Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Loitsu Lasteaia õppekava

Tallinna Loitsu Lasteaia õppekava

Õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt lasteaia    õppekavale, mis on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust    õppekavast.  

       

TALLINNA LOITSU LASTEAIA ÕPPEKAVA:  

 1. Tallinna Loitsu Lasteaia õppekava liik ja eripära    
 2. Tallinna Loitsu Lasteaia õppekava õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgi ja põhimõtted    
 3. Õpikäsitlus    
 4. Taliinna Loitsu Lasteaia päevakava ja õppp- ja    kasvatustegevuse korraldus    
 5. Lapse arengu hindamise põhimõtted ning korraldus    
 6. Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ning korraldus    
 7. Koostöö lastevanematega    
 8. Lapse üldoskuste areng    
 9. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade eesmärgid, sisu ja    lapse arengu eeldatavad tulemused:    
 • Mina ja keskkond    
 • Keel ja kõne    
 • Matemaatika    
 • Kunst    
 • Liikumine    
 • Muusika    
 • Eesti keel kui teine keel    

  10. Õppekava uuendamise ja    täiendamiskord  

 1. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID      
  • Lapsel on arengut soodustav keskkond        
  • Lapsele on tagatud turvatunne ja eduelamused        
  • Lapsel on huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta        
  • Laps suudab võtta vastu otsuseid ja teha valikuid lähtudes tunnustatud käitumisnormidest ja vastutada oma tegude eest        
  • Laps teab, millisesse rahvusesse ta kuulub ning on salliv teiste rahvuste ja kultuuride erisuste suhtes        
  • Lapse üleminek lasteaiast kooli on sujuv ja loomulik        

Tallinna Loitsu Lasteaias toetab kogu personal koostöös lastevanematega laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, mille tulemusena on lapsel eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.  

     2. ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD  

Mina ja keskkond  

 • Kodulugu    
 • Loodusõpetus    
 • Tehnika    
 • Terviseedendus    
 • Liikluskasv      

  Keel ja kõne      

 • Lastekirjandus    
 • Ettevalmistus lugemiseks ja kirjutamiseks    

Matemaatika  

Kunst  

Muusika  

Liikumine  

Eesti keel kui teine keel

Viimati muudetud 12.03.2024