Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tugiteenused

Tugiteenused

Lapse arengu jälgimine ja sellest lapsevanemale tagasiside andmine.
Lapse individuaalse arengu jälgimine on osa igapäevasest õppe-ja kasvatusprotsessist, mille käigus kogutakse informatsiooni lapse arengu erinevatest valdkondadest. Selgitatakse välja lapse baasoskused/teadmised, tema tugevad küljed ja toetutakse nendele oma igapäevatöös.
Kõikide laste arengut kirjeldatakse, analüüsitakse ja hinnatakse kaks korda aastas. Erinevatel meetoditel kogutud informatsioon koondatakse arengumappi, mis on aluseks lapsevanemaga arenguvestluse läbiviimisel. Põhimõtted:

  • lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused;
  • lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt;
  • arengu kirjeldamisel, analüüsimisel ja hindamisel peetakse silmas lapse arengut tervikuna;
  • hindamise meetodite valikul lähtutakse lapse individuaalsetest vajadustest ja arengutasemest;
  • laste arengu hindamisprotsessi kaasatakse lapsevanemad.

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted.

Erivajadustega lasteks nimetatakse lapsi, kes erinevad eakaaslastest oma võimetelt, kultuuriliselt või sotsiaalselt taustalt või isiksuseomadustelt sedavõrd, et vajavad oma arengupotentsiaali realiseerimiseks keskkonna ümberkorraldamist (kohandatud õpikeskkond). Koolieelses eas avalduvaid erivajadusi nimetatakse arengulisteks erivajadusteks, Arenguline erivajadus võib olla nii mahajäämus eakohasest tasemest  kui ka andekus mingis arenguvaldkonnas. Mõlemal juhul on vajalik lisatöö õpetajate, spetsialistide ja lapsevanema poolt, et luua võimetele vastavad keskkonna tingimused.
Erivajadusega lapse koolieelse arengu toetamiseks toimub tihe koostöö perekonna, lasteasutuse ja vajadusel eriala spetsialistide (meditsiinitöötajad, psühholoog, logopeed vm.) vahel. Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, milles osalevad rühmaõpetajad, õpetajaabi, muusika- ja liikumisõpetaja, juhtkonnaesindaja, lapsevanemad.

Andekate laste arengu toetamiseks kasutab õpetaja lapse arendamiseks õppekava järgmist raskusastet, valides lapsele õppetegevuseks jõukohast ja huvipakkuvat materjali. Õpetaja teavitab ja annab soovitusi lapsevanemale lapse võimetest, suutlikkusest, annab nõu mil viisil annet edasi arendada.

Erivajadustega lapsed on:

  • logopeedilist abi vajavad lapsed
  • teisest kultuurist pärit laps
  • lapsed diabeetikud ja allergilised lapsed
  • andekad lapsed

Kõneravi vajavate lastega töötab logopeed nii individuaalselt kui ka koos rühma õpetajatega. Logopeed osaleb tasandusrühma õppekava koostamisel. Tasandusrühmas  toimub õppe-ja kasvatustöö grupi –ja individuaalse tööna, kus arvestatakse lapse individuaalseid iseärasusi. Erivajadustega last on tarvis individuaalselt juhendada nii, et ta tunneks end rühma täisväärtusliku liikmena.

Töö aluseks on koostöös lapse perekonnaga määratud isiklikud eesmärgid, mis toetavad lapse füüsilist, kognitiivset ja sotsiaal- emotsionaalset arengut. Eelkõige on vaja toetada lapse positiivse minapildi ja terve enesehinnangu arengut. Tegevused ja ülesanded peavad olema mängulised, lapse arengutasemest lähtuvad. Vajadusel kasutatakse nii rühma- kui ka individuaalset tööd. Erivajadustega lapsele koostatakse oma individuaalsed ülesanded või vajadusel ka individuaalne arenduskava. Individuaalne arenduskava koostatakse koostöös spetsialistide, lapsevanemate ja õpetajatega

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal
Tel 6628787,
e-post: [email protected]
​​​​​​​

Viimati muudetud 21.02.2024