Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männiku lasteaia hoolekogu liikmed

Tallinna Männiku Lasteaia hoolekogu 2021/2022 õa.

Kontaktandmed:

 1. Anti Teepere (Tirtsud) - anti.teepere@gmail.com 
 2. Taivi Vilbaste (Pääsukesed) - taivi.vilbaste@gmail.com  
 3.  Priit Pichen (Tammetõrud) - priidusson@gmail.com  
 4. Kristo Uibo (Pähklid) - kristo@estlander.ee
 5.  Katri-Liis Ennok (Lepatriinud) - katriliis.kinks@gmail.com  - hoolekogu esimees
 6. Kuldar Pajula (Pihlamarjad) - info@kuldar.ee  - hoolekogu aseesimees
 7. Priidu Rätsep (Jaaniussid) -  priidurt@gmail.com
 8.  Ines Laansalu (Öökullid) - ines@koolibri.ee 
 9. Triinu Laigna (Oravad) - triinu.laigna@gmail.com
 10.  Evald Nigul (Siilid) - evald.nigul@gmail.com 
 11.  Imbi Kivilo (õpetajate esindaja) - ikivilo@gmail.com
 12.  Evelin Pajo (direktor) - direktor@manniku.edu.ee 
 13.  Nikita Groznov (Nõmme LOV) - Nikita.Groznov@tallinnlv.ee 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
 • Hoolekogu: 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest; 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks; 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös; 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse; 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
 • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
 • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
 • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul     
 • (Väljavõte KLS)

 

Viimati muudetud 27.10.2021