Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia tutvustus

 

Tallinna Loitsu Lasteaeda tutvustav video
 


Tallinna Loitsu Lasteaed on  munitsipaallasteasutus, mis asub aadressil Loitsu 8, Lasnamäe Linnaosas. Lasteaia hoone  on  ehitatud  tüüp-projekti järgi basseiniga lasteaiaks ja avatud 07.03.1982.a. nimetusega Tallinna 158. Lastepäevakodu.

Lasteaias töötab 11 rühma ning vastavalt vajadusele ja võimalusele ning lähtuvalt Koolieelse Lasteasutuse seadusest  moodustatakse:

  • Sõimerühmad - kuni kolmeaastastele lastele;
  • Lasteaiarühmad- kolme kuni seitsmeaastastele lastele, ning lastele kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
  • Liitrühm - sõime- ja lasteaiarühmalastele.
  • Sobitusrühmad, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega

Lasteaed on avatud  6.30 – 18.30

Lasteaial on oma logo ja lipp

Tallinna Loitsu lasteaia eripäraks on:

•          Multikultuursus: Tallinna Loitsu Lasteaed pakub lastele, kelle kodune keel erineb lasteasutuse õppekeelest, alushariduse omandamiseks laste eripära ja individuaalseid vajadusi arvestavaid tingimusi tava- ja keelekümblusrühmades. Keelekümbluse metoodikat kasutatakse kõigis keelekümbluse rühmades täies ulatuses. Tavarühmades kasutatakse eesti keelest erineva emakeelega laste arendamiseks, ainekavade läbiviimisel keelekümblusmetoodika elemente.

•          Terviseedendamine: Lasteaed kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2011.a., mille eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut.

•          Väärtuskasvatus: Lasteaias kujundatakse laste väärtushoiakuid läbi igapäevase õppe- ja kasvatustöö, mille eesmärk on moraalsete ja sotsiaalsete väärtushoiakute kujundamine.

•          Kaasav haridus: Lasteaias on edukalt rakendatud kaasava hariduse põhimõtted

•          Õuesõpe ja mängulisus: Õppe- ja kasvatustöö mängulisi tegevusi viiakse läbi ka õuesõppena.

•          Traditsioonid: Lasteaia sihipärast tegevust toetatakse väljakujunenud traditsioonidega nii lastele kui personalile.

•          Laste mitmekülgne arendamine: Lasteaias on lastel  võimalus tegeleda erinevate huvialadega: sportlikud tegevused, kunstiring, keele- ja tantsuringid ning robootika.

LASTEAIA VISIOON:  

Toetada mitmekülgselt laste arengut turvalises ja arenevas keskkonnas, kus pakutakse tänapäeva ootustele vastavat alusharidust

LASTEAIA MISSIOON:

Koostöös perega on loodud tingimused kus  kasvab  laps  terveks,  edukaks  ja  teadmishimuliseks  koolilapseks,  osates väärtustada  enda  ja  teiste eripära ning teda ümbritsevat keskkonda

PÕHIVÄÄRTUSED:

Loovus- toetame laste ja töötajate loovust.

Omanäolisus – hoiame oma ajalugu ja traditsioone ning väärtustame teiste rahvuste omapära

Innovaatilisus – oleme arenemisvõimelised ja avatud uutele ideedele ning mõtetele.

Tervislikkus - toetame aktiivset tervislikku eluviisi

Sõbralikkus – teeme  oma  tööd  südamega  ja märkame  head. 

Usaldus  - oleme avatud, valmis koostööks ja uuendusteks

 

Viimati muudetud 02.02.2023