Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia kodukord

Lasteaia kodukord

TALLINNA LOITSU LASTEAIA KODUKORD

 

1. Üldsätted

1.1.   Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2.   Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.   Kodukord on lastele, lastevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.4.   Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Lapse saabumine, lahkumine ja puudumine

2.1.   Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 06:30 – 18:30, ajavahemikul 06:30- 07:30 ja 17:30 – 18:30 töötavad valverühmad.

2.2. Vanematel  on  õigus last lasteaeda tuua ja viia neile sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Last lasteaeda tuues või viies ei tohi rikkuda teiste laste uneaega, söögikorda või õppe- ja kasvatustegevust.

2.3.   Lapsevanemal tuleb laps lasteaeda tuues isiklikult õpetajale üle anda. Lapsevanemal pole lubatud last üksinda lasteaeda saata.

2.4. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat. Kui isik on noorem kui 18.a., luba peab olema vormistatud lapsevanema poolt kirjalikult direktori nimele.

2.5. Lapse järele tullakse hiljemalt 10 minutit enne valverühma/lasteasutuse sulgemist. Last koju viies, tuleb lapsevanemal veenduda, et õpetaja on sellest teadlik (lahkudes öeldakse õpetajale head aega).

2.6. Õpetaja on kohustatud kontakteeruma telefoni teel lapse vanematega või vanemate määratud kontaktisikutega ning teavitama direktorit, kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud. Vanemate või kontaktisikutega ühenduse võtmise ebaõnnestumisel, teavitab õpetaja politseid ja toimib vastavalt politsei korraldustele.

2.7. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kell 9:00, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel vanem last lasteaeda ei too.

 3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem  informeerib  lasteasutuse  direktorit  kirjalikult  lapse  terviseseisundist tulenevatest eritingimustest,  mille  alusel  personal  kohandab  võimaluse  korral  päevakava,  kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.   Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3.   Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ning vajadusel direktorit. Lapse haigestumisel lasteasutuses teavitatavad õpetajad viivitamatult lapsevanemat. Lapsevanemal tuleb sellisel juhul laps esimesel võimalusel koju viia.

3.4. Lapse  tõsisema haigestumise  või   vigastuste tekkimise  korral   kutsub   lasteasutuse töötaja kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse  korral  lamada  järelevalve all.  Vajadusel  antakse  haigestunud  või  vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.6.  Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid, välja arvatud erandjuhul kui arst on kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise (nt suhkruhaigus, astma). Sellisel juhul antakse  ravimeid arsti määratud annuses ja üksnes vanema vastutusel, kokkuleppel lasteasutuse direktoriga.

4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2. Lasteaias on spordi- ja mänguvahendid mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Spordi- ja mänguväljakuvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3.  Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.4.  Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.5.   Lasteasutuse töökorraldus tagab, et rühma lahtioleku ajal vastab täiskasvanute ja laste suhtarv koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormile.

4.6.   Laste puhkeajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7.   Laste õuesoleku ajal peab töötaja üksinda tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal, kui teisel rühma töötajal on põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa.

4.8.   Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.9. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones fonolukk. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel uksed ja väravad, et tagada laste turvalisus.

4.10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.11. Lasteaia mängualal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgrattal, vaid lükkavad käekõrval.

4.12. Lasteaia hoones on tõukerataste, kärude, vankrite jms sõitmine keelatud.

4.13. Lasteaia hoones või territooriumil on koerte ja kassidega viibimine keelatud.

4.14. Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajaid või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.15. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit. 

4.16. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.17. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

5. Riietus

5.1. Lapsevanem tagab, et lapse riided, peakate  ja jalanõud vastavad lapse kasvule, eale ja ilmastikule. Lapse riietus peab olema puhas ja korralik, kergelt suletavate kinnistega. Lapse vahetusjalanõud peavad olema mugavad ja praktilised, kergesti jalgapandavad ja jalast võetavad,  libisemiskindla tallaga ning kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

5.2. Lapsevanemal on soovitav lapsele lasteaeda tuua õuesolekuks eraldi riided, milles laps tunneb ennast mugavalt, kartmata neid määrida.

5.3. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu, spordiriided ja magamiseks pidžaama/ öösärk.

5.4. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (pikki nööre, salle, haaknõelu jms). Salli asemel eelistage kraed.

