Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia tutvustus

Lasteaia tutvustus

Kuvatommis (1).png

 

Tallinna Loitsu Lasteaeda tutvustav video


Tallinna Loitsu Lasteaed on  munitsipaallasteasutus, mis asub aadressil Loitsu 8, Lasnamäe Linnaosas. Lasteaia hoone  on  ehitatud  tüüp-projekti järgi basseiniga lasteaiaks ja avatud 07.03.1982.a. nimetusega Tallinna 158. Lastepäevakodu.

Lasteaias töötab 11 rühma ning vastavalt vajadusele ja võimalusele ning lähtuvalt Koolieelse Lasteasutuse seadusest  moodustatakse:

  • Sõimerühmad - kuni kolmeaastastele lastele;
  • Lasteaiarühmad- kolme kuni seitsmeaastastele lastele, ning lastele kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
  • Liitrühm - sõime- ja lasteaiarühmalastele.
  • Sobitusrühmad, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega

Lasteaed on avatud  6.30 – 18.30

Lasteaial on oma logo, lipp ja 2021 aastast ka oma laul.

Tallinna Loitsu lasteaia eripäraks on:

•          Multikultuursus: Tallinna Loitsu Lasteaed pakub lastele, kelle kodune keel erineb lasteasutuse õppekeelest, alushariduse omandamiseks laste eripära ja individuaalseid vajadusi arvestavaid tingimusi tava- ja keelekümblusrühmades. Keelekümbluse metoodikat kasutatakse kõigis keelekümbluse rühmades täies ulatuses. Tavarühmades kasutatakse eesti keelest erineva emakeelega laste arendamiseks, ainekavade läbiviimisel keelekümblusmetoodika elemente.

•          Terviseedendamine: Lasteaed kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2011.a., mille eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut.
tel_logo.jpg

•          Väärtuskasvatus: Lasteaias kujundatakse laste väärtushoiakuid läbi igapäevase õppe- ja kasvatustöö, mille eesmärk on moraalsete ja sotsiaalsete väärtushoiakute kujundamine. Oleme liitunud ka alates 2018 aastast "Kiusamisest vabaks!" programmiga.
kv-logo.png

•          Kaasav haridus: Lasteaias on edukalt rakendatud kaasava hariduse põhimõtted

•          Õuesõpe ja mängulisus: Õppe- ja kasvatustöö mängulisi tegevusi viiakse läbi ka õuesõppena.

•          Traditsioonid: Lasteaia sihipärast tegevust toetatakse väljakujunenud traditsioonidega nii lastele kui personalile.

•          Laste mitmekülgne arendamine: Lasteaias on lastel  võimalus tegeleda erinevate huvialadega: sportlikud tegevused, kunstiring, keele- ja tantsuringid.

LASTEAIA VISIOON:  

Toetada mitmekülgselt laste arengut turvalises ja arenevas keskkonnas, kus pakutakse tänapäeva ootustele vastavat alusharidust

LASTEAIA MISSIOON:

Koostöös perega on loodud tingimused kus  kasvab  laps  terveks,  edukaks  ja  teadmishimuliseks  koolilapseks,  osates väärtustada  enda  ja  teiste eripära ning teda ümbritsevat keskkonda

PÕHIVÄÄRTUSED:

Loovus- toetame laste ja töötajate loovust.

Omanäolisus – hoiame oma ajalugu ja traditsioone ning väärtustame teiste rahvuste omapära

Innovaatilisus – oleme arenemisvõimelised ja avatud uutele ideedele ning mõtetele.

Tervislikkus - toetame aktiivset tervislikku eluviisi

Sõbralikkus – teeme  oma  tööd  südamega  ja märkame  head. 

Usaldus  - oleme avatud, valmis koostööks ja uuendusteks


LOITSU LASTEAIA LAUL                                  
viis: Laura Johanson
sõnad: Katrin Kalme,  Ülle Põld, Heli Tammemaa, Laura Johanson,  Riina Ottisaar
Kui sa hommikuti astud mööda teed,
ja sul natukene unine on meel.
Tule vaata  sõber sa, mida avastasin ma,
siin on vahva mängudemaa.
Tule vaata sõber sa, mida leiutada saab,
meie lasteaia avastustemaal.

:,:Loitsu lasteaed on see, kuhu poole olen teel,
kus me rõõmsalt oleme.
Siin on palju sõpru koos, väikseid, suuri mänguhoos,
õpime kõik üheskoos:,:

Viimati muudetud 24.01.2024