada tuntumaid seeni ja kirjeldada neid, mis kasvavad kodukoha metsas

oskab kirjeldada kodukoha loodust (mere ääres, park, mets, suur puu jne), nimetada ning iseloomustada metsloomi, koduloomi ja putukaid

oskab nimetada teravilju, mida kasutatakse söögiks või mis kasvavad kodukoha lähedal põldudel

teab, mida vajavad taimed ja loomad (soojus, valgus, vesi, muld jm)

Loomad:

erinevad elupaigad ja eluviisid, välimus, kasv, areng

oskab küsimuse korral nimetada tuttavat looma ja tema kehaosi; teab, kuidas ta liigub, sööb; tema häält; kus ta elab

oskab küsimuse korral nimetada tuttavat lindu

teab, et mõned loomad elavad metsas ja mõned inimeste juures (kodus)

oskab nimetada tuttavaid loomi, kirjeldada nende välimust ja öelda, kus nad elavad

teab, et loomad kuuluvad eluslooduse hulka

ilmutab rõõmu suhtlemisest loomadega, kaastunnet

nimetab tuntumaid erineva elupaiga ja viisiga loomi ning kirjeldab nende välimust

teab loomade kitumise erinevusi eri aastaaegadel (rändlinnud, talveuni, pesaehitus ja poegade toitmine)

teab inimese rollist ökoloogilise süsteemi hoidmises ja rikkumises

teab käitumisreegleid suhtumisel loomadega

Putukad:

erinevad elupaigad ja eluviisid, välimus, kasv, areng

oskab nimetada tuttavaid putukaid (lepatriinu, sipelgas, mesilane)

teab putukate elupaiku: mesilane ja mesilastaru, sipelgas ja sipelgapesa

oskab kirjeldada tuttavate putukate välimust ja nende elupaiku

teab, kuidas putukad kaitsevad ennast vaenlastest ja kuidas kohanevad looduses

oskab võrrelda, näeb ühtseid ja eraldavaid tunnuseid

Taimed:

erinevad kasvukohad ja vajadused, välimus, kasv, areng

eristab tuntumaid puu- ja aedvilju välimuse ning nimetuse järgi

oskab osutamise korral nimetada tuttavaid lilli

oskab nimetada ning kirjeldada tuttavaid puid, lilli, puu- ja köögivilju

eristab lehti

oskab nimetada ning kirjeldada aias ja metsas kasvavaid taimi (marjad: mustikas, maasikas, pohl, sõstar, tikker; puud: õunapuu, pirnipuu, kirsipuu, toomingas, pihlakas jm)

eristab lehti, seemneid, vilju

Elukeskkond.

Maa, maakera, kosmos

   

teab päikesesüsteemi ja planeetide olemasolust

teab, et maakera on planeet, kus me elame, et ta on ümar, pöörleb, suurem osa maa pinnast on ookeanid

teab, et kosmos mõjutab meie planeeti, et inimesed hõlvavad kosmose

Öö ja päev, nende vaheldumine ja sellega seotud muutused looduses

oskab küsimuse korral iseloomustada ööd (on pime) ja päeva (on valge)

eristab ning nimetab päeva ja ööd (päeva ja öö vaheldumise iseloomustamine ning seostamine taimede ja loomade tegevusega)

kirjeldab oma sõnadega loodust ja inimesi erinevates tsüklites: ööpäev, nädal, aastaring

Muutused looduses:

aastaajad, nende vaheldumine ja sellega seotud muutused looduses ning loomade ja inimeste tegevuses.

Ilmastik, ilmastikunähtused

oskab nimetada talve ja suve iseloomulikke nähtusi (talvel sajab lund, on külm; suvel saab ujuda, on soe)

oskab nimetada erinevaid ilmastikunähtusi (sajab lund, vihma, päike paistab)

oskab nimetada kõiki aastaaegu ja neid iseloomustada

loob lihtsamaid seoseid erinevate sündmuste vahel

nimetab ilmastikunähtusi ja kirjelbad neid

teab õhu vajalikkust ja kasutamist

seostab muutusi looduses aastaaegade vaheldumisega ning oskab neid kirjeldada

oskab nimetada inimeste iseloomulikke tegevusi olenevalt aastaajast (seemnete külvamine, taimede istutamine, põldude kündmine, mererannas päevitamine, veekogudes ujumine, jalgrattaga sõitmine, suusatamine jne)

oskab nimetada loomade iseloomulikke tegevusiolenevalt aastaajast (ehitavad pesa, toidavad poegi, talveuni, rändamine lõunasse jm)

seletab ilmastikunähtuste muutusi seoses aastaaegadega

Valguse, temperatuuri, vee, õhu ja toitainete tähtsus taimedele ning loomadele

teab, et taimed ja loomad vajavad kasvamiseks vett ja toitu

omab lihtsamaid ettekujutusi ja nimetab mõned elutulooduse sündmusi: päike paistab, sajab vihma, puhub tuul jm

teab, et taimed ja loomad vajavad kasvamiseks vett, valgust ja õhku

oskab kirjeldada erineva temperatuuri mõju taimedele, loomadele ja inimestele

selgitab valguse, temperatuuri, vee, toitainete ning õhu tähtsust taimedele, loomadele ja inimestele

