Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

Tallinna Meelespea Lasteaia kodukord
 

Üldsätted

 • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
 • Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
 • Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
 • Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 • Lasteaiamaksu tasub lapsevanem hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.
 • Lapse või lapsevanema kontaktandmete muutumisel tuleb sellest koheselt teavitada rühma õpetajat ja juhtkonda.
 • Lapse lastesutusest lahkumisel täidab lapsevanem avalduse vähemalt 2 tööpäeva enne lapse lahkumist lasteasutusest ja tasub talle raamatupidamise poolt esitatud tasu.
 • Lasteaia korraldatud üritusel lasteaia esindaja(te) poolt tehtud pildi - ja videomaterjal on avalikustamiseks lasteaia kodulehel.
 • Lasteaed ei vastuta lasteaia pidudel ja üritusel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindava isiku(te) poolt tehtud piltide ja videote levitamise eest.
 • Lasteaia pidudel ja üritustel lastevanemate ja/või lasteaeda mitte esindava isiku (te) poolt tehtud piltide ja videote levitamine ilma lastevanemate nõusolekuta on kategooriliselt keelatud!
 • Lasteaed ei vastuta lasteaia ruumidesse ja territooriumile jäetud isiklike asjade eest.
 • Lapse riietusesemed ja jalatsid peavad olema märgistatud.

Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

 • Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides, kuid soovitavalt laps peab olema rühmas hiljemalt organiseeritud tegevuse alguseks.
 • Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
 • Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele juhul, kui selle kohta on esitatud eelnevalt kirjalik ja vanema poolt allkirjastatud avaldus või vanema poolt määratud isikule, kui sellest on eelnevalt rühma töötajat teavitatud.
 • Lapse üleandmise järgselt vastutab lapse heaolu eest vanem.
 • Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal (kuni kell 19.00) järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
 • Vanem teavitab rühma õpetajat e-maili või E-päeviku teel hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule (teavitus tuleb saata rühma õpetajate või juhtkonna e-maili aadressile [email protected] või E-päeviku infosüsteemi kaudu).

Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 • Vanem esitab kirjalikult lasteasutuse direktorile avalduse lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (vastavalt arsti ja/või spetsialisti kirjalikule tõendile/teatisele), mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda, toitlustamist ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
 • Lasteasutusse ei lubata last, kui tema terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
 • Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit. 
 • Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
 • Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
 • Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.
 • Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
 • Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
 • Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
 • Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
 • Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. 
 • Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused õues.
 • Lapsevanem vastutab ujumistegevuseks vajaminevate ujumis- ja hügieenivahendite olemasolu eest vastavalt ujulas kehtestatud korrale.

Turvalisuse tagamine

 • Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
 • Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ja lasterühmaga on kaasas vähemalt 2 täiskasvanut.
 • Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid.
 • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale. Lapsel peab olema kaasas kiiver.
 • Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
 • Laste õuesoleku ajal viibivad lasterühmaga koos 2 töötajat. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma/lasteaia töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

 

Lasteaia basseini tutvustav video asub SIIN.

 

 

Viimati muudetud 12.06.2023