Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Soodustused

Soodustused

Lasteaiatasu jaguneb: vanema poolt kaetavaks osaks ja toidurahaks.

Vabastus munitsipaallasteaia kohatasust

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Tallinna Linnavolikogu määruse " Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr " kohaselt vabastatakse vanema osa ( edaspidi kohatasu) maksmisest vanem õppeaasta lõpuni ( kuni 31. august) lapsevanema avalduse alusel:

  • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuste lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alamäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna samal aadressil.
*netosissetulek esimese pereliikme kohta on 653,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 523,19 eurot:

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada: http://info.haridus.ee/lasteaiakoht.

! Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa (kohatasu) maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuses või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks. 
 

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline kohtasuvabastus

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 80% juhul, kui:

  • Lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • Perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (470 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. 

100-protsendiline kohatasuvabastus 

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Vanem esitab vabastuse saamiseks direktorile vabas vormis avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

Alates 01.01.23 on osatasu suurus 88,45 eurot kalendrikuus.
Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1.jaanuarist 2023 endiselt 71,25 eurot ( ehk kohatasu 88,45 eurot - Tallinna elaniku toetus 17,20 eurot : 71,25 eurot)  

Lapsevanem hinnatõusu toetuseks eraldi taotlust esitama ei pea, vaid tingimustele vastavust kontrollib Tallinna haridusamet automaatselt.

  • Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. ​​​​​​​
​​​​​​Kohatasu vähendamise avaldused tuleb esitada lasteaia direktorile iga kolme kuu tagant.
 

Toitlustamise toetus munitsipaallasteaias

Alates 01.01.23 on Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määruse nr 42 alusel Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva ja sõimerühmaealise (sh. mängu- ja arendustoa ringis) käiva lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 3,00 eurot päevas.
Piirmäära ulatuses kaetaks toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.
Erandjuhul vabastatakse vanem üheks õppeaastaks toidukulu tasumisest täies ulatuses.

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

  • Lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31.detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn;
  • Perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.  

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu.

Arve tasumata jätmine

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Iseteenindus-keskkonnas saab maksta kõiki linna poolt esitatud arveid ja tellida ka SMS-teavitusi. Keskkonda sisenemiseks on vaja ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ning saab nende eest samas kohas ka maksta. Vastavasisulise teate edastab raamatupidamise osakond neile klientidele, kes saavad arveid e-mailile.
 

Lasteaiatasu on vaja maksta iga kuu hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrusele nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Lisainfo 

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet  ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid).

Soodustusi Tallinna lasteaedades reguleerivad õigusaktid:

 

Viimati muudetud 02.02.2023