Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Linnu tee rekonstrueerimine

Linnu tee rekonstrueerimine

linnu_tee.pngTallinna linn plaanib rekonstrueerida Linnu tee (Mustamäe tee - Tondi tn), et muuta see kaasaegseks, rohelisemaks ja kõikide liiklejatega arvestavaks. Eskiisprojektiga soovitakse lahendada Linnu teel  sõidu-, kõnni ja jalgrattateede paiknemine. Kujundada turvaline ja roheline linnaruum. Eelistatult tagada sademevee ärajuhtimine olemasolevate ja uute kraavide baasil.


Linnu tee rekonstrueerimise eskiisprojekti avalik tutvustus toimus 27.09.2023 kell 17.00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.
 


Eskiisprojekti lühikirjeldus
 

Projektlahenduse koostamisel on lähtutud standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“. Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 05.01.2022 määrusele nr 1 „Tallinna teede liigid“ on Linnu tee jaotustänav. Tänava projektkiiruseks on valitud 40 km/h ja projekteerimise lähtetasemeks rahuldav.
Lähtudes eelnevast on Linnu tee projekteeritud järgmiste ristlõike elementide laiustega:

  • sõidutee laius äärekivide vahel – 6,5 m;
  • sõidutee ja jalgrattatee vaheline ohutusriba – 1,5 m;
  • ühesuunaline jalgrattatee  – 1,8 m; jalgrattatee – 3,0 m; jalgtee – 2,0 m;
  • jalgrattatee ja jalgtee vaheline eraldusriba – 0,1 m (aste 4 cm).

Sademevee ärajuhtimiseks  on tänava ristlõikesse kavandatud biopuhastusega imbala (imb-, dreen- või haljaskraav). Lahendus on looduslähedane puhverala, kus sademevesi immutatakse kohapeal ja suuremate sadude korral tekib ka veesilm. Puhveralale peab istutama taimi, mis kohanevad hästi  veega. Kasutada mitmekesiseid kohalikke liike, mis on vastupidavad õhu- ja pinnasaastele, sh kloriididele. Alale on võimalik ka kõrghaljastuse rajamine, et kompenseerida tänava rekonstrueerimisel likvideeritavaid puid. Kavandatud on roheala, kus looduslik mitmekesisus suurendab linnaruumi esteetilist väärtust. Lisaks eelnevale on täiendavalt ette nähtud haljastada kitsad eraldus- ja ohutusribad madala hekiga (h≤0,4 m, et oleks tagatud nähtavus).

Linnu tee mõlemasse serva on projekteeritud ühesuunalised jalgrattateed, mis on külgnevast jalgteest eraldatud nii kõrguslikult (4 cm) kui ka kitsa eraldusribaga, et oleks hästi tajutav erineval kiirusel liiklejate omavaheline piir. Lisaks on täiendavalt jalgrattatee kavandatud punast pigmenti sisaldava asfaltbetoonkattega. Jalgrattatee laiuse 1,8 m valikul oli määravaks hooldustehnika mõõtmed.
Jalgratta- ja jalgtee ristumised kõrvaltänavate ning kinnistute juurdepääsudega on lahendatud tõstetud ristmikena, kus ratturite ja jalakäijate eesõigus on selgelt tajutav ning ristumised on ilma katkestuseta, katte värvi ja tüüpi muutmata.

Suurematel ristmikel on kontrollitud standardiga määratud kohustusliku arvutusliku auto pöördekoridore. Vastavalt lõikuvate tänavate liigile on Linnu tee ja põhitänavate ristmikel (Mustamäe tee, Sõpruse pst ja Tondi tn) arvutuslikuks autoks pikk soolobuss (l=15 m), Linnu tee – Nõmme tee ristmikul (jaotustänavad) tavabuss (l=12 m) ning Linnu tee ristumistel kõrvaltänavatega prügiveok (l=9 m). Täiendavalt on kontrollitud väljasõitu Algi tänavalt sadulautorongiga (l=16,5 m). Kitsaste tingimuste tõttu ei ole võimalik Linnu tee ja Nõmme tee ristmikul tagada arvutusliku auto (tavabuss)  pöördekoridore. Suurim sõiduk, mis saab kõiki pöördemanöövreid sellel ristmikul sooritada on prügiveok.
Põhi- ja jaotustänavate foorristmikel  ja Tondi tn ringristmikul on jalakäijate ja jalgratturite ruum terviklikult lahendatud ja omavahel eraldatud. Ristmikel on suurendatut liiklusohutust vähendades jalakäijate ja ratturite teeületuste pikkusi ning mootorsõidukite pöörderaadiusi. Suuremat pöörderaadiust nõudvatele sõidukitele on kavandatud kivikattega alad, millest on võimalik üle sõita.
Linnu tee - Mustamäe tee ja Linnu tee - Tondi tn ristmike lahendused on põhimõttelised ja neid täpsustatakse hiljem. Mustamäe teele ja Tondi tänavale koostatakse  eraldi projektid.

Olemasolevate bussipeatuste asukohti pole käesoleva projektiga muudetud. Projekteeritud on 3 uut peatust perspektiivsele bussiliinile Mustamäe tee ja Sõpruse pst vahelisel lõigul. Peatuse tüübi valikul on lähtutud Tallinna Transpordiameti ühissõiduki peatuse kavandamise põhimõtetest.

Projektiga tagatakse kõigi liiklejagruppide liikumisruum, eelkõige säästvamate liikumisviiside liikumisruum. Sellest tulenevalt ei ole võimalik Linnu tee piiratud laiuse tõttu tagada parkimiskohti tänava ääres. Tänava funktsioonist tulenevalt ei ole võimalik ka lasta sõidukitel parkida sõidurajal, mispärast on vajalik kavandada vastavad keelumärgid. Parkimine tuleb lahendada erakinnistutel. Võimalusel on parkimiskoht ette nähtud kinnistu juurdepääsul.

Lae alla eskiisprojekti lühikirjeldus siin.

 

Asendiplaanid

T02323ES-TL1-AP1 (4).pdf 
T02323ES-TL1-AP2 (4).pdf 
T02323ES-TL1-AP3 (4).pdf 
T02323ES-TL1-AP4 (4).pdf 
T02323ES-TL1-AP5 (4).pdf
 

 

Tagasisidet eskiisprojektile sai esitada kuni 08.10.2023. 

Viimati muudetud 09.10.2023