Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppekava

Õppekava

Merivälja Lasteaia õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.

Merivälja Lasteaia õppekava on kinnitatud 28.02.2024 direktori käskkirjaga nr 1-2/5  ja on leitav siit.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtteks on:
* lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
* lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
* lapse loovuse toetamine;
* mängu kaudu õppimine;
* humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
* lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
* lapsele turvatunde, eduelamuse tagamine;
* üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
* kodu ja lasteasutuse koostöö;
* eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripära arvestamine.

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog laste arengutaset, vanust ning huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest - lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja korraldamisel  lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arutamine ning mitmesuguste liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. Laps õpib ka igapäevatoimingutes, matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.

Viimati muudetud 06.03.2024