Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Linnakantselei.jpgAadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn
Telefon 640 4375
E-post tlpa@tallinnlv.ee
Registrikood 75023823
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti veebileht: /ehitus
Juhataja Ivari Rannama

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eesmärk on tagada Tallinna elanikele hea elukvaliteet ning turvaline ja puhas linnaruum. Amet kavandab Tallinna linna jätkusuutlikku ja harmoonilist arengut, arvestades olemasoleva linnakeskkonna väärtusi, ning loob eeldused kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku ja looduskeskkonna pikaajaliseks ja sidusaks arenguks.

Muu hulgas on ameti hoole all:

 • linna ruumiline areng ja planeerimine
 • ehitusjärelevalve ja ehitiste vastuvõtmine
 • maakorraldustoimingud, maamõõtmis- ja geodeesiatööd, katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 • geodeetilise põhivõrgu ja linna halduspiiri punktide järelevalve
 • kohanimekorraldus ja aadresside määramine
 • Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektiga seonduv
 • Tallinnas asuv kultuuripärand, kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiste kaitse
 • miljööväärtuslikud hoonestusalad, sh nende kaitse- ja kasutustingimuste määramine
 • miljööväärtusliku hoonestusala elamud, väärtuslikud ja väga väärtuslikud elamud (sh välisviimistluspasside koostamise korraldamine ning restaureerimise ja remondi toetamine)
 • ehitusvaldkonna lubade ja projekteerimistingimuste menetlused ning mälestistel, nende kaitsevööndites ja Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal tehtavate tööde lubade menetlemine ja nende tööde järelevalve.
Tööaeg ja vastuvõtt

E       8.15–18.00
T–N 8.15–17.00
R       8.15–16.00

Kui soovite tulla ametniku vastuvõtule, palun leppige kohtumise aeg temaga telefoni või e-posti teel kokku. Kontaktandmed leiate telefoniraamatust ja tööpiirkonna järgi.

Ameti juhataja vastuvõtule eelregistreerimine vabas vormis esitatud taotluse alusel: tlpa@tallinnlv.ee.

Struktuur

Juhataja Ivari Rannama
Ameti juhatajale otse alluvad töötajad

Kantselei

Õigusosakond

Arhiiv

Muinsuskaitse osakond

Ehitusosakond

Järelevalve osakond

Geodeesia ja maakorralduse osakond

Detailplaneeringute teenistus

Teenused

Teavet Tallinna Linnaplaneerimise Ameti osutatavate teenuste kohta leiate teenuste andmekogust

Töö ja praktika

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktikale võetakse üldjuhul üliõpilased, kes õpivad Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks tuleb esitada:

 • praktikale võtmise taotlus (DOC-fail)
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral võib kasutada järgmist vormi (DOC-fail))

Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust ametiasutuse kontaktisikule (Silva Pastak). Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

2022. aastal on Tallinna Linnaplaneerimise Ametis võimalik üliõpilastel praktikat sooritada järgmistes valdkondades:

 • 1 koht kantseleis (täidetud)
 • 2 kohta muinsuskaitse osakonnas (täidetud)
 • 1 koht detailplaneeringute teenistuses (täidetud)
 • 1 koht ehitusosakonnas (täidetud)

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2022. aastal.

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord.

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Riigihanked

Ostumenetlusega hanked

Info Tallinna Linnaplaneerimise Ameti käimasolevate ja toimunud riigihangete, sh ideekonkursside kohta on leitav riigihangete registrist.

Riigihangete korraldamisel lähtub Tallinna Linnaplaneerimise Amet  riigihangete seadusest ja  Tallinna hankekorrast.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti hankeplaan

Hangete arhiiv

Toimunud ideekonkursid 

Sõlmitud lepingud

Uuringud

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellitud uuringud leiate Tallinna uuringute infosüsteemist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

Õigusaktid

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
Arhiivi põhimäärus (DOC-fail)
Ehitusosakonna põhimäärus (DOC-fail)
Geomaatika teenistuse põhimäärus (DOC-fail)
Detailplaneeringute teenistuse põhimäärus (DOC-fail)
Tallinna planeeringute registri põhimäärus

Viimati muudetud 07.11.2022