Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Tallinna Merivälja Lasteaia hoolekogu koosseis 2021-2022 õa

1. Nukitsamehe rühm - Kaire Taar
2. Poku rühm - Priit Jürgenson
3. Naksitrallide rühm - Elisabet Ula
4. Nublu rühm - Merit Šeifing
5. Jussi rühm - Maris Rummel
6. Lotte rühm - Ulrika Paavle
7. Tipptäpi rühm - Annely Soosaar
8. Rübliku rühm - Monika Tummi
9. Õpetajate esindaja -  Helleriin Eensoo

Hoolekogu esinaine: Ulrika Paavle
Asendaja: Annely Soosaar

Hoolekogu eesmärgid:

Koolieelse lasteasutuse seadus (§ 24) [RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]:

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
(3) Hoolekogu:

  • 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
§ 241. [Kehtetu - RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]
 

KODULEHTE HALDAB
HELLERIIN EENSOO
+37257807999

 

 

 

Viimati muudetud 08.08.2022