Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias
Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses
Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses
Toetused eralasteaias
Teised toetused ja soodustused
Õigusaktid 

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

 • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 467,19 eurot:

2-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1051,18 eurot;
3-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1518,37 eurot;
4-liikmelise pere puhu maksimaalselt 1985,56 eurot;
5-liikmelise pere puhu maksimaalselt 2452,75 eurot.

 • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
 • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormi leiad siit). 

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määruse nr 42 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“. 

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on alates 2023. jaanuar 2,70 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

 • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
 • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

Toetused eralasteaias

Lapsevanem esitab eralasteasutuse pidajale vormikohase avalduse  maksta tema lapse eest eralasteasutusele toetust. 

Toetust makstakse koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra alusel eralasteaedadele pooleteise- kuni seitsmeaastase laste eest, kelle puhul on täidetud järgmised tingimused:

 • lapse ja tema vanema(te) või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn;
 • eralasteasutus on kandnud lapse Tallinna hariduse infosüsteemis asutuse nimekirja;
 • laps on infosüsteemis kantud kuni kolme munitsipaallasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirja.

Eralasteasutuste pidajale makstakse ühe lapse kohta toetust samas mahus, kui Tallinna Haridusameti haldusalas olevatele koolieelsetele lasteasutustele. 

Täiendavad soodustused eralasteaias:

 1. Alates septembrist 2020 katab linn piirmäära ulatuses eralasteaias käivate laste toidukulu kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu.
 • Piirmäär sõimerühmaealise lapse puhul on 1,80 ja lasteaiarühmaealise lapse puhul 2 eurot päevas.
 • Lapsevanem taotlust esitama ei pea (eralasteaed märgib toidupäevad infospüsteemis).

2. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusega eralasteasutuses käiva erivajadustega lapse vanematele makstakse õppemaksu tasumise toetust.

 • Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga.
 • Kui vanem on tasunud õppemaksu väiksemas summas, toetatakse vanemat tema tasutud õppemaksu ulatuses.
 • Toetust makstakse kord kuus.
 • Toetuse saamiseks tuleb erivajadustega lapse vanematel esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.
 • Vanematel on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast koolieelse eralasteasutuse teenuse kasutamise kuud.

  

Teised toetused ja soodustused 


Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid).

   

Õigusaktid

 

Lehekülge haldab:

Triinu Kotkas, direktor
6607656, mardi@mardila.edu.ee 

 

 

Viimati muudetud 06.01.2023