Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaed Maasikas hoolekogu

Lasteaed Maasikas hoolekogu

Kristo Remmelgas - Lepatriinu, 53002819;  [email protected]

Vasily Tsypun - Vikerkaar, 53241917, [email protected]

Pavel Andrejev - Päevalill, 51947977, [email protected]

Ekaterina Moskaljova - Päikene,  53334791, [email protected]

Olja Kivistik - Siilikesed,  54690388, [email protected]

Kati Larionova - Tibukesed, Hoolekogu esinaine; 53662488, [email protected]

Mikk Taros- Mõmmikud, 53011838, [email protected]

Olga Pogorelova - õpetajate esindaja,  53241917, olga. [email protected]

Kaja Kask - Põhja-Tallinna valitsuse esindaja, 645 7074[email protected]

 

Hoolekogu tegevus

Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

 

Lehekülge haldab: 
Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal.
Tel 6628787,
e-post: 
[email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024