Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia osalustasu ja toiduraha

  • LASTEAIA OSALUSTASU

Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot.

Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

Seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga 654 eurole alates 1. jaanuarist 2022 muutub ka koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa määra suurus. Töötasu alammäära tõus on kinnitatud 9. detsembri 2021 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 116 Töötasu alammäära kehtestamine. Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusega nr 35 Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa) on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna linna elanikele. Toetuse suurus on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 22. detsembri 2021 käskkirjaga nr HA-4/41 ning selle suurus ei ole suurem kui 2021. aastal kehtiva kohatasu suuruse ja alates 2022. aastast kehtiva kohatasu suuruse vahe. Toetus kajastatakse arvel.
 

  • LASTEAIA TOIDURAHA

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse.

Alates 01. jaanuarist 2020 on Tallinna Luha Lasteaia hoolekogu otsuse alusel lapse toiduraha maksumus päevas :
1-3 a ( sõim)          1,98 €, millest 0,18 € tasub lapsevanem
3-7 a ( aiarühm)  2,05 €, millest 0,23 € tasub lapsevanem


Informatsiooni soodustuste ja toetuste kohta leiate SIIT.

 

Viimati muudetud 07.09.2022