Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia tasu

raha.png

 1. Toiduraha

Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

Toidupäeva maksumus on : 

 Sõimerühmades:  1,95€

Aiarühmades:

3.-5.a.  1,99€

5.-6.a.  2,15€

6.-7.a.  2,23€

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse  „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ alusel  kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära   ulatuses  . Toidukulu päevamaksumus sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet .

Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Toidukulu kaetakse kohal käidud päevade eest kolm toidukorda päevas. Erandeid arveldamises toidukordade osas ei tehta nt juhul kui laps ei söö hommikusööki või oodet.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär  , siis katab vahe lapsevanem.

2. Kohatasu (vanema osa)

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht .

Soodustus rakendatakse õppeaasta lõpuni.

Vanema poolt kaetav osa (kohatasu) on  2022.a. 79,79€ . Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022  kokku 71,25 € (kohatasu 79,79 eurot - Tallinna elaniku toetus 8,54 € = 71,25 €. Toetus kajastatakse arvel.). 

Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) suuruse aluseks on  Tallinna Linnavolikogu määrus ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri .       

  Kohatasu ei maksta  selle perioodi eest:

  1.  Kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. 
  2.  Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
  3. Munitsipaallasteaia kohatasuvabastus alates teisest lapsest 

 Vanema poolt kaetava osa (kohatasu) vähendamine:  

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  •          vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
  •         Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse lapsevanem Tallinna munitsipaallasteaia kohatasust juba alates teisest lapsest.
  •          koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.           
  • Loe lisaks : Täiendavad kohatasu soodustused   

      Lasteaia eest tasumine

toimub arve alusel, mis saadetakse lapsevanema või lasteaia e- mailile. Arveid väljastab Tallinna linna Finantsteenistuse raamatupidaja (kontaktandmed arvel). Arvet puudutavate andmete muutumisel palume teavitada lasteaia juhtkonda või saata kiri raamatupidamisele: myyk@tallinnlv.ee

Loe lisaks

Iseteeninduse keskkonnas saab maksta kõiki linna poolt esitatud arveid ja tellida ka SMS-teavitusi. Keskkonda sisenemiseks on vaja ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ning saab nende eest samas kohas ka maksta. Vastavasisulise teate edastab raamatupidamise osakond neile klientidele, kes saavad arveid e-mailile.

Arve tasumata jätmine!

Juhul kui vanem ei ole tasunud arvet ühe kuu jooksul (Alus:Tallinna Linnavalitsuse määrus nr.18,22.04.2015.a.lg.25) maksetähtajast, teatab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui vanem ei ole võlga tähtajaks tasunud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Viimati muudetud 06.05.2022