Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lotte Lasteaia õppetöökorraldus

Tallinna Lotte Lasteaia õppetöökorraldus

Tallinna Lotte Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse direktor ja tööd koordineerib direktori asetäitja õppe-ja kasvatustegevuse alal.

Õppekasvatustegevus on mänguline, loov ja lapsest lähtuv. Laps ise loob, avastab ja kujundab oma argipäeva. Tema soovidega arvestatakse. Laps saab olla tema ise.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad on omavahel integreeritud tugevamate seoste loomiseks.Tegevustest moodustub üks tervik. 

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest.

Tallinna Lotte Lasteaed peab oluliseks lasteaia õppe-ja kasvatustöös:

 

 • mängu kaudu õppimist;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamist;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomist;
 • õues õppimise rakendamist ja keskkonnasäästliku mõtteviisi järgimist;
 • kodu ja lasteasutuse koostööd;
 • Eesti Vabariigi ja kodukoha – Tallinna ja Kesklinna kultuuritraditsioonide väärtustamist, sealhulgas ka teiste kultuuride eripäraga arvestamist.

Tallinna Lotte Lasteaed peab oluliseks lapse:

 • individuaalsuse ja tema võimete arvestamist; 
 • tervise hoidmist, edendamist ning liikumisvajaduse rahuldamist; 
 • loovuse toetamist;
 • igapäevast turvatunde ja eduelamuste tagamist.

Õpikäsitlus

Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laste põhitegevus on mäng. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise  kaudu. 

Õppimisele aitavad kaasa lapse enda aktiivsus, tegusus, elamuslikkus ja mäng. Õppimine põhineb lapse vahetutel kogemustel. 

Rakendatakse muutunud  õpikäsitlust (MÕK) – laps õpib kõigilt ja kõikjal. Õpikäsitus on lapsekeskne, kus laps on õppe-ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja, õpetaja aga lapse arengut toetava keskkonna looja.

Meie õueala tagab  turvalise ja võimalusterohke õuesõppe.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini. Aktiivne õppeperiood lasteaias kestab 15.septembrist kuni 15.maini. Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine (valdavalt õuesõppena ja mänguliste tegevustena).

Õppe- ja kasvatustegevus lähtub Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ning Tallinna Lotte Lasteaia õppekavast.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus tugineb tasakaalustatud päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ning õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Päevakavas võib õpetaja teha muudatusi laste vajadusi ja arengut arvestades.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestavad õpetajad laste vanuse, huvide ja arenguliste iseärasustega. Vastavalt õppekavale toimub õppe- ja kasvatustegevus lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. Õppesisu valikul lähtutakse põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Teemade planeerimine lasteaias tugineb aastaringile ja rahvakalendri tähtpäevadele. Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias jaotub seitsmeks põhivaldkonnaks (mina ja keskkond, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, matemaatika, kunst, liikumine, muusika), kus õpetajad planeerivad ja viivad lõimitult läbi erinevaid tegevusi. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ning võimaldab õpetajatel teha vajadusel muudatusi.

Rühmaõpetajad koostavad oma rühma aasta tegevuskavad vastavalt järgmisele struktuurile:

       1. Ülevaade meeskonnast

       2. Rühma eripära

           2.1. Lastekontingendi lühiiseloomustus

           2.2. Rühma laste nimekiri

       3. Õppetegevuse korraldus

           3.1. Rühma päevakava

           3.2. Rühmas kasutatavad õppemeetodid

       4. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine

           4.1. Õppeaasta põhieesmärk

           4.2. Rühma eesmärk(-gid) …./…. õ.a.

           4.3. Lasteaia ürituste plaan

       5. Laste arengu hindamine

       6. Töö erivajadustega lastega

       7. Koostöö lastevanematega

Rühmaõpetajad koostavad nädala- ja kuukavad arvestades:

 • laste vanust
 • laste arengutaset
 • laste individuaalsust ja huve
 • rühma traditsioone
 • lasteaia üldürituste kava

Muusika- ja liikumisõpetajad koostavad oma ainekavad arvestades:

 • lasteaia üldürituste kava
 • rühmade tegevuskavasid
 • rahvakalendri- ja looduskalendri tähtpäevi

Iga tööpäeva lõpuks täidavad nii rühmaõpetajad, kui ka muusika- ning liikumisõpetajad  rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikut (Eliis infosüsteemis) vastavalt kehtestatud nõuetele. Õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõtted esitatakse juunikuus.

Õpetajad kasutavad õppe- kasvatusprotsessi läbiviimiseks üldõpetuslikku tööviisi, mille aluseks on keskkonna, looduse ja tervisedenduse teemad, millesse lõimuvad kirjandus, lavastus, muusika, liikumine ja käelised tegevused. 

Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas.

Viimati muudetud 18.08.2021