Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekorraldus

Õppekorraldus

Tallinna Mardi Lasteaia õppekava 
Lasteaia kodukord on  siin

2023/2024 õppeaasta teema: KEEL JA KULTUUR

Mardi Lasteaia õppeaasta eesmärgid:

 • Laps tutvub erinevate kultuuridega.
 • Laps õpib väärtustama enda ja teiste heaolu ( sh. vaimnetervis)

Rohelise kooli teemad:

 • Tervis ja heaolu
 • Globaalne kodakondsus
 • Toit

Õppetöö korraldus

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on vastavuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Tallinna Mardi Lasteaia õppekavaga, arvestades üldtunnustatud pedagoogilisi põhimõtteid ja iga rühma laste vanuseid, arengut ja eripära.

Õppe- ja kasvatustegevuse periood on 1.september-31.august. Aktiivne õppeperiood toimub 01.septembrist-31.maini. Suveperioodil planeeritakse  üks tegevus päevas, korratakse õpitut läbi  õues- ja avastusõppe, tehakse individuaalset tööd. Tähelepanu on laste vabal mängul.   

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel on kasutusel kuu-või projektikava. Kasutatakse ka projektõpet.  Erinevad ainevaldkonnad (Mina ja keskkond; Keel ja kõne; Matemaatika; Kunst; Muusika; Liikumine) lõimitakse ühtseks kuuteemaks arvestades üldõpetuse  põhimõtteid.

Rühmades on õpetaja poolt planeeritud  õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg kell 9.15. Õppetegevust võib läbi viia ka  õuesõppena või õppekäigule minnes.  Lapsed viibivad õues iga päev, vastavalt aastaajale 1-2 korda päevas.

Tallinna Mardi Lasteaia õppe-kasvatustegevuse peamised eesmärgid:

 • toetada lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel saab laps areneda vastavalt oma võimetele;
 • aidata kaasa lapse terviklikule mina-pildi kujunemisele, hoida lapse meel uudishimuliku, paindliku ja avatuna.

Tallinna Mardi Lasteaia õppe- ja kasvatustegevustöö toimub järgnevate põhimõtete järgi:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 • lapse loovuse toetamine
 • mängu kaudu õppimine
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 • kodu ja lasteasutuse koostöö
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

Muusika- ja liikumistegevused: 
Muusika- ja liikumistegevused toimuvad igale rühmale kaks korda nädalas, vastavalt õppeaasta alguses kokku lepitud päevadel ja kellaajal.

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad päevapõhise  kirjelduse ja -analüüsi rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikusse ELIIS´is.

Tugiteenused erivajadusega lapsele:
https://www.tallinn.ee/et/sotsiaaltoetused-ja-teenused-lapsele

 

 

Lehekülge haldab:
Elise Perle, õppealajuhataja
6607656, [email protected]  

Viimati muudetud 23.02.2024