Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi    Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes    on see ujula kasutamise perioodil 13,4%. Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

NB! Kui laps ja lapsevanem ei ole 31. detsembri seisuga Tallinna elanik, ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda.
Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määruses muutub uuest aastast toetuse (kohatasust vabastamine) saamine vastavalt: (§ 53. Rakendussäte)

Antud muudatus puudutab:

  1. toetust linnaelanikule, mis on järgmisel aastal 17,20€ ja ujulaga lasteaias 18,89€ - vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;
  2. vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud.

Kohatasu

Vanemate poolt kaetava osa arvestusliku määra suurus on  alates 01.01.2023 ühe lapse kohta kuus 88,45 eurot. 

Alates 01.01.2023 Tallinna elanikule on vanemate poolt kaetava osa arvestusliku määra suurus 71,25 eurot. (17,20 eurot kompenseerib Tallinna linn).
Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27  „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“.  Vanema osa määraks ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.
Osalustasu tuleb lapsevanemal tasuda möödunud kuu eest õigeaeglaselt (iga 20 kuupäev) sõltumata lapse kohalkäimisest. 
Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (remont, töötajate kollektiivpuhkus jne.), mis vältab rohkem kui 3 tööpäeva, tasutakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale. 
Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias
Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:
  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile. Avalduse vormid leiad  siin:
  1. Sissetulekust sõltuv vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine (освобождение от платы за место в связи с низким доходом в семье)
  2. Teise ja enama lapse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine (освобождение от платы за место, начиная со второго ребёнка)
  3. Nõustamismeeskonna soovitusel vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine (освобождение от платы за место ребёнка, который имеет решение Rajaleidja и стоит в очереди в 3 детских сада на получение место в группе выравнивания)
Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.


Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) soodustuse taotlemine on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määrparagrahviga.  

  • Vanemate poolt kaetavat osa (kohatasu) peab lapsevanem    tasuma igakuiselt, sõltumata sellest, kas laps käis lasteaias või mitte! Kohatasu ei pea lapsevanem maksma vaid siis, kui lasteaed on suletud üle kolme päeva (suvine sulgemise periood).    
  • Lapsed kes kasutavad suveperioodil kohta asenduslasteaias,    tasuvad  kohatasu asenduslasteaiale, asenduslasteaia poolt    esitatud arvete alusel.

 

Lehekülge haldab:

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal
    Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

 

Viimati muudetud 29.12.2022