Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Muusika

Muusika

ÕppekavaLOGO.jpg

Valdkond Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 1) tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest; 2) suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale; 3) suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu; 4) suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.

Valdkonna Muusika sisu: 1) laulmine; 2) muusika kuulamine; 3) muusikalis-rütmiline liikumine; 4) pillimäng.

3 aastat

Muusika kuulamine

Laulmine

Rütmiline liikumine muusika saatel

Lastepillid, rütmiline liikumine

loodushäälte kuulamine;

vaikuse kuulamine;

erineva karakteriga laulu   ja palade lõpuni kuulamine;

erinevate tämbrite ja   dünaamikate kuulamine;

pillimängu kuulamine;

õpetaja laulu kuulamine

huvi tekitamine laulmise   vastu;

õpetaja hääle jäljendamine;

laulmisele ja   kooslaulmisele ergutamine;

laulmisoskuse arendamine;

lihtsate laulude   järelelaulmine;

häälte imiteerimine

läbisegi liikumine –   kõndimine ja jooksmine;

erinevale rütmile õige   reageerimine ja vastavalt sellele liikumine;

tantsuliigutuste käteplaks, põlvepats, poolkükk, lehvitamine, rõhksamm õpetamine ja nende   kasutamine;

liikumised erinevate   vahenditega;

muusikalised põhimõisted kõrge, madal;

ringjoone moodustamine;

ringjoonel kõndimine käest   kinni;

paarilisega kõndimine ja   keerutamine käest kinni;

lihtsate ringmängude   mängimine

meetrumi ja rütmi   edasiandmine;

rütmipillidega tutvumine ja   nendega kaasmängu õppimine;

kõristiga kaasmäng õpetaja   laulule;

uute rütmipillide   kasutamine (kõlapulgad ja kelluke);

kõlapulkadega kaasmäng   kõndimise ajal;

liikumine vastavalt pilli   tempole

5 aastat

Muusika kuulamine

Laulmine

Rütmiline liikumine muusika saatel

Lastepillid, rütmiline liikumine

vaikuse kuulamine;

loodushäälte kuulamine;

muusikapala äratundmine ja   lõpuni kuulamine;

helide märkamine ja   kuulamine enda ümber;

erineva kõrgusega helide   eristamine: kõrge, keskmine, madal;

erinevate rütmide ja   dünaamika eristamine;

mõisted: kiire-aeglane, vaikne-vali, rõõmus-kurb; marsilik;

meeleolult   kontrastse 2-osalise muusika eristamine;

muusikalise mälu   arendamine;

kuulnud laulust rääkimine;

muusika väljendusrikkuse   tajumine, muusika väljendusvahendite eristamine;

muusikas erinevate   kujundite tajumine

õige hingamise õpetamine;

häälte imiteerimine;

meloodia suuna järgimine;

järelelaulmise, muusika   fraaside lõpuni laulmise ja kooslaulmise kujundamine;

selgele diktsioonile   tähelepanu pööramine;

ilmeka, lõbusa, ühtlases   tempos laulmise kujundamine;

laulmine vastavalt laulu   iseloomule;

rütmilise täpsuse   taotlemine laulu esitamisel;

ansamblitunnetuse   arendamine;

esinemisjulguse arendamine;

laululoomingu arendamine;

õpitud laulude kordamine   erinevates variatsioonides

ruumis vaba liikumise ja   orienteerumise saavutamine. Liikumine ja tantsimine üksi, paaris, läbisegi,   ringselt;

liikumine kõnni- ja   jooksurütmis;

meetrumi ja rütmi   edasiandmine erinevatel moel – plaksud, hüpped jne.;

matkiv liikumine (linnud,   loomad);

tantsuliigutused:   püstplaks, põlvepats, otsegalopp, külggalopp, hüplemine, rõhksamm;

liigutuste tegemine mõlema   jalaga, käega;

iseseisvalt vastavalt   muusika iseloomule liikumise muutumine: vaikne-vali, kiire-aeglane, kõrge-   madal;

liigutuste täpsem   kooskõlastamine muusikaga;

reageerimine muusika   eriosadele;

kujundlik-mänguliste   liigutuste väljendusrikas edasiandmine;

spontaanse eneseväljenduse   toetamine

rütmipillide tutvustamine:   nende õige hoid ja mänguvõtted – kõlapulgad, kelluke, väike trumm;

kaasmäng rütmipillidel   rütmilise liikumise ja laulude saateks;

paus;

meloodia-pillide tutvustamine – metallofon 1-2 plaati;

tempode ja rütmide   tunnetamine ja väljendamine

7 aastat

Muusika kuulamine

Laulmine

Rütmiline liikumine muusika saatel

Lastepillid, rütmiline liikumine

teadmiste sisestamine, et   muusika kuulamine algab vaikusest;

muusikaliste elamuste   rikastamine;

loodushäälte kuulamine;

tämbrilise kuulmise   arendamine;

kuulatud muusikapala   analüüsimine – osade arv, eel- ja järelmäng;

loomingulise initsiatiivi   arendamine: anda kuulatud palale nimi, mõelda liigutused;

klassikalise muusika   tutvustamine;

žanrinimetused – marss,   hällilaul, tantsuviis;

heliloojate tutvustamine

laulmisoskuste arendamine:   mõisted voolav, kerge, vaikne;   laulmine kiirendades-aeglustades;

selge diktsioon;

oma hääle kuulamine ja   juhtimine;

laulmine üheskoos   võimalikult intervallipuhtalt, ilmekalt ja kindla rütmiga;

emotsionaalse   väljendusrikkuse arendamine;

laste julgustamine   omaloomingut avaldama;

pauside ja fermaatide õige   väljapidamine;

mõisted: helilooja, luuletaja, rahvalaul;

noodidega tutvustamine;

jätkata loomingu arendamist

sujuv ja hoogne kõnd ringis   ja suunamuutustega, kerge rütmikas jooks, mitmesugused hüpped;

täpsuse, rütmikuse ja   kujundlikkuse taotlemine liikumises;

orienteerumine ruumis –   paaride, kolonnide, ringide moodustamine;

sujuvad liigutused kätega,   plaksutamine mitmesuguses rütmis;

kerge kõnd koos rütmilise   plaksutamisega rõhulisel taktiosal;

tantsusammud: ees- ja   külggalopp, hüpaksamm, vahetus- ja polkasamm, kõrvaleastesamm;

koordinatsiooniharjutused;   liikumissuuna muutmine;

omaloomingulise liikumise   arendamine

ansamblitaju ja   improvisatsiooni arendamine;

rütmipillide kasutamine   laulude saateks;

tämbrilise ja dünaamilise   kuulmise arendamine;

fraasi- ja motiivitunnetuse   arendamine;

rütmisaate   improvi-seerimine

Lehekülge haldab:

Valeria Erm, Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor
6372 984; [email protected]

Viimati muudetud 03.06.2023