Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lotte Lasteaia kodukord

Tallinna Lotte Lasteaia kodukord

Üldsätted

 • Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna poolt antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.
 • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
 • Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
 • Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 • Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
 • Avalduste ja ettepanekutega on võimalik kirjalikult pöörduda direktori ja hoolekogu poole.
 • Lasteasutuse juhtkonnal on õigus kirjadele vastata hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
 • Arve lasteaia teenuste eest tasumise kohta saadetakse ainult elektronposti aadressile hiljemalt 10. kuupäevaks eelmise kuu kohta. Lasteaiamaksu tasub lapsevanem hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.
 • Lapse lasteasutusest lahkumisel täidab lapsevanem avalduse vähemalt 2 tööpäeva enne lapse lahkumist lasteasutusest ja tasub talle raamatupidamise poolt esitatud tasu.
 • Lasteaia korraldatud üritusel lasteaia esindaja(te) poolt tehtud pildi - ja videomaterjal on avalikustamiseks lasteaia kodulehel ja Facebookis.
 • Lasteaed ei vastuta lasteaia pidudel ja üritusel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindava isiku(te) poolt tehtud piltide ja videote levitamise eest.
 • Lasteaia pidudel ja üritustel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindava isiku (te) poolt tehtud piltide ja videote levitamine ilma lastevanemate nõusolekuta on kategooriliselt keelatud!
 • Lasteaed ei vastuta lasteaia ruumidesse ja territooriumile jäetud isiklike asjade eest.
 • Lapsi, peresid ja töötajaid puudutavaid andmeid töötleb lasteaed vastavalt andmekaitse seadusele.
 • Tallinna Lotte Lasteaia tõkestamise plaan seoses COVID-19 viirusega on loetav lasteaia kodulehel (lasteaiast-dokumendid).
 • COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19 viiruse puhul. COVID-19 viiruse leviku suurenedes käitume vastavalt EV Valitsuse poolt antavate juhistele/piirangutele.

Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

 • Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad. Liitrühmad moodustab lasteasutuse direktor lapsevanemate või eestkostjate ettepanekul.
 • Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on Tallinna Haridusameti juhatajal õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada seadusest tulenevat laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, aiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.
 • Lasteasutuse ja lastevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusel viisakal ja lugupidaval suhtlemisel, probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps.
 • Vanematel on õigus tuua ja viia last lasteaiast ära vanematele sobival ajal. Järgides lasteasutuse päevakava, mis on koostatud arvestades rühma laste vajadusi. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7:00 – 19:00. Kella 07.00 - 08.00 ja 18.00 - 19.00 töötavad valverühmad.
 • Sõime rühma lapsele palume lasteaeda järgi tulla hiljemalt kell 17.45  ja aia rühma lapsele 18.45.
 • Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
 • Juhul, kui lapsevanem hilineb lapsele järgi tulemisega, tuleb sellest kindlasti teavitada juhtkonda või rühma õpetajat.
 • Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 • Toitlustuse arvestamiseks teavitab vanem rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muulpõhjusel ei tule lasteaeda. Kui laps ei söö lasteaias vaid soovib tulla rühma vaid tegevusteks, siis lepitakse õpetajaga kokku sellest teavitamise põhimõtted.
 • Lapsel on hea algavasse päeva sisse elada, kui laps saabub rühma enne õppekasvatustegevuste algust. Soovitav on tuua laps lasteaeda pool tundi enne kasvatustegevuse algust, siis jõuab laps rahulikult päeva sisse elada ning rääkida oma meeleolust hommikuses ringis.
 • Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Teistel juhtudel lühendatakse lasteaia tööpäeva hoolekogu ettepanekul ning sellest teavitatakse lapsevanemaid ette infokanalite kaudu mõistliku aja jooksul.
 • Lasteaia töötaja ei anna last üle ebakaines olekus isikule või võõrale.
 • Riided ja jalanõud tuleb märgistada, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minemist.
 • Igale  perele on  kuni 2 kiipi tasuta ja järgmine kiip on hinnaga 2.40.-
 • Kiip tuleb tagastada pärast lapse lahkumist lasteaiast, et ei jääks  avavad kiibid lasteaiaga mitteseotud isikute kätte. Kui kiip on soetatud siis tasu jääb lasteaiale annetuseks.
 • Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva.
 • Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema kaetava osa ja toidukulu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani.
 • Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetavat osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest. Makseraskuste puhul peab lapsevanem koheselt pöörduma direktori poole kirjaliku avaldusega maksegraafiku koostamiseks. Direktor määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
 • Laps arvatakse lasteasutusest välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist kolme tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.
 • Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 • Töökorraldusega on tagatud, et rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
 • Lasteaias peavad olema alati õiged ja ajakohased lapsevanema kontaktandmed. Vanem informeerib kirjalikult lasteasutuse direktorit või õpetajaid koheselt kõigist kontaktandmete muutustest.
 • Vanem on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses ning kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest (Koolieelse lasteasutuse seadus §18 lg2 p1 ja p2).
 • Lasteasutuses on kolm söögikorda. Söögiaegade info ja menüü on lasteaia kodulehel ja e-lasteaia infosüsteemis Eliis.
 • Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse tulenevalt perearsti või allergoloogi soovitustest koostöös lapsevanema, tervishoiutöötaja ja toitlustajaga.
 • Lapsevanemal ei ole õigust nõuda erimenüüd.   
 • Võimalusel arvestab toitlustaja lapse tervisest tulenevate erisustega toitlustamisel, kuid kui see ei ole võimalik, saab vanem ise mõne toidu või toiduaine asendada kodust tooduga.   
 • Usulistel veendumustel põhinevate toitumiserisuste korral teeb lapsevanem lasteaiaga koostööd.
 • Lasteaias pildistatakse või filmitakse lapsi õppekasvatustegevuse käigus vanemate teadmisel. Pildid ja filmid on asutusesiseseks kasutamiseks rühmades, kodulehel, lasteaia Facebook lehel ning e-lasteaia Eliis keskkonnas. Vanem, kes ei soovi oma lapse jäädvustamist, on täitnud vastava lahtri lasteaia avalduses või teatab sellest kirjalikult lasteaia direktorile.
 • Sünnipäevade tähistamise lepivad rühma lapsevanemad ja õpetajad kokku omavahel.
 • Lasteaia õppekavaväliste tegevuste korraldamine (va lasteaia esindamine) lepitakse kokku iga rühma lastevanemate protokollitud koosolekul, neid korraldab lasteaed ning nende finantseerimise korraldavad lapsevanemad.  
 • Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest (nt kõhulahtisus, tuulerõuged, sarlakid, punetised, leetrid jne) teavitab vanem lasteaeda esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.
 • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.
 • Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid v.a erandjuhud (nt suhkruhaigus). Erandjuhud on  kooskõlastatud  direktori ja personaliga.
 • Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajaid kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest  ning emotsionaalsest seisundist, mis aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.
 • Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt,  vahetuspesu ja riided.
 • Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
 • Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmast. Kuumema ilma puhul ka veepudel. Õues viibimiseks soovitame ilmale vastavat riietust, mille laps võib ära määrida.
 • Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 • Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Talvel ja märja ilma korral on hea, kui lapsel on varuks ka kuivad kindad (riided).
 • Võimlemistunniks peavad lapsel olema võimlemisriided (t-särk ja püksid). Võimlemistundideks, mis toimuvad õues, soovitame eraldi selleks sobivat riietust.
 • Magamiseks sobivad pidžaama või öösärk.
 • Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga.
 • Lapsed viibivad õues vastavalt päevakavale, võimalusel iga ilmaga. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui -20°C tuulekülma puhul ja madalama kui -15°C õhutemperatuuri puhul ei viida lapsi õue või lühendatakse õues oleku aega 20 minutini. Alla kolme aasta vanuseid lapsi ei viida õue tugeva vihmasaju ja lumetuisu korral. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes.
 • Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla.
 • Lasteaed korraldab lastele tasulisi väljasõite muuseumidesse, teatrisse vms. Planeeritavast väljasõidust teavitavad rühmaõpetajad vanemaid eelnevalt rühmas ja Eliisi kaudu. Väljasõidud toimuvad  ainult vabatahtlikkuse alusel ja mitte sagedamini kui 2 korda kuus. Kui väljasõit on seotud lapsevanema jaoks lisakulutustega, siis võib vanem sellest keelduda, teavitades eelnevalt rühmaõpetajat. Sellisel juhul kindlustatakse lapsele väljasõidu ajaks koht teises rühmas.
 • Õppekäigule minnes registreerib rühma töötaja õppealajuhataja juures sihtkoha ja laste arvu õppekäikude registreerimise tabelisse.
 • Õppekäigu ajal väljaspool lasteaia territooriumi tagatakse, et iga kaheteistkümne lapse kohta aiarühmas ja iga kaheksa lapse kohta sõimerühmas on üks täiskasvanu, kes kõik kannavad helkurveste.
 • Teiste laste turvalisuse huvides on lasteaias keelatud kasutada isiklikke jalgrattaid, tõukerattaid ja rulluiske. Õuealal rattaga liikumine (ratas käekõrval) on lubatud ainult lapsevanema järelevalve all. Rattaid hoiustame varikatuse all.
 • Ratastega sõitmine on lubatud õuealal ainult planeeritud rattapäevadel, õpetajate järelevalve all ja vajaliku turvavarustuse olemasolul (kiiver).
 • Lasteasutuse töötajad loovad lapsele keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Juhul kui lasteaia töötaja märkab, et lapsevanem suhtub lapse kasvatamisesse hooletult, ohustades lapse tervist või rikkudes tema õigusi, on ta kohustatud sellest teatama lasteaia juhtkonnale või lastekaitse spetsialistile.
 • Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.
 • Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks täiskasvanu.
 • Lastele on hoonest või territooriumilt välja minemise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
 • Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
 • Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
 • Kui selgub, et laps on lasteaiast koju kaasa võtnud mänguasja (sealhulgas teise lapse mänguasja), palume selle viivitamatult tagastada ning selgitada lapsele, miks selline tegevus on keelatud.
 • Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Ohuolukorra lahendamine toimub vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile
 • Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • Lasteaias on võimlemis- ja mänguvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. Mänguvahendite ohutuse tagamiseks viiakse lasteaia pidaja poolt läbi järelevalve.
 • Lasteaia territoorium on ette nähtud ainult laste õues viibimiseks rühmaõpetaja järelevalve all. Turvalisuse huvides palume teil pärast lapse lasteaiast ära viimist mitte jääda lapsega lasteaia territooriumile mängima, vaid jätkata jalutuskäiku lapsega mõnel teisel mänguväljakul.
 • Lasteaia ruumides ja territooriumil on suitsetamine keelatud.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine

