Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ajalugu

Tallinna Loitsu Lasteaed on munitsipaallasteasutus, mis asub Lasnamäe Linnaosas. Lasteaia hoone on ehitatud tüüp-projekti järgi basseiniga lasteaiaks ja avatud 07.03.1982.a. nimetusega Tallinna 158. Lastepäevakodu. Lasteaia õppekeel on eesti keel. Algselt töötas lasteaias 12 rühma. 1996. a ehitati üks sõimerühm ümber võimlaks ja õppealajuhataja tööruumiks. Sellest ajast lasteaias töötab 11 rühma. 27. 11. 2000. a kannab lasteaed nimetust TALLINNA LOITSU LASTEAED.

Lasteaed on avatud 6.30 – 18.30.

Lasteaial on oma logo ja lipp.

Tallinna Loitsu lasteaia eripäraks on:

• Multikultuursus: Tallinna Loitsu Lasteaed pakub lastele, kelle kodune keel erineb lasteasutuse õppekeelest, alushariduse omandamiseks laste eripära ja individuaalseid vajadusi arvestavaid tingimusi tava- ja keelekümblusrühmades. Keelekümbluse metoodikat kasutatakse kõigis keelekümbluse rühmades täies ulatuses. Tavarühmades kasutatakse eesti keelest erineva emakeelega laste arendamiseks, ainekavade läbiviimisel keelekümblusmetoodika elemente.

• Terviseedendamine: lasteaed kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2011.a., mille eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut.

• Väärtuskasvatus: lasteaias kujundatakse laste väärtushoiakuid läbi igapäevase õppe- ja kasvatustöö, mille eesmärk on moraalsete ja sotsiaalsete väärtushoiakute kujundamine.

• Õuesõpe ja mängulisus: Õppe- ja kasvatustöö mängulisi tegevusi viiakse läbi ka õuesõppena.

• Traditsioonid: lasteaia sihipärast tegevust toetatakse väljakujunenud traditsioonidega nii lastele kui personalile.

• Laste mitmekülgne arendamine: lasteaias on lastel on võimalus tegeleda erinevate huvialadega: sportlikud tegevused ja tantsuringid, kunsti- ja keraamikaring,  keeleringid, robootikaring ning muusikaring.

 

Lasteaia traditsioonid

Lasteaias on välja kujunenud ning kinnistunud mitmed traditsioonid:

  • Lasteaia sünnipäeva tähistamine;

  • Laste sünnipäevade tähistamine rühmades;

  • Lasteteatrite kutsumine lasteaeda;

  • Teatrikuu tähistamine- rühmade etteasted etendusega;

  • Puu istutamine lasteaia territooriumile lõpurühmade poolt;

  • Keelekümblusklasside külastamine koolides;

  • Õpetajate päeva tähistamine;

  • Osalemine Haridusameti ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse lasteüritustel.

Viimati muudetud 22.09.2020