Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia andmekaitsetingimused

Lasteaia andmekaitsetingimused

Tallinna Männikäbi Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete

töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679,

isikuandmete kaitse seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011, avaliku teabe seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017011 ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest /est/Andmekaitsetingimused.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu

võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel,

lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed

isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse

lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks

töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, sealhulgas eriliigilistest andmetest

töötleme laste terviseandmeid, lapse erirühma määramise eesmärgil, et tagada lapsele

sobivaimad hoiu- ja õppetingimused., andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate

kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

- avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele

kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;

- lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;

- juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

- nõusolek. Nõusoleku vorm ja andmekaitsetingimused on Tallinna Männikäbi Lasteaia ELIISI kasutajatele leitavad: https://www.eliis.ee/org/docs

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi

ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele

aadressil eliis.ee

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS

avalik moodul dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem

on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö

tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asutus kandidaadi poolt

avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid

andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab linna asutustes personalitöötaja või personalitööd tegev

isik, lasteaias lasteaia direktor. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele

kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik

värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või

elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud

nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud

sellega, et asutus nende poole teabe saamiseks pöördub.

Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile

tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis

aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta.

Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate

võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta).

Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise

ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad

juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded,

mis tööle kandideerides.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri

büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti

aadressil [email protected].

Tallinna Männikäbi Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia

andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Helve Pärnits,

[email protected].

 

Lapse andmete avalikustamise nõusolek vorm

Viimati muudetud 21.02.2024