Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

ERIVAJADUSTEGA LAPSE ARENGU TOETAMINE JA KORRALDUS

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu-ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm.) või rühma tegevuskavas.
St. need lapsed on eri- ja üliandekad, kehapuudega, kõne-, arenguhälvetega, õpiraskustega, sotsiaal- emotsionaalsete vajakajäämistega, allergilised ja muukeelsed lapsed.
Erivajadustega lapse arengu toetamine on meeskonnatöö.
Vajadusel koostavad õpetajad õppeaasta algul koostöös spetsialisti ning lapsevanemaga individuaalse arenduskava.
1 kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.
Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel.

EESMÄRGID
1. Laste erivajaduste väljaselgitamine ja laste individuaalne arendamine.
2. Individuaalse tegevuskava koostamine.
3. Teabe jagamine lapsevanematele, koostöö lastevanematega.
4. Positiivse suhtumise kujundamine erivajadustesse.
5. Laste eritoitlustamise korraldamine.
6. Koolipikenduse vajaduse väljaselgitamine, koolivalmiduse toetamine.

TEED JA VÕTTED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS
1. Laste vaatlemine ja kuulamine.
2. Logopeediline töö lasteasutuses ( 1x aastas alates 3. eluaastast kontrollib logopeed kõikide laste kõnet), vajadusel logopeediline töö lasteaias, lapse suunamine logopeedi juurde.
3. Individuaalsete arengukavade koostamine oktoobris või ühe kuu möödudes pärast lapse tulekut lasteaeda, arengukava analüüs, sobilikkus ja edaspidised vajadused mais.
4. Individuaalsete arengukavade koostamine sobitusrühma lastele koostöös lapsevanemate ja spetsialistidega, arenduskavade analüüs mais.
5. Individuaalne töö muukeelse lapsega, vajadusel individuaalse arengukava koostamine.
6. Laste eri- ja lisatoitlustamise korraldamine arsti poolt antud soovituste alusel.
7. Laste kooliküpsuse väljaselgitamine, vajadusel suunamine nõustamiskomisjoni koolipikenduse saamiseks.
8. Laste individuaalse arengu toetamine huvitegevuse kaudu.
9. Lastevanemate nõustamine  eliis.eu, lasteaia kodulehe, koosolekute, loengute ja muude ürituste kaudu.
10. Pedagoogilise personali täiendkoolitus.

Õppenõustamine RAJALEIDJAS
 

Õppenõustamise käigus selgitame välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

 

Viimati muudetud 13.06.2023