Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

Abiks koolieeliku lapsevanematele:


Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Vaata elukohale lähimaid koole siit
https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine

Koolivalmiduse hindamise põhimõtted ja korraldus

Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi, teadmisi ja käitumisreegleid.

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida täiskasvanu selgitusi ja korraldusi.

Lapse koolivalmiduse hindamine toimub omandatud pädevustele toetudes ja koostöös lastevanematega ning teiste lastega tegelevate pedagoogidega. Kooli minevatele lastele viiakse läbi koolivalmidus testid veebruaris- märtsis.

Koolivalmiduse analüüsimisel hinnatakse:

 • Optilist taju
 • Tähtede ja numbrite tundmist
 • Häälikuanalüüsi oskust
 • Foneemitaju
 • Lugemisoskust ja arusaamist loetavast
 • Mõtlemist
 • Operatiivmälu
 • Grammatilisi suhteid
 • Kopeerimise oskust

Info ja tagasiside lapse koolivalmidusest antakse lapsevanematele aastaringselt ja individuaalselt. Igal kevadel toimuvad planeeritud arenguvestlused. 

Lasteaia lõpetamisel ning õppekava läbinule väljastab lasteasutus koolivalmiduskaardi , milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi aluseks on lapse arengu hindamise, koolivalmiduse testi ja arenguvestluse tulemused. Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalenud isikud, sh õpetajad, tugispetsialist, vanem (eestkostja) ja lasteasutuse direktor või selleks volitatud isik.

Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteasutusest lahkudes hiljemalt 20.juuniks, seadusega kehtestatud korras. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

Koolivalmiduskaart on dokument, milles kirjeldatakse laste, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks või kelle vanemad taotlevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõike 5 alusel koolikohustuslikust east noorema lapse kooli õppima asumist või kellel on nõustamiskomisjoni soovitusel koolikohustus ühe õppeaasta võrra edasi lükatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõike 3 alusel, arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.

 

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist:

 • eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend
  NB! eKooli keskkond on avatud 1. märtsist
 • Paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)
  E-N: 08.15-17.00, R: 08.15-15.45)

Taotlus:

Olulised tähtajad kooli astumisel 

 • 1 -15. märtsil saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
 • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist

 

6-aastaselt kooli astuvad lapsed

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest hiljemalt 1. maiks teavitada Tallinna Haridusametit. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul alates 11. juunist. 

Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Innove Rajaleidja koolivälise nõustamise meeskond soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Rohkem infot siit!

Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (vt Rajaleidja keskus Tallinnas

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:
 1) lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud;
 2) laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

Koolikohustuse edasilükkamise taotluse esitamise ja rahuldamise kord

(1) Vanem (eestkostja) esitab nõustamiskomisjonile:
 1) avalduse;
 2) lapse sünnitunnistuse koopia;
 3) arsti kirjaliku otsuse (väljavõtte tervisekaardist ja ravi/taastusravi plaani);
 4) koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi poolt koostatud iseloomustuse;
 5) vajadusel koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse joonistustööd.

 (2) Vanem (eestkostja) saab nõustamiskomisjonile esitada avaldust alates jooksva aasta 1. märtsist.

(3) Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb nõustamiskomisjon hiljemalt 31. augustiks ja teavitab sellest kirjalikult lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning vanemat (eestkostjat).

 

Rohkem infot siit!

Viimati muudetud 17.02.2023