 • Lasteasutuses on kasutusel e-lasteaia infosüsteem Eliis. Kogu kirjavahetus lapsevanemaga ja igapäevaselt puudutav informatsioon leitav Eliis e-keskkonnas. Vanemad tutvuvad igapäevaselt last puudutava informatsiooniga Eliis e-keskkonnas või lasteaia kodulehel.
 • Vanematel on võimalus tutvuda lasteaia töökorralduse, tööplaani, arengukava, rühma päevakava, nädala/või kuuplaaniga rühma Eliis e-keskkonnas või koduleheküljel: /lotte-lasteaed/
 • Lapsevanem vastutab lapse koolieelse kasvatamise ja õpetamise eest: annab edasi perekonna väärtushinnangud ja traditsioonid, paneb aluse lapse tervislikule eluviisile ja üldistele toimetulekuoskustele (eneseteenindamine; sotsiaalsed, mängulised, töö- ja õppimisharjumused).
 • Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub alushariduse raamõppekavast. Vastavalt lasteaia õppekavale toetab personal perekonda kasvatusküsimustes, et tagada lapse areng. Lapsevanematel on õigus ja võimalus tutvuda lasteaia õppekava, töökorralduse ja uudistega lasteaia kodulehel.
 • Aktiivne õppeperiood kestab lasteaias 15.septembrist kuni 15.maini. Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine (valdavalt õuesõppena ja mänguliste tegevustena).
 • Arenguvestlused lapsevanematega toimuvad 1 kord aastas. Õpetaja ja vanem otsivad ühise arutluse käigus parimaid meetodeid lapse arengu toetamiseks. Vestluse kokkuvõttena koostatakse lapse individuaalse arengu plaan järgmiseks aastaks.
 • Koolivalmiduse kaart 7-aastase lapse kohta antakse lapsevanemale lapse 1. klassi astumisel.
 • Kõigi 7a. laste vanemad, kelle laps peab minema samal aastal kooli, peavad esitama 1.-15. märtsini sellekohase taotluse veebikeskkonnas http://www.ekool.eu/. Koolivalmiduse kaardi esitab lapsevanem kooli õpetajale esimesse klassi astumisel.
 • Lapsevanema soovil võib kooli minna ka kooliealisest noorem laps (mitte noorem kui 6-aastane laps). Sellisel juhul esitab vanem koos taotlusega kooli astumiseks lasteaiapoolse hinnangu koolivalmiduseks.

Huviringid

 • Huviringide korraldamiseks sõlmib lasteaia direktor tunnitasu alusel ruumikasutamise lepingud.
 • Lapsi viib huviringi ja toob tagasi juhendaja/treener ning annab lapsed üle rühma töötajale või lapsevanemale.
 • Huviringi ajal vastutab lapse elu ja tervise eest juhendaja/treener.

 

 

Viimati muudetud 12.08.2021