Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas.

Hariduslike erivajaduste liigid:

  • Mitte-eesti keele- ja/või kultuurikeskkonnast;
  • Õpiraskuste ennetamist vajavad (näiteks koolikohustuse edasilükkamine);
  • Andekad ja erivõimelised lapsed (varem kooliminevad).

Sobitusrühm on rühm, kus lisaks eakohase arenguga lastele on 1-3 diagnoositud erivajadusega last.

Arendusrühm on vaimse alaarenguga lastele (kuni 7 last).

Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. Mitte-eesti keelekeskkonnast lastega suheldakse lasteaias eesti keeles. Eesti keele õppimine toimub igapäevase tegevuse ja suhtlemise käigus. Mitte-eestikeelsest keelekeskkonnast pärit lapsele antakse vajadusel individuaalset abi või kohandatakse tegevusi.

Logopeed on spetsialist, kelle töö eesmärk on lapse kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Töö koosneb vahetust tööst lastega, töö ettevalmistusest ja analüüsist, suhtlemisest lastevanemate ning teiste erialaspetsialistidega.

Eripedagoog on spetsialist, kes on toeks perele ja õpetajale: on koostöö organiseerija, nõustaja, erinevate organisatsioonidega võrgustikutöö tegija ja vajadusel erivajadusega lapsega individuaalse töö tegija.

Tugiisik on isik, kes on läbimas või läbinud erialase tugiisiku koolituse ning on omandanud tugiisiku tööks vastavad teadmised ja oskused;
tugiisiku teenus munitsipaalharidusasutuses on raske või sügava puudega lapsele osutatav teenus, mille eesmärk on lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule;

Erivajadusega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.

IAK koostatakse rühma õpetajate poolt õppeaasta jooksul laste arengu jälgimise alusel koostöös logopeedi/eripedagoogi jt spetsialistide ning lapsevanematega  arenguvestluse käigus.

Lapse arenguvestluse käigus tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest. Täitmata eesmärgid kantakse üle uude IAK-sse.

Erivajadusega lapsega tehtav töö lähtub konkreetse lapse erivajadusest ja arengutasemest, talle kohandatakse õppe- ja tegevuskava, viiakse läbi kohandatud tegevusi (lihtsamad ja keerulisemad), grupi tegevuses antakse lihtsustatud ülesandeid. Lähtudes rühma nädalakavast viiakse läbi individuaalseid tegevusi (rühmaõpetajate ja spetsialistide poolt).

Viimati muudetud 23.06.2022