Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Külastajale

Külastajale

Hoolsa külastaja meelespea

  • Tule festivalile näiteks jalgrattaga, jala või ühistranspordiga - http://transport.tallinn.ee
  • Festivalil on olemas jalgrattaparkla, kuhu saab oma jalgratast lukustada. Rattaparkla pole mehitatud valvega.
  • Festivalil on olemas veevõtukraanid - võta julgelt oma joogipudel kaasa.
  • Pane tekkiv praht õigesse kohta. Festivalil on olemas selgelt tähistatud jäätmete sorteerimise võimalused.
  • Soovi korral võta kaasa oma piknikutekk.
  • Festival kasutab Ringo nõuderingluse süsteemi.

Tallinna linnaruumifestival 2023 "Tulevik on täna/v" sisekorraeeskiri

Tallinna linnaruumifestivali ala sisekorraeeskirjad on kehtestatud ürituse korraldaja poolt ning on järgimiseks kõigile territooriumil viibijatele.

1. TALLINNA LINNARUUMIFESTIVAL ON AVATUD

10.06.2023 – 18.06.2023 kell 10-22
16.06.2023 kell 22-01
17.06 2023 kell 22-01

Muul ajal kehtib alal öörahu. Ala võib läbida jala või kergliiklusvahendiga, avaliku korra (sh öörahu) mistahes
rikkumine ei ole lubatud.

2. Palume, et iga külastaja:

2.1. järgib EV kehtivad avaliku korra eeskirju ja häid tavasid;
2.2. järgib sisekorraeeskirja;
2.3. hoiab puhtust ning paneb jäätmed üksnes selleks ettenähtud jäätmepunktidesse, kasutades festivali
korraldaja poolt tagatud sorteerimislahendusi;
2.4. hoiab alal mõõdukat distantsi, et tagada enda ja teiste alal viibijate ohutus;
2.5. peseb või desinfitseerib käsi (alal on tagatud käte pesemise võimalus);
2.6. tuleb alale ainult tervena;
2.7. käitub korrektselt ja järgib üldtunnustatud kõlblusnorme;
2.8. alal liikudes järgib viitasid, juhiseid ja turvameeskonna korraldusi.

3. Alal viibimine

3.1. Alale ei lubata ilmsete joobetunnustega isikuid, kes oma käitumisega häirivad teisi külastajaid.
3.2. Korraldaja jätab endale õiguse valida külastajaid.

4. Sündmuse alale ei pääse isikud, kellel on kaasas:

4.1. klaas-, plekk-, plastik või muud anumad või esemed, mille sisu või purunemine jms. võivad ohustada tema enda või teiste turvalisust. Samuti esemed, mis võivad ohustada (tulenevalt eseme kujust, materjalist, gabariitidest või purunemisest) isiku enda või teiste isikute turvalisust; narkootiliste, pürotehniliste, kergesti süttivate, mürgiste, radioaktiivsete, määrivate, tugevalõhnaliste ja muude ebaselge koostisega ainetega ning külm- ja tulirelvadega.
4.2. Lemmikloomad, kes ei ole korrektselt rihma otsas. Loom ei tohi häirida avalikku korda ega teiste alal viibijate rahu.
4.3. Rullisukude, ratastega, elektriliikuritega tuleb külastajate vahel liikuda kiirusel ja viisil, mis ei ohustaks teisi liiklejaid. Sõltuvalt rahva arvust on turvatöötajal õigus paluda sõiduvahendit lükata käe kõrval.

5. Korraldajal ei ole kohustust võtta hoiule keelatud esemeid ja asju. Samuti ei võta Korraldaja hoiule
Külastajate riideid ega muid esemeid.

 

6. Korraldajal on õigus kõrvaldada alalt isikud, kes:

6.1. rikuvad korda (kaklus, kehavigastuse tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete
omamine või nendega kauplemine jmt.) ja/või vandaalitsevad;
6.2. omavad punktis 4.1. nimetatud asju või esemeid;
6.3. käituvad häirivalt, rikuvad ala sisekorraeeskirju või ei täida turvatöötajate seaduslikke korraldusi;
6.4. teostavad reklaam- vm tegevusi, mis on ürituse korraldajaga kooskõlastamata.

7. Ürituse Korraldajal on õigus kehtestada mistahes täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need
tulenevad konkreetse sündmuse korralduslikest eripäradest.

 

 

 

 

Viimati muudetud 31.05.2023