Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia tasu

Lasteaia kohatasu määruse muudatus
Lasteaia kohatasu uuest 2023 aastast jätkuv soodustus eeldab katkematut sissekirjutust.

Tallinna linna pressiteatega on võimalik tutvuda SIIN.

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määruses muutub uuest aastast toetuse (kohatasust vabastamine) saamine vastavalt:

§ 53. Rakendussäte

Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Antud muudatus puudutab:

1.  toetust linnaelanikule, mis on järgmisel aastal 17,20€ ja ujulaga lasteaias 18,89€ - vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;

2.  vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud.

 

Kui laps ja lapsevanem ei ole 31. detsembri seisuga Tallinna elanik, ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda.Tallinna elanikel on võimalik taotleda kohatasuvabastust ja toidukulu tasumisest vabastust munitsipaallasteaias käiva lapse eest.

Toidukulu vabastus linna kehtestatud piirmäära ulatuses kehtib kõigile lastele, selleks vanem taotlust tegema ei pea.

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot:

2-liikmelise pere puhul maksimalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhul maksimalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhul maksimalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhul maksimalselt 2452,75 eurot.

  • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

 Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Lapsevanem saab kohatasu taotluse esitada haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht, kus tal on võimalik valida määruse tingimustele vastavuse korral erinevate soodustuste liikide vahel või esitab paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotluse (/est/haridus/Kohatasuvabastuse-taotlused-munitsipaallasteaias) asutuse juhile.

 

Seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga 654 eurole alates 1. jaanuarist 2022 muutub ka koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa määra suurus. Töötasu alammäära tõus on kinnitatud 9. detsembri 2021 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“. Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusega nr 35 „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)“ on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna linna elanikele. Toetuse suurus on kinnitatud manuses oleva käskkirjaga ning selle suurus ei ole suurem kui 2021. aastal kehtiva kohatasu suuruse ja alates 2022. aastast kehtiva kohatasu suuruse vahe. Toetus kajastatakse arvel. Täpsem info toetuse kajastamise kohta edastame peale detsembri 2021 müügiarvete väljastamist.

 Tallinna linna elanikele kohatasu ei tõuse.

-        Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;

-        Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

 -        Vanemate poolt kaetava osa määra suurus ujulaga lasteasutuses alates 1. jaanuarist 2022 on 87,64 eurot;

-        Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus ujulaga lasteasutuses alates 1. jaanuarist 2022 kokku 78,26 eurot (kohatasu 87,64 eurot – Tallinna elaniku toetus 9,38 eurot = 78,26 eurot).

Toitlustamise maksumus  

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel. § 1. Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas. § 2. Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks. § 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

2019 aasta juuni alguses toimunud riigihanke tulemusel jätkab toitlustusteenuse osutamist Tallinna Loitsu Lasteaias Maritta  OÜ. Toitlustusteenuse leping kehtib 01.09.2019 - 31.08.2023.

Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse §24, lg.3, p.5, Tallinna Loitsu lasteaia põhimääruse §14 p.10 ja Lasteaia hoolekogu 18. august 2022.a. koosoleku nr 2-4/3 otsuse nr.5, on  alates 01. septembrist 2022.a Tallinna Loitsu lasteaia toidukulu päevamaksumus järgmine:

Sõimerühm 2,19 eurot päevas
Hommikusöök  0,35 eurot
Lõuna  1,05 eurot
Õhtuoode 0,79 eurot

Aiarühm 3-6.a. 2,49 eurot päevast
Hommikusöök  0,40 eurot
Lõuna 1,19 eurot
Õhtuoode 0,90 eurot

Aiarühm 6-7.a. 2,59 eurot päevast
Hommikusöök 1 0,41 eurot
Lõuna 1,25 eurot
Õhtuoode  0,93 eurot

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Seega laste eest kes on registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 0,39 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 0,49 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 0,59 EUR päev

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10. 12. 2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 alusel.


 

Viimati muudetud 03.02.2023