Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Maatüki maksustamishinna arvutusvalem

Maatüki maksustamishinna arvutusvalem

Maatüki maksustamishinna arvutusvalem

Maatüki maksustamishinna arvutusvalem on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001. a määrusega nr 179 Maa maksustamishinna arvutamise kord, §3:

Kui maa väärtuste loetelus ei ole maatüki suurusest tulenevaid erisusi, siis

Hk = Ht × S, kus:
Hk – on maatüki maksustamishind;
Ht – on maakasutuse sihtotstarbe liigile või kõlvikule vastav hinnatsooni väärtus eurodes maatüki ruutmeetri või ehitusõiguse ruutmeetri kohta, kusjuures mitme sihtotstarbe liigi samaaegsel esinemisel samal maatükil arvestatakse nende omavahelist proportsiooni;
S – on maatüki pindala maakatastri andmetel. Kui maakatastris konkreetse maatüki kohta andmeid ei ole, määratakse pindala tegeliku maakasutuse järgi või kolmekordse hoonealuse pinna järgi suurelamurajoonides (vabaplaneeringuga aladel);

Kui maa väärtuste loetelus on maatüki suurusest tulenevaid erisusi, siis
Hk = H1 × S1 + H2 × S 2 + … +Hn × Sn, kus:
H1 … Hn – on maatüki osale vastav hinnatsooni väärtus;
S1 … Sn – on maatüki osa pindala.

Üldjuhul kasutatakse maatüki maksustamishinna arvutamisel hinnatsooni väärtust maatüki ruutmeetri kaudu, sel juhul on maatüki maksustamishinna aktis märgitud arvutusmeetodiks "maa ruutmeetri kaudu".

Hinnatsoonides H0784001 ja H0784002 kasutatakse maatüki maksustamishinna arvutamisel hinnatsooni väärtust kas maatüki ruutmeetri või ehitusõiguse ruutmeetri kohta olenevalt sellest, kas maatükk asub kehtiva detailplaneeriguga alal või mitte ning kas maatükk on hoonestatud või hoonestamata.

Detailplaneeringu olemasolul kasutatakse hinnatsoonides H0784001 ja H0784002 maatüki maksustamishinna arvutamisel kehtivast detailplaneeringust tulenevat ehitusõigust ruutmeetrites, mis korrutatakse hinnatsooni väärtusega ehitusõiguse ruutmeetri kohta (maksustamishinna aktis on arvutusmeetodiks märgitud "detailplaneeringu ehitusõiguse m2 kaudu"). Ehitusõiguse pindala leidmisel on lähtutud "Maa 2001.a korralise hindamise seletuskiri Tallinnas" punktidest 4.4 ja 4.5, mille kohaselt detailplaneeringust tulenev ehitusõiguse pindala m2-tes = detailplaneeringuga lubatud maksimaalne korruselisus (hoonete suurim lubatud kõrgus korrustes) x lubatud täisehitatuse protsent (hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindala suhe krundipindalasse) x krundi pindala. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigust kasutatakse maksustamishinna arvutamisel alates hetkest, mil detailplaneeringust lähtuvad maatüki andmed (sihtotstarve ja pindala) on kantud maakatastrisse.

Detailplaneeringu puudumisel kasutatakse hinnatsoonides H0784001 ja H0784002 hoonestatud maatüki maksustamishinna arvutamisel tegelikku rakendatud ehitusõigust ruutmeetrites, mis korrutatakse hinnatsooni väärtusega ehitusõiguse ruutmeetri kohta (maksustamishinna aktis on arvutusmeetodiks märgitud "rakendatud ehitusõiguse m2 kaudu"), ning hoonestamata maatükkidel maatüki pindala ruutmeetrites, mis korrutatakse hinnatsooni väärtusega maatüki ruutmeetri kohta (arvutusmeetod "maa ruutmeetri kaudu").

Maa 2001.a korralise hindamise seletuskirja Tallinnas punktide 4.4 ja 4.5 kohaselt on ehitusõiguse pindala rakendatud ehitusõiguse korral hoone avatud brutopind, v.a. keldripind, vastavalt ehitisregistri andmetele. Kui ehitisregistris puuduvad avatud brutopinna andmed, siis lähtutakse kas suletud netopinna või selle puudumisel üldpinna andmetest, mis korrutatakse koefitsiendiga 1,2. Kui maatüki maksustamishinna arvutamisel kasutatakse ehitusõigust, siis tähistab arvutusvalemis tähis S ehitusõiguse pindala ruutmeetrites.

Maa 2001.a korralise hindamise seletuskirjaga Tallinnas on võimalik tutvuda riigi Maa-ametis ja Tallinna Linnavaraametis.

Viimati muudetud 21.02.2024