Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Meelespea Lasteaia õppekava

Tallinna Meelespea Lasteaia õppekava

Lastevanematel on lasteaia õppekavaga võimalik tutvuda oma lapse rühmas.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

1. Lapse individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine.

2. Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine.

3. Lapse loovuse toetamine.

4. Mängu kaudu õppimine.

5. Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine.

6. Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine.

7. Lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine.

8. Üldõpetusliku tööviisi rakendamine.

9. Kodu ja lasteasutuse koostöö.

10.Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Toetada lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusena kujundeb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine,eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest.

2. Toetada laste mängu-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengut.


Õppe- ja kasvatustegevused lasteaias

Lapse põhitegevuseks lasteaias on mäng. Läbi mängu valmistatakse last koostöös koduga ette  kooli minekuks.

Õppe- ja kasvatustegevusi lõimitakse ja  kavandatakse vastavalt laste vanusele järgmistes valdkondades:

Mina ja keskkond

Laps saab teadmisi elus ja eluta maailmast läbi uurimise, õppekäikude, piltide, õppefilmide, katsete ja avastuste

Keel ja kõne

Lapse kõne areng, lugemise ja kirjutamise õppimine toimub läbi lastekirjanduse, laulude, liisusalmide, piltide vaatamise ja häälikumängude

Matemaatika

Läbi mängude õpivad lapsed tundma numbreid, ajamõisteid, kujundeid, suurusmõisteid ja  värve.

Kunst

Lapsed väljendavad oma mõtteid ja tundeid läbi joonistamise, maalimise, voolimise, kleepetöö  ja meisterdamise.

Muusikaõpetus

Lapsed kuulavad muusikat, laulavad, tantsivad ja õpivad kasutama lastepille.

Liikumine

Laps õpib kasutama erinevaid spordivahendeid, mängib liikumismänge, teeb koordinatsiooniharjutusi ja osaleb sportlikes üritustes. Üks liikumistegevus toimub aastaringselt õues.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024