Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppemetoodikad lasteaias

Õppemetoodikad lasteaias

Lasteaias rakendatakse õuesõpet vastavalt võimalustele aastaringselt. Aprilli keskpaigast oktoobri keskpaigani kestab õuesõppeperiood, millal viiakse vähemalt üks tegevus nädalas läbi õuekeskkonnas. Õues õppimine tagab liikumist võimaldava õpikeskkonna, kus keha paneb tööle mõtte. Õuesõpe võimaldab lastel tunda ennast vabamalt ja iseseisvamalt, teha koostööd kaaslastega ja tunda rõõmu keskkonnast ja saavutustest. Õuesõppetegevuste läbiviimiseks saab lisaks hoovialale ja õppekäikudele kasutada ka lasteaia hoovis olevat paviljoni või varjualuseid, kus on lauad ja toolid.


2018 aasta sügisest rakendatakse kõikides rühmades lapsest lähtuva kasvatuse põhimõttel projektõpet. Projektõpe kui lapsest lähtuv töömeetod usub lapse võimetesse ja potentsiaali, kus pikaajalistes projektides, mis põhinevad laste ideedel, tulevad esile kõik õppe- ja kasvatustöö valdkonnad ning üldoskused. Lasteaias on väga oluline arvestada lapse individuaalsete vajadustega, et laps oleks õnnelik ja tahaks õppida. Õpetaja saab aidata laste endi ideid ellu viia läbi projektõppe. Projektõpe põhineb lapse enda kogemusel, ehk siis sünnib lapse omakultuurist. Õpetaja suunab lapsi arutlema, süvendama ja laiendama oma kogemusi, arendama uusi mõtlemisstruktuure - aitab lapsel mõista antud projekti sisu.

Projektile ei tehta pikaajalisi sisult siduvaid eelplaane vaid toimub järelplaneerimine. Projekt areneb läbi arutluste ja vestluste mille läbi leitakse projekti arendavad suunad. Projekti võib liigitada suletud ja avatud projektiks. Suletud projektis on kindlaks määratud aeg, mille jooksul projekti läbi viiakse. Õpetaja motiveerib lapsi projekti läbi viima, seostab seda õppekavaga ning on konsulteerija rollis. Avatud projekt sünnib spontaanselt, aja kasutamine on vaba ja lapsed määravad sisu, õpetaja roll on vaatlemine ja dokumenteerimine ning projekti suunamine mitmekülgse õppimise suunas.


Olulisel kohal laste arengu toetamisel on lasteaias väärtuskasvatus. Väärtuste õppimine ja peegeldamine toimub õpikeskkonnas igapäevaselt läbi suhete, käitumisreeglite ja üksteisega arvestamise. Väärtuste kujundamisel on oluline roll täiskasvanutel – nii õpetajatel, lapsevanematel kui ka kõigil teistel täiskasvanutel, kes lastega kokku puutuvad. Sellest lähtuvalt on väga olulisel koha õpetaja eetiline käitumine, enesekontroll ja analüüsioskus. Väärtusteõpetamine toimub lasteaias läbi õppetegevuste sisu. Väärtuste õpetamisel on abiks ilukirjandus ja vanasõnad, igapäevane vestlus ja arutelu, kus laps saab ennast väljendada ja tunda end võrdse grupiliikmena. Arutlemist toetavad mõistekaardid, mis aitavad lahti mõtestada erinevate väärtuste mõiste. Lastega filosofeerimine ja situatsioonide läbimängimine annab lastele võimaluse oma tundeid väljendada ja oma seisukohti teatavaks teha. Ka loomingulised ja liikuvad tegevused on väärtuskasvatuses olulisel kohal, kuna ka läbi nende õpivad lapsed oma tundeid väljendama ja tundma grupi ühtsustunnet.


Väärtuskasvatust toetavad Tallinna Magdaleena Lasteaias Kiusamisest vabaks, Persona Dolls ja Samm-sammult kasvatusmetoodikad.
„Persona Dolls“ nukkude metoodika pakub mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi. Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma), kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist. „Persona Dolls“ nukud on lapse kasvu nukud, kellele on õpetajate poolt välja mõeldud oma elulugu, tema isiksus. Nukud külastavad lastegruppi ja räägivad oma loo, mis käsitleb mõnd probleemi, rõõmsat sündmust või dilemmat. Lapsed püüavad erinevatele olukordadele lahendusi leida. Programm on pärit Inglismaalt.
Alates aastast 2019 on metoodika kasutusel Muumi rühmas.


„Kiusamisest vabaks!“ keskendub tervetele ja heatahtlikele suhetele lastegruppides nii lasteaias kui koolis. "Kiusamisest vabaks!" lähtub põhimõttest, et me kõik ei saa olla omavahel parimad sõbrad, kuid me kõik saame olla üksteisele headeks kaaslasteks ja seda heaks kaaslaseks olemist on võimalik õppida ja õpetada. Programmi sümboliks on lillat värvi Sõber Karu, kelle abil õpitakse tunnustama ennast ja kaaslast, ennetama ja ka lahendama konflikt-situatsioone. Sõber Karu toetab ühtlasi laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli. Programm on pärit Taanist. Programmi kasutab 2021/2022 õppeaastal Puhhi, Pöial-Liisi ja Sipsiku rühm. 

Samm-sammult õppeprogramm on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut, õpetades neile empaatiat, tunnetega toime-tulekut ja probleemide lähendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse tervele lastegrupile, mitte ainult kindlale sihtrühmale. Programm on pärit Ameerika Ühendriikidest.
Alates 2019 aasta kevadest on metoodika kasutusel Mutionu rühmas

Viimati muudetud 21.02.2024