Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Konkursi läbiviimise kord

Konkursi läbiviimise kord

Kinnitatud: Hoolekogu koosolek

5.aprill 2016 protokoll nr. 2-4/2

 

Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord Tallinna Loitsu Lasteaias

 

 1.Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine

 

1.1  Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse direktori konkursi.

1.2  Konkursi kuulutab välja ja korraldab direktor.

1.3  Konkursiteade avaldatakse lasteaia kodulehel, Haridusameti portaalis /est/haridus/ või Õpetajate Lehes.

1.4  Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • õppeasutuse nimi;
 • ametikohale esitatavad nõuded;
 • dokumentide esitamise tähtaeg;
 • ametikoha täitmise tähtaeg;
 • esitatavate dokumentide loetelu.

1.5  Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus (töö- või teenistuskäik);
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

1.6  Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle dokumendid laekuvad komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

1.7  Kandidaatide esitatud dokumendid edastatakse komisjoni liikmetele tutvumiseks vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.

 

2. Komisjoni moodustamine ja töökord

 

2.1  Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor käskkirjaga 4-5-liikmelise komisjoni, mille koosseisu kuuluvad direktor, õpetajate esindaja ja hoolekogu esindaja. Vastavalt vajadusele võib direktor komisjoni töösse kaasata spetsialiste.

2.2  Komisjoni esimees on direktor.

2.3  Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

2.4  Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega.

 

3. Konkursi läbiviimine

 

3.1  Komisjoni koosolekul toimuva dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:

 • lubada kandidaat vestlusvooru;
 • tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

3.2  Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab direktor otsuse kirjalikult hiljemalt kolmandal päeval peale otsuse tegemist.

3.3  Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadab direktor välja kirjaliku teate, milles märgitakse vestluse täpne aeg ja koht, vähemalt üks nädal enne komisjoni koosolekut.

3.4  Enne vestlusvooru algust tutvustab direktor kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

3.5  Kandidaadil on õigus:

 • anda vestluse käigus lisaks täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
 • loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
 • saada teada enda kohta tehtud otsus.

3.6  Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

 

4. Komisjoni otsus

 

4.1  Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:

 • tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
 • tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;
 • tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

4.2  Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi.

4.3  Kui ükski kandidaat ei kogunud koosolekul häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine.

4.4  Komisjon edastab otsuse kandidaatidele hiljemalt kolmandal tööpäeval  peale koosolekut.

4.5  Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või komisjon loobub kandidaatide esitamisest kinnitamiseks, loetakse konkurss luhtunuks ning kuulutatakse välja uus konkurss. 

 

5. Töölepingu sõlmimine

 

5.1  Konkursi võitnud isikuga sõlmib direktor töölepingu.

5.2  Direktor ei sõlmi konkursi võitnud isikuga töölepingut, kui:

 • isik loobus nimetatud ametikohast;
 • ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
 • isik ei ole ilmunud määratud tähtajaks lepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või ootamatult tekkinud isiklikku laadi takistuse tõttu.

5.3 Kui direktor ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 5.2 nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komisjoni esimees esimesel võimalusel kokku komisjoni koosoleku, et otsustada, kas esitada töölepingu sõlmimiseks valimistulemuste alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss luhtunuks.

 

Viimati muudetud 03.02.2023