Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lume- ja libedustõrje

Lume- ja libedustõrje

Lumetõrje on lume eemaldamine teelt. Suure lumekoguse või kitsaste tänavate puhul tähendab lumetõrje ka lume väljaviimist lumeladustusplatsile. 
Libedustõrje on teekatte haardeteguri suurendamine läbi puistematerjalide jaotamise (näiteks sool ja graniitkillustik) või mehaanilise karestamise, näiteks kasutades jäärulli.

Magistraalteede lume- ja libedusetõrjet teostatakse veoautodega, mis on varustatud saha ning puistematerjali mahuti ja jaoturiga. Kergliiklusteede lume- ja libedustõrjeks kasutatakse maastureid ja väiksemaid traktoreid.

Tänavate hooldusel osalev tehnika peab olema varustatud GPS seiresüsteemiga ning tulevikus peavad masinate andurid edastama linna koondkaardi rakendusele andmeid kasutatud libedustõrjematerjalide kogustest. Lepingupartneril peab olema ka valmisolek tõendada tee seisundinõuetele vastavust, tehes selleks hoolduspiirkonnas patrullsõite. Patrullsõitu tegev sõiduk peab olema varustatud GPS jälgimissüsteemiga ja kalibreeritud haardeteguri mõõturiga ning pardakaameraga.

Kuid alati ei saa lume- ja libedusetõrjet teha masinatega. Käsitsi hooldatakse näiteks kitsaid kõnniteid, ülekäiguradasid ja ühissõidukite ootealasid.

 

Tee seisundinõuded ja hooldustsükli aeg

Teedele ja tänavatele määratud seisundinõuded tulenevad majandus- ja taristuministri määrusest nr 92. Seisundinõuded määravad seda, millises ulatuses teed peavad olema hooldatud ja milline on hooldustsükli aeg.
Linna lepingupartnerite hoolduses olevad sõiduteed jagunevad seisunditasemete järgi:
  • 4. seisunditaseme alla kuuluvad peamiselt intensiivse liiklusega kesklinna tänavad, kus võib esineda tõuse või languseid;
  • 3. seisunditasemega tänavad on peamiselt kõik ühistranspordiga hõivatud tänavad;
  • 2. ja 1. seisunditasemetega tänavad on peamiselt kõrvaltänavad või kvartalisisesed teed ja tänavad.

Tase 4

  • Kõnni- ning sõidutee teekatted lume- ja jäävabad, libedusetõrje teostatakse kogu teel sõiduradade laiuses
Tee seisundi tase 4
 

Tase  3

  • Kõnnitee ning sõidujäljed sõiduteel hoitakse lume- ja jäävabad, libedustõrje teostatakse kogu teel
Tee seisundi tase 3

Tase  2

  • lumine või jäätunud teekate, libedusetõrje teostatakse kogu teel.
Tee seisundi tase 2
Tase 1 – lumine või jäätunud teekate, libedusetõrje teostatakse ohtlikes kohtades
 


Hooldustsükli aeg on tähtaeg, mille lõpuks peavad tee talvised seisundinõuded olema täidetud. Tänava hooldustsükli aega arvestatakse libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest.

 

Hooldustsükli aeg tundides

Hooldustsükkel Seisunditaseme nõuded      
  1 2 3 4
Lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt 24 12 5 2
Aeg nõutava haardeteguri tagamiseks sõiduteel 12 8 4 2
Soola-lume segu eemaldamine sõiduteelt 8 4
Tee kohta kehtivate õldnõuete täitmine 36 24 12 8
Sõidutee libedusetõrje tänava ohtlikes kohtades 6 4 2 1
 
Tase 4
2 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt; libedusetõrje teostamine
4 tunni jooksul lume ja soola segu eemaldamine sõiduteelt
6 tunni jooksul kõnniteede puhastamine ja libedustõrje teostamine
Tase 3
5 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt
4 tunni libedusetõrje teostamine
8 tunni jooksul lume ja soolasegu eemaldamine sõiduteelt, kõnniteede puhastamine ja libedustõrje teostamine
Tase 2
12 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt
8 tunni libedusetõrje teostamine
12 tunni jooksul kõnniteede puhastamine ja libedustõrje teostamine
Tase 1
36 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt
24 tunni libedusetõrje teostamine
12 tunni jooksul kõnniteede puhastamine ja libedustõrje teostamine

Ülekäiguradade, ühistranspordipeatuste ootealade, kõnniteede, jalg- ja jalgrattateede ning sildadel ja viaduktidel asuvate jalakäigukohtade seisund peab vastama vähemalt 3. seisunditasemega tänava kõnnitee ning jalg- ja jalgrattatee nõuetele.

