Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Koolivalmidus

Lasteasutuse õppekava läbinule väljastab lasteasutus elektroonselt koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16 lõige 5). Koolivalmiduskaardis on kirjeldatud lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lapse arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed. 

Viimati muudetud 21.09.2023