Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt lasteaia õppekavale, mis on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

Õppe- ja kasvatusprotsess toetab lapse tervislikku eluviisi, pakub laiemaid arenguvõimalusi ja on suunatud lapse koolivalmiduse kõrge taseme saavutamisele. Lasteaias on hästi toimiv tugisüsteem. Tugisüsteemi töö tulemuseks võib nimetada laste head kooliks ettevalmistust ja tulemuslikku tööd erivajadustega lastega. Laste arengu suunamine ja toetamine on süsteemne: toimub lapse arengu jälgimine ja analüüsimine, tegevuse planeerimine, protsessis osalevad meeskonnana, aktiivselt kõik lastega seotud spetsialistid – rühmaõpetajad, õpetajaabid, muusikaõpetaja, logopeedid. Lasteaias on välja töötatud ja kasutusel ankeet-küsimustik lastevanemate arenguvestluste läbiviimiseks, mis aitab individuaalses töös lastega.

Õppeaasta

Õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini. Aktiivne õppeperiood toimub 1. septembrist 31.maini. Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse laste eripära:

 • laste arenguvajadusi vastavalt vanusele:

- alla kolmeaastasele lapsele võimaldatakse rohkem mänguaega;
- aiarühmades on suurem kaal õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevustel;

 • lapse terviseseisundit:

- kui lasteaias käib tervisehäiretega laps, temale koostatakse individuaalse päevakava, arvestades lapse vaimse ja füüsilise koormuse taluvust;
tervisehäiretega lapsel võimaldatakse uneaega tema soovi põhjal.

Õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi lõimides tegevusi, valdkondi ja teemasid.

Arvestades laste keskendusvõimet ning tähelepanu lähtuvalt laste vanusest on õpetaja kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse kestus:

 • 1-3aastastel lastel 10-15 minutit;
 • 3-5aastastel lastel 25 minutit;
 • 5-7aastastel lastel 35 minutit.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu eeldatavad tulemused esitatakse seitsmes valdkonnas:

 • Mina ja keskkond;
 • Keel ja kõne;
 • Eesti keel kui teine keel;
 • Matemaatika;
 • Kunst;
 • Muusika;
 • Liikumine

Üks kord õppeaastas viib õpetaja lapse arengu hindamiseka ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis annab tagasisiset lapse arengust ja õppimise tulemustest, selgitab vanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes ning selgitab edasise koostöö eesmärgid.

Lehekülge haldab: Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal    

Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

 

 

Viimati muudetud 13.10.2020