Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu

Hoolekogu

Merivälja Lasteaia hoolekogu koosseis 2023-2024 õa

Aivo Lind, lapsevanem Purjetajad
Maris Kobrusepp, lapsevanem Veepiisad
Heikki Rajalo, lapsevanem Tuul
Kärt Lust-Paal, lapsevanem Pilv
Kaire Taar, lapsevanem Korallid
Maris Rummel, lapsevanem Millimallikad
Ulrika Paavle, lapsevanem Laine
Kristina Orlova, lapsevanem Merihobud
Juhan Kilumets, lapsevanem Surfarid
Mariel Jalakas, lapsevanem Päike
Martiina Voites, õpetajate esindaja

Hoolekogu esinaine: Ulrika Paavle
Asendaja: 

Hoolekogu eesmärgid:

Koolieelse lasteasutuse seadus (§ 24) [RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]:

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
(3) Hoolekogu:

  • 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
§ 241. [Kehtetu - RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]
 

Kodulehte haldab
Kadi Tartu
+37256156691

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024