5.5. Et vältida  isiklike asjade kaotsiminekut, asjad soovitavalt peavad olema märgistatud.

5.6. Lasteaed ja rühma õpetajad ei vastuta  ehteasjade eest, mida kannavad lapsed (kõrvarõngad, ketid, ristid, kaasa arvatud väärismetallidest). Ei ole lubatud panna lapsele kaela kaunistusi või riste väga tugeva niidi või nööriga, soovitatakse kasutada peenikesi kette.

 6. Söömine

6.1.   Lasteaias on kolm söögikorda: hommiku- ja lõunasöök ning oode. Söögikordade graafiku kohta leiate informatsiooni rühmade teadetetahvlil ja koduleheküljel.

6.2.   Lapsevanemal tuleb informeerida rühma töötajaid, lasteasutuse direktorit, kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.

7. Ujumine

7.1. Lasteaed pakub lastele õppekava toetava tegevusena ujumist 1-2 korda nädalas, vastavalt lapse vanusele ujumistreeneri juhendamisel.

7.2. Lapsevanemal tuleb ujumistunniks lapsele kaasa panna ujumistrikoo- või püksid, ujumismüts, pesemisvahendid, saunalina, sokid, alussärk ja kapuutsiga hommikumantel.

7.3. Ujumispäeval lapsed hommikupoolsel ajal õues ei käi.

7.4. Laste ujulasse viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta üks täiskasvanu (sh treener), kes jälgib, abistab vastavalt vajadusele ja juhendab lapsi.

7.5. Kõik lapsevanemad tasuvad ujula kasutamise perioodil kõrgemat kohatasu (määratakse Tallinna Linnavolikogu määrusega), isegi kui laps ei kasuta ajutise haigestumise tõttu basseini.

7.6. Ujula kasutamise eest ei võeta tasu kui:

  • ujula on suletud (rohkem kui 2 nädalat)
  • ujula on remondis

lapsel on basseini kasutamine tervislikel põhjustel, arstitõendi alusel, keelatud

8. Lasteaia kohatasu ja tasu toitlustamise eest

8.1.   Arve tasu kohta saavad lapsevanemad oma e-posti aadressile.

8.2. Arve tasumise aeg on lapsevanema arvele märgitud. Linna finantsteenistus soovitab lasteaia arvete tasumiseks kasutada otsekorraldust.

8.3. Informatsiooni arve kohta saab lapsevanem õpetajalt või lasteaia direktorilt vastuvõtu ajal.

8.4. Makseraskuste korral palume lapsevanemal pöörduda koheselt lasteaia direktori poole.

8.5. Arve mittetasumisel juhindub lasteaia direktor Tallinna Linnavalitsuse määrusest „Laste  koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“: Kui  vanem ei  ole  tasunud  vanema  kaetava  osa  ja/või  toidukulu ühe  kuu  jooksul.

8.6. Maksetähtaja möödumise, võlgnevuse tasustamata jätmisel, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

9. Mänguasjad

9.1. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.

9.2. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke, liiga väikeseid, rabedaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

9.3. Lasteaeda kaasa võetavat mänguasja või mängu, peab laps olema valmis jagama  teiste lastega.

9.4. Lapsevanemal on soovitav, et lapse mänguasjal oleks isiklik märge (nimi), mille järgi leida omanikku.

9.5. Mänguasjade eest, mis on kodust kaasa toodud, õpetaja ei vastuta

10. Koostöö ja info edastamine

10.1. Hea koostöö õpetajate ja lastevanemate vahel on aluseks laste edukale kohanemisele lasteaias ning lapse soodsale arengule. Hea tulemus saadakse järgides kasvatuse ühtseid nõudeid ja printsiipe.

10.2. Perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest. Lasteaed on koduse kasvatuse toetaja ja edasiarendaja.

10.3. Vajadusel võivad lapsevanemad pöörduda nõuannete ja abi saamiseks õpetajate, spetsialistide, juhtkonna või oma rühma hoolekogu liikme poole.

10.4. Lapsevanemal tuleb jälgida informatsiooni rühma ja lasteaia infotahvlitel, lasteaia koduleheküljel internetis ja e-posti kaudu (märgitud lapsevanema poolt).  Laste tegevuse nädalakava ja laste tööd pannakse rühma riietusruumi. Lapsevanem jälgib oma lapse saavutusi ja julgustab teda.

10.5. Õpetajatel ja lastevanematel on ühine eesmärk – lapse igakülgne arendamine, arvestades lapse individuaalseid võimalusi, eripärasust, isiksust ja huvisid.

10.6. Lapsevanem teavitab koheselt õpetajat, kui kontaktandmed on muutunud (aadress, e-post, tel.).

Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust

Viimati muudetud 21.02.2024