Kõnni-, jalg- ja jalgrattateede nõutav seisund on pressitud lumi või jäätunud tee, teepind peab olema piisava haardelise omadusega ja võimaldama ohutult liigelda. Lume- või jääkihis ei tohi olla ohtlikke ja liiklust häirivaid ebatasasusi. Kõnniteedel tuleb lume ja jää sulamisel tekkinud segu hooldustsükli jooksul sahata.

Hoolduses olevatest kõnni- ning jalg- ja jalgrattateedest ca 37% on talihooldustööde osas lühendatud hooldustsükliajaga. See tähendab, et hooldustsükli aeg lume- ja libeduse tõrjeks kell 6.00-22.00 on 4 tundi.

Tavapärane kergliiklusteede hooldustsükli aeg on 8 tundi. Lühendatud hooldustsükliajaga kõnniteed ning jalg- ja jalgrattateed asuvad üle linna ning enamkasutatavate ühistranspordipeatuse läheduses.


Trepid peavad olema puhastatud lumest ning libedusetõrje peab olema teostatud kogu trepi laiuses.

 

Rattaradade hooldus 

Jalgrattarada on jalgrattaga või kergliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja teekattemärgisega tähistatud sõiduteeosa.

Jalgrattaradade hooldustsükli aeg sõltub sõidutee seisundinõuetest, millel rattarada asub. Juhul kui jalgrattarajal lume ja lörtsi eemaldamise ning nõutava haardeteguri tagamise nõude täitmine eeldab lume äravedu, siis nende tööde nõutav hooldustsükli aeg jalgrattarajal on 24 tundi. 1. detsembrist 2022 jõustunud hoolduslepingutesse on sisse kirjutatud, et rattaradadelt peab lumi ära vedada 24 tunni jooksul.

Lumesaju tingimustes toimub teede sahkamine selliselt, et paratamatult kandub osa lund rentslites paiknevatele rattaradadele, samuti lükkavad sageli rattaradadega külgnevate kinnistute hooldajad lume ja lumesegu just rattaradadele.
 

Jalgrattaradadelt eemaldatakse talveks tähispostid

Selleks, et tagada talvehooajaks rattaradade nõuetekohane hooldus, Tallinna Transpordiamet eemaldab talveks enamikelt jalgrattaradadelt tähispostid. Postid eemaldatakse eeskätt lõikudes, kus kitsaste olude sunnil on rattarajad väga kitsad, ning mida ei pääseks seetõttu mehhanismidega puhastama ega ka lume väljavedu teostama. Tähispostide eemaldamine tagab sõiduteedele markeeritud rattaradade kasutamisvõimaluse ka talvistes oludes.

Tähispostid jäävad alles kohtades, kus rattatee on vähemalt kaks meetrit lai, näiteks Narva maanteel, Rannamäe teel ja Petrooleumi tänaval. 

Tänavaid hooldaval ettevõttel on kohustus teostada sõiduteede ja seal asuvate rattaradade hooldust ühtse hooldustsüklina 5-8 tunni jooksul sõltuvalt lumesaju algusest ja hooldusprotseduuridest (lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt 5 tundi; soola-lume segu eemaldamine sõiduteelt 8 tundi; lume äravedu 24 tundi).

 

Üle linna paigaldatakse puistematerjalide konteinerid

Sõiduteedel liiklusohtlikesse kohtadesse ja enamkasutatavatesse ühissõidukite peatustesse paigaldatakse konteinerid puistematerjalidega, mida saab kasutada libeduse, lumesaju ja näiteks jäävihma olukorras.

Enamkasutatavatesse ühissõidukite peatustesse paigaldatakse rohelist või halli värvi konteinerid 75 liitri mahutavusega. Konteinerid on varustatud kühvliga.
 

Hea teada

Tänavate talihooldusega seotud puudustest või probleemidest saavad linlased teada anda Tallinna abitelefonil 14410 ja meiliaadressil [email protected].


Vaata ka:

Viimati muudetud 21.11.2023