Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vanema osa (kohatasu) ja toiduraha

LASTEAIA KOHATASU

Osalustasu lasteaias

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 2022 aastal  79.79€ kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  ja Tallinna Haridusameti juhataja 22. detsembri 2021 käskkirja nr HA-4/41 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“.

Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel.

  • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

 

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

LASTEAIA TOIDURAHA

Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.
Alus: Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord.

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse.

Tallinna Magdaleena Lasteaia hoolekogu otsuse alusel on lapse toiduraha maksumus päevas:

sõimerühma lapsed  1,80 eurot
aiarühmade lapsed   2,00 eurot

 

ARVETEST

Lapsevanem saab iga kuu alguses eelmise kuu kohta arve. 

Esitatud arved tuleb tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele arvel näidatud kuupäevaks.

Palume kindlasti kasutada arvel olevat viitenumbrit. See on igal lapsel personaalne.

Keelatud on arvetel omavoliliselt muudatusi teha. Ettemaksed ei ole soovitavad.

Arusaamatuste või andmete muutumise korral palume pöörduda lasteaia direktori ning raamatupidaja poole.

Tallinna Magdaleena Lasteaia arved koostab Tallinna Haridusamet.

Kõikidest makseraskustest ja maksete hilinemistest palume teatada lasteaia direktorile. Võlglasi lasteaeda vastu ei võeta!

Lapsevanem saab arve oma e- posti aadressile. E- posti puudumisel saab lapsevanem paberkandjal arve lasteaiast rühmaõpetajalt. 

Kui Te ei ole arvet e- posti aadressile saanud hiljemalt 5. kuupäevaks, teatage kas direktorile või raamatupidajale (Raili.Lindpere@tallinnlv.ee).

Palume arved maksta õigeaegselt! 

 

Viimati muudetud 25.07.2022