Inimese mõju loodusele:

loodushoid, säästev areng

mõistab, et lilli nopitakse vaasi panekuks

teab, et prügi visatakse selleks ettenähtud kohta

mõistab, et joogivett on vaja kokku hoida (hambapesu, nõudepesu, joogiks võetud vesi)

mõistab, et elektrit tuleb kokku hoida (kustutab toast lahkudes tule)

teab, et inimene saab talvel loomi aidata

mõistab, et on vaja istutada puid ja muid taimi

oskab hoida enda ümber puhtust looduses, kodu ümbruses jm

suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning kitub seda säästvalt

kirjeldab, millised on inimtegevuse positiivsed ja negatiivsed mõjud tema koduümbruse loodusele

teab, kuidas loomi talvel aidata, ja oskab seda teha

teab, kuidas viga saanud või inimese hüljatud looma aidata

teab prügi sortimise vajalikkust ning oskab sortida lihtsamat prügi (pudelid, paber, olmeprügi)

TEHISKESKKOND

Teema

3 aastat

5 aastat

7 aastat

Ehitised

tunneb ära oma kodu ja lasteaia ning tuttavaid teenindusasutused

kirjeldab kodumaja omapära: maja osad ja nende otstarve, ruumid ja nende sisustus

oskab nimetada erinevaid ruume lasteaias ning teab nende otstarvet

oskab kirjeldada lasteaia õueala ning seal kasutatavaid vahendeid

oskab kirjeldada vanaaja kodu ja selle sisustust, teab nimetada kõrvalhooneid ning nende otstarvet

oskab nimetada maja ehituseks kasutatavaid materjale (puit, kivi jm)

oskab nimetada teenindusasutusi ja nende vajalikkust (kauplus, juuksla, polikliinik, pank, apteek, kingsepatöökoda, kaubanduskeskus jm)

teab nimetada kodukohale olulisi ehitisi (mõis, kirik, veski, majakas)

Kodutehnika

oskab küsimuse korral nimetada kodus kasutatavaid kodumasinaid ja koduelektroonikat (kell, pliit, külmkapp, pesumasin, televiisor, arvuti jm)

kirjeldab kodumasinaid ja koduelektroonikat ning teab nende otstarvet ja nendega seotud ohte

kirjeldab kodumasinaid ja koduelektroonikat ning teab nende otstarvet ja nendega seotud ohte (kirjeldused on täpsemad, võivad lisanduda põllutöömasinad)

Jäätmed

leiab loodusest prahti ja toob selle kokkulepitud kogumiskohta (prügikast, prügikott, ämber)

kirjeldab, kuidas tema kodus prügi sorditakse

 

 

 

 

 

teab, miks on vaja prügi sortida (paber, plast, patareid)

oskav kirjeldada asjade korduva kasutamise võimalusi

mõistab asjade säästliku kasutamise vajalikkust (tarbetud ostud, raiskamine)

Transpordivahendid

oskab küsimuse korral nimetada sõidukeid (auto, rong, buss, lennuk, tramm, troll)

 

 

kirjeldab erinevaid sõidukeid ja teab nende otstarvet

teab liiklusvahendeid ja eriotstarbelisi sõidukeid

teab jalgrattaga sõitmise nõudeid (kiiver)

oskab nimetada ja kirjeldada erineva töö tegemiseks vajalikke sõidukeid (kraaniauto, prügiauto, teerull jm)

teab liiklusvahendite erinevusi ning eriotstarbeliste sõidukite ülesandeid ja tähtsust

oskab ühissõidukis käituda (sõidupilet)

Jalakäija ohutu liiklemine: valgusfoor ja tänava ületamine

teab valgusfoori ja tulede tähendust (punane, kollane, roheline)

teab mõisteid sõidutee ja kõnnitee

teab valgusfoori tulede süttimise järjekorda ning nende tähendust

teab, kuidas sõiduteed ületada

oskab ületada tänavat jalgrattaga (jalgrattas käe kõrval)

oskab kirjeldada oma teekonda kodust lasteaeda

teab, kuidas ületada ristmikku

teab liiklemise erinevusi linnas ja maal

oskab kasutada hädaabinumbrit 112

Liiklusmärgid

teab liiklusmärkide tähtsust (aitavad ohutult liigelda)

teab liiklusmärkide tähendusi, saab aru erinevused

teab, kuidas käituda ühissõidukist väljudes

teab jalgrattaga ja tõukerattaga sõitmise nõudeid (kiiver, põlve- ja küünarnukikaitsmed, ohutud paigad)

Turvavarustus: helkur, turvatool ja turvavöö

teab helkuri kasutamise vajalikkust

teab turvatooli ja turvavöö kasutamise vajalikkust

oskab kirjeldada liiklemise ohtusid erinevates ilmastikuoludes

oskab selgitada, kus ja kuidas helkurit kanda

teab, kuhu kinnitada helkurribad

teab nende kasutamise vajalikkust

Esemed: mängud, mänguasjad, rõivad, mööbel, nõud

teab ja nimetab riideid, mööblit, mänguasju

teab nende otstarvet, struktuuri või ülesehitust, mõned kasutatavad materjalid (paber, klaas, puu)

vaatleb, eristab erinevused, seob omadused ja kasutamisviisid: mänguasjad, toit, jalatsid, rõivad, nõud

analüüsib ja grupeerib

koostab jutukesi esemete omadustest ja erinevustest

teab materjalide variante (paber, kartong, riie, kumm, puu, metall)

võrdleb ja grupeerib

 

 

Lehekülge haldab:

Valeria Erm, Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor
6372 984; [email protected]

Viimati muudetud 03.06.2023