Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Männiku lasteaia hoolekogu liikmed

Tallinna Männiku Lasteaia hoolekogu 2022/2023 õa.

 1. Pääsukesed - TAIVI VILBASTE 
 2. Tammetõrud - KATRI-LIIS ENNOK
 3. Pähklid - KRISTO UIBO
 4. Lepatriinud -TIINA PAJUSTE
 5. Jaaniussid - PRIIDU RÄTSEP
 6. Öökullid - MERILI MALK
 7. Oravad - TRIINU LAIGNA
 8. Siilid - EVALD NIGUL
 9. Õpetajate esindaja - IMBI KIVILO
 10.  Nõmme Linnaosa Valitsuse esindaja -
Tallinna Männiku Lasteaia direktor - EVELIN PAJO
 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
 • Hoolekogu: 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest; 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks; 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös; 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse; 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
 • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
 • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
 • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul     
 • (Väljavõte KLS)

 

Viimati muudetud 27.03.2023