Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Merivälja Lasteaia projektid

Merivälja Lasteaia projektid


Taimne Teisipäev

Meie lasteaed osaleb üle-eestilises rahvatervise kampaanias Taimne Teisipäev. Programm toetab laste tervislike toitumisharjumuste kujunemist haridustee osana

https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad Taimne Teisipäev


Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt finantseeritud projekt "Linnalaste õppekäik loodusesse".

kik_est_logo__1.png

2020 - 2021 õppeaastal saavad osaleda lasteaia vanimad rühmad KIK`i poolt finantseeritud projektis "Linnalaste õppekäik loodusesse". Projekti raames osalevad  lapsed loodusõppeprogrammis "Pärlijõgi - tuiksoo mere ja metsa vahel" , mis toimub Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi poolt. 

 

 

Kiusamisest vaba lasteaed
kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3).jpg

Projekt on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. Nimetatud projekt on seotud 01. septembril 2008.a jõustunud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga.

Kuna projekt lähtub lastest, siis on oluline, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamisest vabaks ” keskendub kogu rühmale tervikuna.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

1. Sallivus - näha ja aksepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus - suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus - näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu- nii endast nooremate, kui omavanuste vastu.

4. Julgus - jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Projekti koostööpartnerid on: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eelkoolipedagoogika osakond, Tallinna Haridusamet, Lastekaitse Liit

http://kiusamisestvabaks.ee/

 

Tervist edendav lasteaed tervis.jpg

Merivälja Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku. Võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendava lasteaia missioon on liita kõigi koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt  mõjutavatele tegevustele ning nende tegevuste kaudu tagada laste parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Tervisedenduse valdkond on integreeritud lasteaia õppe- ja kasvatustegevusse, mis toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Tervist edendava lasteaia tegevuse põhimõtetega saate tutvuda Tervise Arengu Instituudi (TAI) kodulehel.
 

Persona Dolls metoodika  

personals.jpg

„Persona Dolls“ nukkude metoodika pakub mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi. Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma), kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.

„Persona Dolls“ nukud on lapse kasvu nukud, kellele on õpetajate poolt välja mõeldud oma elulugu, tema isiksus. Nukud külastavad lastegruppi ja räägivad oma loo, mis käsitleb mõnd probleemi, rõõmsat sündmust või dilemmat. Lapsed püüavad erinevatele olukordadele lahendusi leida.

Persona Dolls nukud ei ole tavalised nukud ega mänguasjad

• igal nukul on oma isiksus, perekond, kultuuriline taust, nimi, sugu, vanus, eripärad, meeldimised, mittemeeldimised, hirmud ja soovid;
• põhirõhk erinevuste tutvustamisel ja sallivuse suurendamisel;
• väga hea võimalus tutvustada teisi kultuure ja samuti erinevaid elustiile, keeli ja erivajadusi;
• nukutegevuste käigus leiavad lapsed ise erinevusi ja sarnasusi nukkudega;
• iga nukk on unikaalne ja eriline ning nukke peaks saama kallistada;
• nukud peavad peegeldama selle grupi lapsi;
• ennetava tegevusena on võimalus tutvustada ka nukke, kes ei peegelda konkreetse lastegrupi eripärasid.

Eesmärk:
1. Kasvatada lastes sallivust inimeste erinevustesse, kasvatades laste empaatiavõimet.
2. Ületada lastes stereotüüpseid eelarvamusi ja takistada eeldatavaid (tulevasi) eelarvamusi.
3. Tutvustada lastele erinevaid kultuure näidates neile sarnasusi ja erinevusi. Kasvatada lastes tolerantsust.
4. Luua lastele keskkond, kus nad saavad vabalt väljendada oma mõtteid. Parandada laste probleemide lahendamise oskust.

Nukulood aitavad lastel aktsepteerida neid, kes on ülejäänutest erinevad ja hinnata neid paljusid asju, omadusi mis neil on ühised.

Liiklusvanker

Liiklusõpet toetav koostööprojekt lasteaedadele, mis toetab jalakäijana ohutult liiklemisedownload.jpg ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist. 
Õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ja kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toimetulemist. 

Lasteaed liitus projektiga aprillikuus 2020.a.

Rohkem infot: http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/oppetegevust-toetavad-projektid/lasteaedadele/

Viimati muudetud 21.02.2024