Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted

 • Arvestame lapse individuaalsust ja tema arengupotentsiaali
 • Hoiame ja edendame lapse tervist
 • Toetame lapse loovust
 • Õpime mängu kaudu
 • Väärtustame humaanseid ja demokraatlikke suhteid
 • Loome lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna
 • Tagame lapsele turvatunde ja eduelamused
 • Rakendame üldõpetusliku tööviisi
 •  kodu ja lasteaia koostöö
 • Väärtustame eesti kultuuritraditsioone ning arvestame teiste kultuuride eripäraga

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust. Selleks kavandame oma tegevust nii, et lapsel on võimalik teha valikuid 

 • et lapsel on võimalik seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega
 • et lapsel on võimalik kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes
 • et lapsel on võimalik arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle
 • et lapsel on võimalik hinnata oma tegevuse tulemuslikkust
 • et lapsel on võimalik tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega

Lehekülge haldab: Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal    

Tel 6628787, e-post: maasikas@maasikas.edu.ee

Viimati muudetud 13.10.2020