Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia tasu

Lasteaia tasu

Tallinn jätkab ka uuel aastal Tallinnasse sissekirjutatud peredele lasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist

Lähtudes Tallinna Haridusameti käskkirjast 27.12.2023 nr HA-4/118, 1. jaanuarist 2024 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määr on järgmine:

 • vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 100,04 eurot kuus;
 • vanemate poolt kaetava osa määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 109,88 eurot kuus.
Alates 1. jaanuarist 2024 Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus on järgmine:
 • vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus;
 • vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 31,62 eurot kuus.Lapse toidupäeva maksumuse tõus alates 01.01.2024.a. seoses käibemaksu tõusuga 2%

Uued toidupäeva maksumused alates 01.jaanuarist 2024.a. on järgmised;

Sõimerühmaealise lapse kohta 2,73 eurot päevas, millest 2,72 eurot tasub vanem (toidukulu) ja 0,01 eurot eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus).
Aiarühmaealise lapse kohta 3,57 eurot eurot päevas, millest 3,56 eurot asub vanem (toidukulu) ja 0,01 eurot eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus).

Seoses käibemaksu tõusuga 2% kehtestas Tallinna Linnavalitsus 06.12.2023 määrusega nr 31 alates 1.01.2024 linna toidukulu katmise piirmäärad sõimeealisele lapsele kuni 2.75 eur ning aiaealisele lapsele kuni 3.05 eur.

raha.png

Alates 01.02.2023.a. lasteaia toiduraha hinnad:  

Tallinna Männi Lasteaia toidupäeva maksumus alates 01.veebruar 2023.a. on:
- sõimerühmaealise lapse kohta 2,69 eurot päevas, millest 2,68 eurot tasub lapsevanem (toidukulu) ja 0,01 eurot lasteaed (teenuse maksumus);
- aiarühmaealise lapse kohta 3,51 eurot päevas, millest 3,50 eurot tasub lapsevanem (toidukulu) ja 0,01 eurot tasub lasteaed teenuse maksumus).

Tallinna linna elanikele (registreeritud elukoht seisuga 31.12.2022 ja katkematult ka edaspidi) on toiduraha linna poolt kaetav osa sõimerühmaealisele lapsele kuni 2,70 eurot ja aiarühmaealisele lapsele kuni 3,00 eurot päevas.
  

Tallinna Männi Lasteaias hoolitseb laste toitlustuse eest  Baltics Restaurants OÜ (kaubamärk Daily).

Kohatasu 2023.a.

Tallinn jätkab ka uuel aastal peredele munitsipaallasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna linna elanik.
2023. aastal on kohatasu 88,45 eurot tavalasteaias  ja 97,15 eurot ujulaga lasteaias.
Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Täispikkuses pressiteade: https://www.tallinn.ee/et/haridus/uudis/uuel-aastal-jaab-kehtima-tallinlastele-praegune-lasteaia-kohatasu-maar

 

1. Toiduraha

Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

Toidupäeva maksumus 2023.a. on : 

 Sõimerühmades:  2,69 €

Aiarühmades:  3,51 €

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse  „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ alusel  kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära   ulatuses. Toidukulu päevamaksumus sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet .

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Toidukulu kaetakse kohal käidud päevade eest kolm toidukorda päevas. Erandeid arveldamises toidukordade osas ei tehta nt juhul kui laps ei söö hommikusööki või oodet.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär , siis katab vahe lapsevanem.

2. Kohatasu (vanema osa)

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht .

Soodustus rakendatakse õppeaasta lõpuni.

Vanema poolt kaetav osa (kohatasu) on  2023.a.  88,45€. Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022  kokku 71,25 € (kohatasu 88,45 € - Tallinna elaniku toetus 17,20 € = 71,25 €. Toetus kajastatakse arvel). 

Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) suuruse aluseks on  Tallinna Linnavolikogu määrus ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri .       

  Kohatasu ei maksta  selle perioodi eest:

 1.  Kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. 
 2.  Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
 3. Munitsipaallasteaia kohatasuvabastus alates teisest lapsest 

 Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) vähendamine:  

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

 •          vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 •         Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse lapsevanem Tallinna munitsipaallasteaia kohatasust juba alates teisest lapsest.
 •          koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.           
 • Loe lisaks : Täiendavad kohatasu soodustused   

      Lasteaia eest tasumine

toimub arve alusel, mis saadetakse lapsevanema või lasteaia e-mailile.  Arveid väljastab Tallinna linna Finantsteenistuse raamatupidaja (kontaktandmed arvel). Arvet puudutavate andmete muutumisel palume teavitada lasteaia juhtkonda või saata kiri raamatupidamisele: [email protected]

Loe lisaks

Iseteeninduse keskkonnas saab maksta kõiki linna poolt esitatud arveid ja tellida ka SMS-teavitusi. Keskkonda sisenemiseks on vaja ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ning saab nende eest samas kohas ka maksta. Vastavasisulise teate edastab raamatupidamise osakond neile klientidele, kes saavad arveid e-mailile.

Arve tasumata jätmine!

Juhul kui vanem ei ole tasunud arvet ühe kuu jooksul (Alus:Tallinna Linnavalitsuse määrus nr.18,22.04.2015.a.lg.25) maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui vanem ei ole võlga tähtajaks tasunud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 

Viimati muudetud 09.02.2024